Paylaş: Facebook Twitter FriendFeed MySpace Google
TASFİYESİNİ SONLANDIRAMAYAN GEÇİCİ 7. MADDE KAPSAMINDAKİ ŞİRKET VE KOOPERATİFLERE İLİŞKİN DUYURU
22.01.2014 15:18

Bilindiği üzere, 6102 sayılı Kanunun geçici 7. maddesi ile 30.12.2012 tarih ve 28513 sayılı resmi gazetede ilan edilen, Münfesih Olmasına Veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye   Edilmemiş Anonim Ve Limited Şirketler İle Kooperatiflerin Tasfiyelerine Ve Ticaret Sicil Kayıtlarının Silinmesine İlişkin Tebliğ’de, kapsam dahilinde bulunan şirket ve kooperatiflerin kanunlarındaki tasfiye usulüne uyulmaksızın, tasfiyeleri ve ticaret sicili kayıtlarının silinmesi düzenlenmiştir.

Söz konusu hükümler uyarınca; kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce tasfiye işlemlerine başlanmış ve tasfiyesi tamamlanmış olmasına rağmen,tasfiye memurları tarafından; genel kurulun Kanunun öngördüğü asgari süre ve şartlara uygun olarak toplantıya çağrılmış olmasına rağmen iki defa üst üste toplanamadığının ve kesin bilanço ile şirket ya da kooperatifin davalı veya davacı sıfatıyla devam eden davalarının bulunmadığına ilişkin yazılı beyanın Ticaret Sicil Müdürlüğüne verilmesi halinde bu şirket ya da kooperatiflerin kayıtlarının da  kapsam dahilinde 01/07/2014 tarihine  silineceği düzenlenmiştir.

Ticaret Sicili Müdürlüğümüzce; başvuru üzerine, tevdi edilen belgeler ve kendi kayıtları üzerinden gerekli inceleme yapılarak, bu maddede öngörülen şartların varlığının tespiti halinde unvana ilişkin kayıtlar silinecek olup,kapsam dahilinde olan tasfiye halindeki şirket ya da kooperatiflere duyurulur.

 
Paylaş: Facebook Twitter FriendFeed MySpace Google