Dosyalar

KADEMELİ NORMALLEŞME TEDBİRLERİ GENELGESİ

4143

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 16.05.2021
tarihli ve 8160 sayılı “Kademeli Normalleşme Tedbirleri” konulu Genelgesi kapsamında alınacak
tedbirleri kararlaştırmak amacıyla, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine
istinaden 16.05.2021 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede aşağıdaki kararları almıştır.

İçişleri Bakanlığının yukarıda zikredilen Genelgesiyle;
Koronavirüs (Covid­19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemlerin; salgının genel seyrinin ve Sağlık Bakanlığı ile Koronavirüs Bilim Kurulunun önerilerinin değerlendirilmesi sonucunda alınan kararlardoğrultusunda belirlendiği,
Bu kapsamda salgının seyrinde yaşanan artışa bağlı olarak 14 Nisan 2021 tarihinden itibaren kısmi kapanma, 29 Nisan 2021 tarihinden itibaren de tam kapanma tedbirlerinin hayata geçirildiği, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve salgının seyrinde yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’ten 1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00’e kadar uygulanacak olan kademeli normalleĢme döneminde yukarıda belirtilen genelgede yer alan tedbirlerin hayata geçirilmesi gerektiği bildirilerek, konu ile ilgili Vali ve
Kaymakamlarca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca gerekli kararların alınması istenmiştir.

Söz konusu Genelge ile bildirilen hususlar ışığında yapılan görüşme sonucunda;

1.SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00­05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına,
1.1 Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla Ek’te belirtilen yerler ve kişilerin kısıtlamadan muaf tutulmasına,
Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetlerin, İçişleri Bakanlığının 14.12.2020 tarihli ve 20799 sayılı Genelgesinde açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olduğuna, aksi durumların muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilmesine,
Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan işyeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişilerin yapılan denetimlerde İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun 29.04.2021 tarihli ve 2021/28 sayılı kararı çerçevesinde e­devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e­başvuru sistemi üzerinden alınan “çalışma izni görev belgesini” ibraz etmek zorunda olduğuna, ancak NACE kodu eşleşme hatası, muafiyet kapsamındaki bir işyerinde görev yapmasına rağmen alt işverenin muafiyet kapsamında olmaması nedeniyle görev belgesi alınamaması veya erişim hatası gibi durumlarda örneği bahse konu karar ekinde yer alan ve işveren ile çalışanın beyanı/taahhüdüyle manuel doldurularak imza altına alınan çalışma izni görev belgesi formunun da denetimlerde ibraz edilebileceğine,

1.2 Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi­Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcıların 10.00­17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceğine, vatandaşlarımızın zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebileceklerine,

1.3 Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın
ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin (sadece
ekmek ve unlu mamul satışı için) açık olacağına, vatandaşlarımızın ekmek ve unlu mamul
ihtiyaçlarının karĢılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli
vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerine,
Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve
bakkallara ekmek servisi yapılabileceğine, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacağına,

1.4 Yabancılara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına dair muafiyet sadece turistik
faaliyetler kapsamında geçici/kısa bir süre için ülkemizde bulunan yabancıları kapsamakta olup;
ikamet izinliler, geçici koruma statüsündekiler veya uluslararası koruma başvuru ve statü
sahipleri dahil olmak üzere turistik faaliyetler kapsamı dıĢında ülkemizde bulunan yabancıların
sokağa çıkma kısıtlamalarına tabi olduğuna,

1.5 Kademeli normalleşme sürecinde kendi ihtiyaçlarını karĢılayamayacak durumdaki ileri
yaĢ gruplarındaki veya ağır hastalığı olan vatandaĢlarımızın 112, 155 ve 156 numaraları
üzerinden bildirdikleri temel ihtiyaçlarının VEFA Sosyal Destek Gruplarınca
karşılanmasına, bu konuda gerek personel görevlendirilmesi, gerekse ihtiyaçların bir an evvel
giderilmesi bakımından gerekli tedbirlerin Kaymakamlıklar ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl
Müdürlüğü tarafından alınmasına,

1.6 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız ile aşı hakkını kullanarak iki doz aşı olmuş olan 65
yaş ve üzeri vatandaşlarımız için herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca
bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmamasına,
Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın ise hafta içi
günlerde sadece 10.00­14.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceklerine, hafta sonları tam gün
sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklarına,
Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri
vatandaşlarımız ile 18 yaĢ altı gençler ve çocuklarımızın kademeli normalleşme döneminde Şehir içi
toplu ulaĢım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacağına,
Ancak, Milli Eğitim Bakanlığınca yüz yüze eğitimin devamına karar verilen sınıf seviyeleri ile
destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında eğitim gören 18 yaş altı öğrencilen, durumlarını
eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ile çalışma/ders programını ihtiva eden belge ile
belgelendirmeleri şartıyla toplu ulaşım araçlarından istifade edebilmelerine,

2.ŞEHİRLERARASI SEYAHAT KISITLAMASI

Kademeli normalleşme döneminde; sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde
şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanmasına,

2.1 Şehirlerarası seyahat kısıtlamasının istisnaları;
­ Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın uçak, tren, otobüs
gibi toplu taĢıma vasıtalarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatler için ayrıca seyahat izni alınması
istenmemesine, şehirlerarası seyahat edileceğinin bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz
edilmesinin yeterli olacağına, bu durumdaki kişilerin şehirlerarası toplu taşıma vasıtaları ile
ikametleri arasındaki hareketlilikleri, kalkış­varış saatleriyle uyumlu olmak kalmak kaydıyla sokağa
çıkma kısıtlamasından muaf olacağına,

Zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili Bakanlık ya da kamu kurum veya
kuruluĢu tarafından görevlendirilmiĢ kamu görevlilerinin (müfettiş, denetmen vb.) özel veya
resmi araçlarla yapacakları şehirlerarası seyahatlerine, kurum kimlik kartı ve görevlendirme
belgesinin ibraz edilmesi kaydıyla izin verilebileceğine,
Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeĢinin cenazesine
katılmak veya cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla herhangi bir cenaze yakınının e­devlet
kapısındaki İçişleri Bakanlığına ait E­BAŞVURU veya ALO 199 sistemleri üzerinden yapacağı
başvuru (yanında akraba konumundaki 9 kişiye kadar bildirimde bulunabilecektir) sistem tarafından
vakit kaybetmeksizin otomatik olarak onaylanarak cenaze yakınlarına özel araçlarıyla seyahat
edebilmeleri için gerekli seyahat izin belgesi oluşturulmasına,
Cenaze nakil ve defin işlemleri kapsamında başvuru yapacak vatandaşlarımızdan herhangi bir
belge ibrazı istenilmemesine, Sağlık Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon üzerinden gerekli
sorgulamanın seyahat izin belgesi düzenlenmeden önce otomatik olarak yapılmasına,

2.2 Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın özel
araçlarıyla şehirlerarası seyahate çıkmamaları esastır.
Ancak aşağıda belirtilen zorunlu hallerin varlığı durumunda vatandaşlarımız, bu durumu
belgelendirmek kaydıyla; e­devlet üzerinden İçişleri Bakanlığına ait E­BAġVURU ve ALO 199
sistemleri üzerinden Kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurullarından izin almak
kaydıyla özel araçlarıyla da seyahat edebileceklerine, Seyahat İzin Belgesi verilen kişilerin, seyahat
süreleri boyunca sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmalarına,

Zorunlu Hal Sayılacak Durumlar;
 Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile
sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
 Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat
edecek olan (en fazla 2 kişi),
 Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet
ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç
plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
 ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan,
 Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
 Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
 Ceza infaz kurumlarından salıverilen,
Kişilerin zorunlu hali bulunduğunun kabul edilmesine,

3.İŞ YERLERİNİN FAALİYETLERİ

3.1 Yeme­içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi);
­Hafta içi günlerde 07.00­20.00 saatleri arasında gel­al ve paket servis, 20.00­24.00 saatleri
arasında ise sadece paket servis,
­Hafta sonlarında ise 07.00­24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet
gösterebileceklerine,
3.2 17 Mayıs­1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda
sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine,
­Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,
­Sinema salonları,
­Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
­İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,
­Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,
­Hamam, sauna ve masaj salonları,
­Lunaparklar ve tematik parklar.
Çay ocaklarının ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak
kaydıyla faaliyetlerine devam edebileceklerine,
3.3 Yukarıda sayılan işyerleri dışında kalan ve tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara
verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar ile büro ve ofisler vb. işyerlerinin;
­Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu işkolu için
belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla hafta içi günlerde 07.00­20.00
saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerine,
­Alışveriş merkezlerinin (AVM) ise; hafta içi 10.00­20.00 saatleri arasında faaliyet
gösterebilmelerine, hafta sonları kapalı olmalarına,
3.4 Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli işyerleri tarafından açılıĢ veya belirli gün ya da
saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi
için indirim uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılmasına,
3.5 Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki
ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto
aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma
kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında izin verilmemesine,
3.6 Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallara uymak
kaydıyla pazaryerlerinin hafta içi günlerde 07.00­19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceğine,
hafta sonları ise pazaryerlerinin kurulmasına izin verilmemesine,
3.7 Online market ve yemek sipariĢ firmalarının, hafta içi ve hafta sonu 07.00­24.00
saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerine,

4.EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

Halihazırda faaliyetlerine devam etmekte olan kreşlerle birlikte, kademeli normalleşme
döneminde anaokullarının da faaliyetlerine devam edeceğine, diğer tüm okul ve sınıf seviyeleri için
Milli Eğitim Bakanlığınca kamuoyuna duyurulduğu şekilde uygulamanın sürdürülmesine,

5.KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA MESAİ

Cumhurbaşkanlığının 14.04.2021 tarih ve 2021/8 sayılı Genelgesi ile Cumhurbaşkanlığı İdari
İşler Başkanlığının 27.04.2021 tarih ve 17665 sayılı yazısı doğrultusunda, kamu kurum ve
kuruluşlarında uygulanmakta olan 10.00­16.00 saatleri arası mesai sistemi ile uzaktan/dönüşümlü
çalışma gibi esnek çalışma usulünün uygulanmasına kademeli normalleşme döneminde de devam
edilmesine

6.ERTELENEN FAALİYET, ETKİNLİK VE TÖRENLER

6.1 Sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve
bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacakları geniş
katılımlı her türlü etkinliklerinin 1 Haziran 2021 tarihine kadar ertelenmesine,
6.2 Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen
uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nikah ve kına gibi
etkinliklerin yapılmaması uygulamasına, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edilmesine,
6.3 Huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri gibi sosyal
koruma/bakım merkezlerinde halihazırda uygulanmakta olan ziyaretçi kısıtlamasının 1 Haziran 2021
tarihine kadar uzatılmasına,

7.TOPLU ULAŞIM TEDBİRLERİ

7.1 Şehirlerarası faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarının (uçak hariç); araç ruhsatında
belirtilen yolcu taĢıma kapasitesinin %50’si oranında yolcu kabul edebileceklerine, araç içindeki
yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek (1 koltuk dolu 1 koltuk boş)
şekilde olmasına,
7.2 şehir içi toplu taşıma araçlarında ise İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun 14.04.2021 tarihli ve
2021/23 sayılı kararı ile getirilen esaslar çerçevesinde;
 Oturma kapasitesinin % 50 ile sınırlandırılmasına,
 Minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma
yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi
toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına müsaade edilmemesine,
 Bunların dışında kalan raylı sistem araçları (tramvay) ve koltuk kapasiteleri
seyreltilmiş/kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu taĢıma ağırlıklı toplu ulaĢım araçlarında; fiziki mesafe kurallarına aykırı olmayacak şekilde; teknik ve/veya tescil belgelerinde belirtilen ayakta yolcu
kapasitesinin en fazla %50’si kadar ayakta yolcu alınabileceğine,
Raylı sistem araçları (tramvay) ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüslerde
ayakta alınabilecek yolcu sayısını belirtir levha/tabelanın herkesin görebileceği şekilde asılmasına
ve ayaktaki yolcuların durabileceği yerlerin fiziki olarak işaretlenmek suretiyle belirlenmesine,

8.KONAKLAMA TESİSLERİNE DAİR TEDBİRLER

8.1 Şehirlerarası karayolları üzerinde bulunan dinlenme tesisleri (yerleşim sahası
içerisinde bulunanlar hariç) ile konaklama tesislerinin (otel, motel, apart otel, pansiyon vb.)
içerisinde bulunan yeme­içme yerlerinin (sadece konaklamalı müşterilerle sınırlı olacak şekilde)
aynı masada aynı anda en fazla 2 kişiye servis açılması kaydıyla hizmet verebileceklerine,
8.2 Konaklama tesislerinin kapalı alanlarında bulunan eğlence merkezlerinin kapalı
tutulmasına ve bu alanlarda müşteri kabul edilmemesine,
8.3 Konaklama tesislerinin açık alanlarında toplu eğlence şeklinde etkinliklere
kesinlikle izin verilmemesine, bu yerlerde yoğunlaşmanın önüne geçilebilmek adına fiziksel mesafe
kurallarına azami özen gösterilmesine,
8.4 Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan süre ve günlerde konaklama
tesislerinde rezervasyonunun bulunması, (bedelinin tamamı ödenmiş olmak kaydıyla)
vatandaşlarımız açısından sokağa çıkma ve/veya Ģehirlerarası seyahat kısıtlamasından muafiyet
sağlayacak olup, bu amaçla seyahat edecek vatandaşlarımızın denetimlerde rezervasyon ve ödeme
belgelerini ibraz etmelerinin yeterli olacağına,
8.5 İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun 01.10.2020 tarihli ve 2020/89 sayılı kararı ile 28.11.2020
tarihli ve 2020/99 sayılı kararları doğrultusunda konaklama tesislerinin denetimlerinin etkin şekilde
sürdürülmesine, sahte rezervasyon başta olmak üzere her türlü kötüye kullanımın önüne
geçilmesine,
9. Yukarıda belirtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin Kaymakamlıklar, genel
kolluk birimleri, ilgili il ve ilçe müdürlükleri ve belediyeler tarafından koordineli bir şekilde
yapılmasına
KARAR VERİLMİŞTİR.

EK: SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN MUAF KİŞİLER EK

  • EK: SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN MUAF KİŞİLER  (205,99 KB)