Paylaş: Facebook Twitter FriendFeed MySpace Google
5 YIL ÜST ÜSTE OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTILARINI YAPMAYAN KOOPERATİFLERE İLİŞKİN DUYURU
10.01.2014 18:09

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 7 nci Maddesi ile 30/12/2012 Tarih 28513 Sayılı Resmi Gazete'de Yayınlanan Münfesih Olmasına Veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim Ve Limited Şirketler İle Kooperatiflerin Tasfiyelerine Ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesine İlişkin Tebliğ Uyarınca;  Bilgileri aşağıda yer alan 5 Yıl Üst Üste Olağan Genel Kurul Toplantısını Yapmayan Kooperatiflerin  ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde münfesih durumda olduğu anlaşılmıştır.

                                                                                           
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca,kooperatiflerin  infisah sebeplerinin iş bu ihtarın ilanından itibaren iki ay içinde münfesih olma sebeplerinin ortadan kaldırılarak buna ilişkin ispat edici belgelerin Ticaret Sicili Müdürlüğüne ibraz edilmesi ya da kooperatifin faaliyetinin devamına mümkün olmaması halinde aynı süre içerisinde  tasfiye memurunun bildirilmesi, ayrıca kooperatifin davacı veya davalı sıfatıyla devam eden davasının bulunup bulunmadığına ilişkin yazılı beyanın Ticaret Sicili Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir.
                                                                                                                                                                                                                                    
Belirtilen süre içerisinde münfesih olma sebeplerini ortadan kaldıran işlemlerin yerine getirildiğinin ispatlayıcı belgelerle birlikte bildirilmemesi ya da tasfiye memurunun bildirilmemesi halinde kooperatifin unvanı ticaret sicilinden silinecek olup,kooperatife ait malvarlığının kaydın silindiği tarihten itibaren on yıl sonra Hazineye intikal edeceği ve bunun kesin olduğu ihtaren ilan olunur. 10/01/2014

Kooperatif listesini görmek için tıklayınız  

 
Paylaş: Facebook Twitter FriendFeed MySpace Google