Dosyalar

Merkez Nakli

3158

1- Dilekçe (vekaleten yapılan tescil başvurusunda, söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti)
2- Gerçek Kişiler İçin Oda Kayıt Beyannamesi
3- Eski merkez ticaret sicili müdürlüğü tarafından onaylanmış kuruluş ve daha sonra meydana gelen değişiklikler ile ilgili evraklar ve gazeteler (1 asıl olmak üzere 2 adet)
4- Eski merkez ticaret sicili müdürlüğünden alınacak Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111 inci maddesine göre düzenlenmiş belge

Not: (1) Belgenin geçerlilik süresi eski merkez ticaret sicil müdürlüğünün düzenleme tarihten itibaren bir aydır.
(2) Merkez nakli başvurusu öncesinde, firmanın Mersis de bulunan kayıtlarının güncel olduğu kontrol edilmelidir.

5- Nüfus cüzdanı fotokopisi(2 adet)
6- Noter tarafından düzenlenmiş tescil talepnamesi(1 asıl olmak üzere 2 adet)

Not: Müdürlüğümüz tarafından ticaret unvanı ile ilgili gerekli kontrol sağlandıktan sonra tescil talepnamesi düzenlenmelidir.

7- Fotoğraf (2 adet)
8- Yabancı uyruklu kişiler için noter tasdikli pasaport ve tercümesi (1 asıl olmak üzere 2 adet)
9- Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24 üncü maddesine göre düzenlenen taahhütname
10- Vergi dairesince merkez nakli ile ilgili tutulan yoklama tutanağı veya mükellef görüntüleme ile vergi levhasının fotokopisiDİLEKÇE, FORM ve BEYANNAMELER

  • Gerçek Kişi Oda Kayıt Beyannamesi (45,00 KB)
  • Yeni Kayıt Dilekçesi (Anonim ve Limited Şirket Haricindekiler için) (44,50 KB)
  • Taahhütname (31,00 KB)