Main Page | About Us | Services | Contact Us  
Türkçe English
Home Page
About Alanya
About Us
Information Services
Our Members
Foreigners Guide
Our Publications
Job & Job Opportunities
Announcements
Fair Guide
Application and Forms
Pagemap
Detailed Searching
Contact Us
Obtaining Information
Search
 
125x66eng.jpg
tobb3.jpg
TURKISH TRADE
REGISTRY GAZETTE

onlinerezening.jpg
altinkalbii.jpg
Visitors Online
Syndicate
Home Page arrow Application and Forms
Alanya Info Tourist Print E-mail
    alanya_infotouristt.jpgofis_3.jpgalanya_infotouristt.jpg
 

ALANYA TURÝZM DANIÞMA VE YARDIM OFÝSÝ 

Ýlçemize gelen yerli ve yabancý uyruklu misafirlerin, tatilleri  süresince karþýlaþtýklarý her türlü sorun ve þikayetlerin alýnarak, ilgili kurumlar ile saðlanacak koordinasyon ile bunlarýn deðerlendirilerek maðduriyetin önlenmesi ve turist memnuniyetinin saðlanmasý amacý ile Alanya Belediyesi tarafýndan tahsis edilen bir ofiste Odamýz ve Alanya Turistik Ýþletmeciler Derneði-ALTÝD iþbirliðinde 2004 yýlýndan bu yana faaliyet göstermektedir. Ofisin tüm giderleri Odamýz ve ALTÝD tarafýndan karþýlanmaktadýr.

Büroda yabancý dil bilen personeller doðrudan ya da üctretsiz aramalý telefon ile hizmet vermektedir.

Ofis Adresi: Þekerhane Mah Bostancýðýnarý Cad Eski Müftülük Binasý   07400 A L A N Y A
Tel: 0.800.511 40 01  

Alanya Turistik Ýþletmeciler Derneði  Telefon: 0 242 514 34 74 - 75
Cumhuriyet Mah. Palmiye Sk.   Fax   : 0 242 514 34 13
Azakoðlu Sitesi A- 3 Blok
ALANYA

Alanya Ticaret ve Sanayi Odasý   Telefon : 0 242 512 16 97
Atatürk Cad. No :19     Faks     : 0 242 513 69 07
07400 ALANYA

OFÝS FAALÝYETLERÝ:


FAALÝYET RAPORLARI (AYLIK)
OCAK 2007                     ♦ OCAK 2008
ÞUBAT 2007   ♦ ÞUBAT 2008
MART 2007   ♦ MART 2008
NÝSAN 2007     
MAYIS 2007    
HAZÝRAN 2007    
HAZÝRAN 2007    
TEMMUZ 2007    
AÐUSTOS 2007    
♦ EYLÜL 2007     
EKÝM 2007    
 ♦ KASIM 2007    
 ♦ ARALIK 2007    

* 2005 YILI FAALÝYET RAPORU ÝÇÝN (YILLIK) Týklayýnýz....

* 2006 YILI FAALÝYET RAPORU ÝÇÝN (YILLIK) Týklayýnýz...

 

 

 
© 2007 Alanya Chamber Of Commerce and Industry