Dosyalar

Şube Kaydı

3683

1. Dilekçe (temsile yetkili kişiler tarafından imzalanmalıdır, vekaleten yapılan tescil başvurusunda, söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti)
2. Tüzel Kişiler İçin Oda Kayıt Beyannamesi
3. Dernek tüzüğünün / vakıf senedinin noter tasdikli sureti(1 asıl olmak üzere 2 adet)
4. Ticari işletme kaydı Alanya dışında olanlar için merkez ticaret sicili müdürlüğünden alınmış ticari işletmenin açılışı ve daha sonra meydana gelen değişikliklere ilişkin evraklar ve gazeteler (1 ası olmak üzere 2 adet)
5. Ticari işletme kaydı Alanya dışında olanlar için merkez ticaret sicili müdürlüğünden alınacak ticaret sicili yönetmeliğinin 120 nci maddesine göre düzenlenmiş belge

Not : Belgenin geçerlilik süresi düzenleme tarihten itibaren bir aydır.

6. Şube açılışı ile ilgili yetkili organ tarafından alınmış noter tasdikli karar(1 asıl olmak üzere 2 adet)
7. Şube temsilcilerinin ;
• Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (2 Adet)
• Sicil müdürlüğü tarafından düzenlenmiş imza beyannamesi

      Not: İmza Beyannameleri “mersis talep no” belirtilmek suretiyle herhangi bir sicil müdürlüğünde de düzenlenebilmektedir.

• Fotoğraf (2 Adet)
• Görevi kabul ettiğine dair görev kabul beyanı
8. Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24 üncü maddesine göre düzenlenen taahhütnameDİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi Oda Kayıt Beyannamesi (42,00 KB)
  • Yeni Kayıt Dilekçesi (Anonim ve Limited Şirket Haricindekiler için) (45,00 KB)
  • Taahhütname (31,50 KB)
  • Görev Kabul Beyanı (15,36 KB)
  • Şube Açılış Karar Örneği (12,47 KB)