Main Page | About Us | Services | Contact Us  
Türkçe English
Home Page
About Alanya
About Us
Information Services
Our Members
Foreigners Guide
Our Publications
Job & Job Opportunities
Announcements
Fair Guide
Application and Forms
Pagemap
Detailed Searching
Contact Us
Obtaining Information
Search
 
125x66eng.jpg
tobb3.jpg
TURKISH TRADE
REGISTRY GAZETTE

onlinerezening.jpg
altinkalbii.jpg
Visitors Online
Syndicate
Home Page arrow Documents and Reports arrow Capacity Report
Kapasite Raporu Print E-mail

S─▒nai üretim, s─▒nai hizmet ve in┼čaat sektörü ile maden i┼čletmecili─činde faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kurulu┼člar─▒n─▒n genellikle üretim gücünü gösteren ve onay tarihinden itibaren 3 y─▒l geçerli olan k─▒ymetli evrak niteli─činde bir belgedir.

Odalar çal─▒┼čma alanlar─▒nda bulunan s─▒nai müesseselerin kapasitelerini tesbit ederler ve belge düzenlerler
Odalar─▒n çal─▒┼čma alan─▒ içinde bulunan s─▒nai firmalarda kapasitelerini tespit ettirmekle mükelleftirler
Faaliyette bulunan firmalar─▒n kapasite tespitlerini yapt─▒rmam─▒┼čsa, üretimle ilgili odadan talep edecekleri, faaliyetlerini belirleyici hiçbir belge verilmez.

Kapasite Raporunun Zorunlulu─ču:

 • 6948 say─▒l─▒ sanayi Sicil Kanunu
 • 5174 say─▒l─▒ TOBB kanunu
 • 28/05/1975 tarihil R.G. de yay─▒nlanan 7/9914 say─▒l─▒ Bakanlar kurulu karar─▒
 • ─░thalat ve ─░hracat yönetmelikleri
 • 560 say─▒l─▒ G─▒dalar─▒n Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine dair KHK ve Yönetmelikler
 • Te┼čviklerle ─░lgili Tebli─čler

Kapasite Raporunun Kullan─▒ld─▒─č─▒ Yerler:

 • Te┼čvik Belgesi Ç─▒kar─▒lmas─▒
 • ─░thalat ve ─░hracat ─░┼člemlerinde
 • Resmi ve Özel ─░halelere i┼čtiraklerde
 • Kredi Teminlerinde
 • Ülkenin sanayi envanterinin ç─▒kar─▒lmas─▒ çal─▒┼čmalar─▒nda
 • Dahilde i┼čleme izin belgesi al─▒m─▒nda
 • K─░T’lerden tahsisli mal al─▒m─▒nda
 • Sanayi s─▒fat─▒ ile indirimli elektrik kullan─▒m─▒nda vb.

Kapasite Raporu Ba┼čvurusu:
Bir firman─▒n kapasite raporu alabilmesi için odaya kay─▒t olma zorunlul─ču bulunmaktad─▒r.
Kapasite raporu ba┼čvurusu a┼ča─č─▒daki belgeler doldurularak müracaat yap─▒l─▒r.

 • Kapasite ─░stek Formu
 • Firma yukar─▒daki formlar─▒ doldurmas─▒n─▒n haricinde T. ─░┼č Bankas─▒ Ankara Merkez ┼čubesi 46424 nolu TOBB hesab─▒na bu y─▒lki kapasite raporu ücretini  yat─▒r─▒r ve dekontu bu formlara ekleyerek Ticaret Servisine ba┼čvurur.
 • ─░┼čyeri ile ilgili tapu veya kira kontrat─▒
 • Çal─▒┼čanlarla ilgili i┼če giri┼č bildirgeleri, prim makbuzlar─▒
 • Makine park─▒ ve kullan─▒lan ham ve yard─▒mc─▒ maddelerle ilgili bilgileri ta┼č─▒yan belgeler.

Kapasite Raporu Ücreti:
Bu ücret her y─▒l Ocak ay─▒nda de─či┼čmektedir. [Oda Ücretleri]  Üretim gücünün tespiti yani i┼č yerinde yap─▒lan tesbit sonucunda oda veznesine veya banka ┼čubelerine yat─▒r─▒labilir.

Yolluk ve Harc─▒rah: Yolluk ücretleri firma i┼čyerinin Odaya uzakl─▒─č─▒na göre de─či┼čmektedir. Heyetin i┼čyerine gidi┼č geli┼č ücreti firmaya aittir.

Kapasite Ba┼čvurusunun De─čerlendirilmesi:
Firma ba┼čvuru formlar─▒ ve di─čer istenen evraklar─▒ eksiksiz olarak tamamlad─▒ktan sonra odaya ba┼čvurusu ayn─▒ gün de─čerlendirilir. Genel Sekreterlikçe tayin edilen eksperler ve Ticaret servisi raportörü ile i┼čyerinde inceleme yap─▒l─▒r.
Kapasite Kriterleri çerçevesince eksperler taraf─▒ndan tespit olunan üretim gücü, oda raportörü taraf─▒ndan kapasite raporu ┼čeklinde haz─▒rlanarak TOBB’ne nihayi onay için gönderilir. TOBB taraf─▒ndan onaylanan ve odaya geri gelen kapasite raporunun bir sureti Firmaya verilir.

Kapasite Raporunun Onayl─▒ Kopyas─▒: (Onay Hizmetleri)
TOBB taraf─▒ndan onaylanan kapasite raporunu bir adet orjinali firmaya verilir di─čeri ise firman─▒n oda dosyas─▒nda saklan─▒r. Firmalar çe┼čitli mercilere verilmek üzere onayl─▒ kopya isteyebilirler.
Bu taktirde firma a┼ča─č─▒da yer alan dilekçe örne─či ile müracaat etmek zorundad─▒rlar. Onayl─▒ kopya ücrete tabidir.

Dilekçe Örne─či:
Alanya Ticaret ve Sanayi Odas─▒ Genel Sekreterli─či’ne
............tarih.................. nolu TOBB tastikli kapasite raporundan ............... adet raporun .............................’ye ibraz edilmek üzere verilmesini arz ederiz.


Firma Ünvan─▒ ve Ka┼česi
Yetkili ─░mza


Kiral─▒k Makine ve Tesisler ─░çin Kapasite Raporlar─▒:
Normal kapasite Raporu tespiti yöntem ve prosedürü uygulan─▒r. Ancak a┼ča─č─▒da yer alan durumlar dikkate al─▒n─▒r.

 • Makine ve tesisat─▒n veya tesisin kira mukavelesi bir y─▒ldan az olmayacakt─▒r.
 • Kira müddeti bir y─▒ldan fazla üç y─▒ldan az ise geçerlilik süresi kira mukavelesinin biti┼č tarihi olacakt─▒r.
 • Kira müddeti üç y─▒ldan fazla ise kapasite raporunun geçerlilik süresi 3 y─▒ll─▒k olacakt─▒r.
 • Arazi ve/veya bina kirayl─▒k ise bu durum kapasite raporunun geçerlilik süresini etkilemez.

Kapasite Raporunda Meydane Gelebilecek De─či┼čiklikler

 • Firma Bilgileri ─░le ─░lgili De─či┼čiklikler:
  Geçerlilik süresi içerisinde ─░┼čyeri adresi, Unvan ve Nevi, sermaye vb, gibi de─či┼čikliklerde kapasite raporu iptal edilmeyip, kapasite raporu üzerinde de─či┼čiklik oda taraf─▒ndan yap─▒l─▒p, onay için TOBB’ne gönderilir.
   
 • Makine ve Tesisat, Mamul ve Hammmade ve Yar─▒ Mamul ─░lave Edilmesi ve Kullan─▒mlar─▒ndaki De─či┼čiklikler:
  Süresi Dolmam─▒┼č Kapasite Raporlar─▒n─▒n Makine ve tesisat bölümüne yeni makine tesisat ilave edilmesi ve/veya yine ayn─▒ ┼čekilde mamül ve hammadde ilave edilmesi durumunda kapasite raporu iptal edilerek, yeni kapasite raporu için müracaat edilir. Kapasite raporu Normal kapasite raporu prosedürü uygulanarak yenilenecektir.
 

Hizmetlerimiz

 Hizmetlerimiz
   Belge ve Raporlar
      Kapasite Raporu
      Tek ─░malatš─▒ Belgesi
      Yed-i Vahit Belgesi
      Fiili Sarfiyat Belgesi
      Muhtelif Ekspertiz Raporlar─▒
      Oda Kimlik Kart─▒
      Fire Zayiat Rand─▒man Tesbit ăal─▒┼čmas─▒
   Onay Hizmetleri
      ă─▒rakl─▒k S÷zle┼čmesi Onay─▒
      Ba─č-Kur ile ilgili i┼člemler
      Fatura Tasdik i┼člemleri
      Ayniyat Listeleri Onay─▒
      KOB─░ Te┼čvik Kredilerinin De─čerlendirilmesi
   Di─čer Hizmetler
      ─░┼č Makinlar─▒n─▒n Tescili
      Yat─▒r─▒m Te┼čvik Belgelerinde SŘre Uzat─▒m─▒
      Yat─▒r─▒m Te┼čvik Belgesi Tamamlama Ekspertizi ve Tamamlama Vizesi
      ─░hracat Evraklar─▒n─▒n Onaylanmas─▒
      ▄ye Firmalar Hakk─▒nda Bilgi Sa─članmas─▒
      Rayiš Fiyatlar─▒n Belirlenmesi
      Valilik, Belediye, Defterdarl─▒k Gibi Kurulu┼člarla ─░lgili Talepler
      D─▒┼č Ticaret ─░statistikleri
      ─░thalat, ─░hracat, GŘmrŘk Mevzuat─▒ ve Uygulamalar─▒

Bilgi - Hat─▒rlatma
Sitemizde bulunan belge örnekleri MS Word Döküman─▒ ve Adobe Acrobat Döküman─▒ olmak üzere iki ayr─▒ format ile haz─▒rlanm─▒┼čt─▒r. ─░lgili dökümanlara ait simgeler ve aç─▒klamalar─▒ a┼ča─č─▒da belirtilmi┼čtir. Sayfa içerisinde ilgili belge örne─čine eri┼čmek için size uygun simge üzerine t─▒klay─▒n─▒z.

MS Office Word SimgesiWord Döküman─▒
Görüntüleyebilmeniz için bilgisayar─▒n─▒zda Microsoft Office Word uygulamas─▒n─▒n yüklü olmas─▒ gerekmektedir. E─čer sisteminizde kurulu de─čil ise uyumlu bir editör ya da görüntüleme yaz─▒l─▒m─▒yla (Örn; Open Office) dosyay─▒ açman─▒z mümkündür.

Adobe Acrobat Reader SimgesiAdobe Acrobat Döküman─▒
Görüntüleyebilmeniz için bilgisayar─▒n─▒zda Adobe Acrobat Reader uygulamas─▒n─▒n yüklü olmas─▒ gerekmektedir. E─čer sisteminizde kurulu de─čil ise buradan indirebilirsiniz.
 
© 2007 Alanya Chamber Of Commerce and Industry