Dosyalar

Ticaret / Oda Sicili Müdürlüğü

sicil@altso.org.tr +90 242 512 16 97 Dahili: 128
Emine ORDUKAYA

Sicil Şube Müdürü

+90 242 512 16 97Dahili: 120
Afşin BAYIR

Ticaret Sicili Müdür Yrd.

+90 242 512 16 97Dahili: 121
H.Nilay BORA

Ticaret Sicili Müdür Yrd.

+90 242 512 16 97Dahili: 123
Gülşah BARCIN

Ticaret Sicili Müdür Yrd.

+90 242 512 16 97Dahili: 122
Dilek DUMLUPINAR

Servis Memuru

126
Ayşe USLU

Servis Memuru

+90 242 512 16 97Dahili: 125

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Ticaret Sicili Yönetmeliğine göre, gerçek ve tüzel kişi tacirlere ait ticari işletmelerin ticaret siciline kayıt olması zorunlu olup,ticaret sicili Gümrük ve Ticaret Bakanlığının gözetim ve denetiminde ticaret ve sanayi odaları veya ticaret odaları bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri tarafından tutulur. Ticaret sicilinde yapılan yeni kayıt, değişiklik ve terkin işlemlerine ait sicil kayıtları sicil dosyalarında tutulmakta olup, ayrıca elektronik ortamda da kayıt altına alınarak sicil işlemleri sistem üzerinden yürütülmektedir.

Ticari işletme: esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir. Ticari işletmeler gerçek ve tüzel kişi tacirler tarafından işletilir. Tacir, her türlü borcu için iflasa tabidir; ayrıca kanuna uygun bir ticaret unvanı seçmek, ticari işletmesini ticaret siciline tescil ettirmekle yükümlüdür

Gerçek kişiler: Bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa, kendi adına işleten kişiye gerçek kişi tacir denir.

Tüzel kişiler: Ticaret şirketleriyle, amacına varmak için ticari bir işletme işleten vakıflar, dernekler ve kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümlerine göre yönetilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişileri tarafından kurulan kurum ve kuruluşlar da tacir sayılırlar.

Ticaret şirketleri: kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerden ibaret olup, kollektif ile komandit şirket şahıs; anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket sermaye şirketi sayılır.

Ticaret siciline tescil, kural olarak istem üzerine yapılır. Resen veya yetkili kurum veya kuruluşun bildirmesi üzerine yapılacak tescillere ilişkin hükümler saklıdır. Tescil istemi ilgililer, temsilcileri veya hukuki halefleri tarafından yapılır. Bir hususun tescilini istemeye birden çok kimse zorunlu ve yetkili olduğu takdirde, kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, bunlardan birinin talebi üzerine yapılan tescil tümü tarafından istenmiş sayılır. Tescil istemi dilekçe ile yapılır. Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, tescili isteme süresi onbeş gündür. Bu süre, tescili gerekli işlemin veya olgunun gerçekleştiği; tamamlanması bir senet veya belgenin düzenlenmesine bağlı olan durumlarda, bu senet veya belgenin düzenlendiği tarihten başlar. Ticaret sicili müdürlüğünün yetki çevresi dışında oturanlar için bu süre bir aydır. Tescil edilmiş hususlarda meydana gelen her türlü değişiklik de tescil olunur. Tescilin dayandığı olgu veya işlemler tamamen veya kısmen sona erer ya da ortadan kalkarsa sicildeki kayıt da kısmen yahut tamamen silinir.

Her tacir, ticari işletmenin açıldığı günden itibaren onbeş gün içinde, ticari işletmesini ve seçtiği ticaret unvanını, işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirir. Merkezi Türkiye’de bulunan ticari işletmelerin şubeleri de bulundukları yerin ticaret siciline tescil ve ilan olunur. Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’deki şubeleri, kendi ülkelerinin kanunlarının ticaret unvanına ilişkin hükümleri saklı kalmak şartıyla, yerli ticari işletmeler gibi tescil olunur. Bu şubeler için yerleşim yeri Türkiye’de bulunan tam yetkili bir ticari mümessil atanır. Ticari işletmenin birden çok şubesi varsa, ilk şubenin tescilinden sonra açılacak şubeler yerli ticari işletmelerin şubeleri gibi tescil olunur.Dosyalar

  • Hizmet Standartları Tablosu (327,57 KB)

    Sicil Şube Müdürlüğü (Oda/Ticaret Sicil) Hizmet Standartları Tablosu

  • 5174 Sayılı Kanun (334,00 KB)

    5174 Sayılı Odalar ve Borsalar Kanun

  • Ticaret Sicil Tüzüğü (279,00 KB)