Payla: Facebook Twitter FriendFeed MySpace Google
TCARET SCL MDRLNDEN DUYURU
19.01.2015 17:15

ORTAIN RKETTEN OLAN ALACAI VE RKETLERDE SERMAYE ARTIRIMI HAKKINDA DUYURU

6102 Sayl Türk Ticaret Kanunun ilgili hükümleri uyarnca; Anonim ve Limited irketlerde ortan, irketten olan alacan irketin sermaye artrmna konu edebilmesi ile Anonim ve Limited irketlerin sermaye artrmnda Kanunun 376 nc madde hükümlerime göre ilem yaplmas srasnda dikkat edilmesi gereken hususlar aada açklanm olup;

Orta
n irketten olan alacann, yeminli mali müavir veya serbest muhasebeci mali müavir raporu ya da denetime tabi irketlerde denetçinin bu tespitlere ilikin raporu ile sermaye artrmna konu edilebilmesi için; bu alacan yalnzca irkete nakit olarak verilen borçtan kaynaklanmas ve ibraz edilen raporda da bu alacan nakdi borçlanmadan kaynaklandnn açkça belirtilmesi, bunun dnda kalan ortaklarn alacaklar bakmndan yaplacak tespitin ise 6102 sayl Türk Ticaret Kanununun 343 üncü maddesi uyarnca irket merkezinin bulunduu yerdeki asliye ticaret mahkemesince atanan bilirkiilerce hazrlanacak raporla yaplmas gerekmektedir.

Anonim ve Limited
irketlerin sermaye artrm srasnda ,tespit edilen irket özvarlnn 6102 sayl Türk Ticaret Kanununun 376 nc maddesinin bir ve ikinci fkralar kapsamnda yer almas halinde irket tarafndan yaplmas gereken ilemler söz konusu madde de düzenlenmi olup, 376 nc maddenin birinci fkrasna göre, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamnn yarsnn zarar sebebiyle karlksz kaldnn anlalmas halinde, yönetim kurulunun, genel kurulu hemen toplantya çaraca ve bu genel kurula uygun gördüü iyiletirici önlemleri sunaca, ikinci fkrasna göre, son yllk bilançoya göre, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamnn üçte ikisinin zarar sebebiyle karlksz kald anlald takdirde, derhal toplantya çarlan genel kurulun, sermayenin üçte biri ile yetinme veya sermayenin tamamlanmasna karar vermedii takdirde irketin kendiliinden sona erecei; üçüncü fkrasna göre ise, irketin borca batk durumda bulunduu üphesini uyandran iaretler varsa, yönetim kurulunun, aktiflerin hem iletmenin devam esasna göre hem de muhtemel sat fiyatlar üzerinden bir ara bilanço çkartaca, bu bilançodan aktiflerin, irket alacaklarnn alacaklarn karlamaya yetmediinin anlalmas halinde, yönetim kurulunun, bu durumu irket merkezinin bulunduu yer asliye ticaret mahkemesine bildirecei ve irketin iflasn isteyecei hüküm altna alnmtr.

Söz konusu madde uyarnca; irketin borca batk olmas halinde mezkür maddenin üçüncü fkras çerçevesinde hareket edilmesi gerekmekle birlikte, bu durumda irket sermayesinin borca batkl ortadan kaldracak ekilde arttrlmas da mümkün bulunmaktadr. Ancak yaplacak artrm sonucunda irket sermayesinin, kanunun sermaye kaybna ilikin önlemler alnmasn gerekli kld tutarlarn üzerinde olmas; bir baka deyile, irket sermayesi ile kanuni yedek akçeler toplamnn en az yarsn aan ksmnn korunmu olmas gerekmektedir. Dier taraftan, borca batklk durumunda sermaye artrmnn ayni veya nakdi olarak yaplmas mümkün bulunmaktadr.

lgili kanun maddesi: Sermayenin kayb, borca batk olma durumu

MADDE 376- (1) Son yllk bilançodan, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamnn yarsnn zarar sebebiyle karlksz kald anlalrsa, yönetim kurulu, genel kurulu hemen toplantya çarr ve bu genel kurula uygun gördüü iyiletirici önlemleri sunar.

(2) Son y
llk bilançoya göre, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamnn üçte ikisinin zarar sebebiyle karlksz kald anlald takdirde, derhâl toplantya çarlan genel kurul, sermayenin üçte biri ile yetinme veya sermayenin tamamlanmasna karar vermedii takdirde irket kendiliinden sona erer.

(3) (De
iik: 26/6/2012-6335/16 md.) irketin borca batk durumda bulunduu üphesini uyandran iaretler varsa, yönetim kurulu, aktiflerin hem iletmenin devamll esasna göre hem de muhtemel sat fiyatlar üzerinden bir ara bilanço çkartr. Bu bilançodan aktiflerin, irket alacakllarnn alacaklarn karlamaya yetmediinin anlalmas hâlinde, yönetim kurulu, bu durumu irket merkezinin bulunduu yer asliye ticaret mahkemesine bildirir ve irketin iflasn ister. Meerki, iflas kararnn verilmesinden önce, irketin açn karlayacak ve borca batk durumunu ortadan kaldracak tutardaki irket borçlarnn alacakllar, alacaklarnn srasnn dier tüm alacakllarn srasndan sonraki sraya konulmasn yazl olarak kabul etmi ve bu beyann veya sözlemenin yerindelii, gerçeklii ve geçerlilii, yönetim kurulu tarafndan iflas isteminin bildirilecei mahkemece atanan bilirkiilerce dorulanm olsun. Aksi hâlde mahkemeye bilirkii incelemesi için yaplm bavuru, iflas bildirimi olarak kabul olunur.

 
Payla: Facebook Twitter FriendFeed MySpace Google