Dosyalar

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

4205

YENİ T.T.K.GEÇİCİ 7 NCİ MADDE KAPSAMINDA TASFİYE MEMURUNU BİLDİREN ŞİRKETLER İLE İLGİLİ DUYURU

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 7 nci Maddesi Kapsamında 12.03.2014 tarihinde ihtar gönderilen ve ihtara cevaben Tasfiye Memurunu bildiren şirketler ile ilgili ilan için tıklayınızDosyalar

  • tıklayınız (436,29 KB)Dosyalar

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

4034

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 7 nci maddesi ile 30/12/2012 Tarih 28513 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan münfesih olmasına veya sayılmasına rağmen tasfiye edilmemiş Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerin Tasfiyelerine ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesine İlişkin Tebliğ ile T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 18/07/2013 tarih 93082423/433.99-5782 sayılı yazıları uyarınca; bilgileri aşağıda yer alan  kooperatiflerin/şirketlerin, ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde münfesih durumda olduğu anlaşılmıştır.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca, kooperatiflerin/şirketlerin  infisah sebeplerinin iş bu ihtarın ilanından itibaren iki ay içinde münfesih olma sebeplerinin ortadan kaldırılarak buna ilişkin ispat edici belgelerin Ticaret Sicili Müdürlüğüne ibraz edilmesi ya da kooperatif/ şirketin faaliyetinin devamına mümkün olmaması halinde aynı süre içerisinde  tasfiye memurunun bildirilmesi, ayrıca kooperatifin/şirketin davacı veya davalı sıfatıyla devam eden davasının bulunup bulunmadığına ilişkin yazılı beyanın Ticaret Sicili Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir.

Belirtilen süre içerisinde münfesih olma sebeplerini ortadan kaldıran işlemlerin yerine getirildiğinin ispatlayıcı belgelerle birlikte bildirilmemesi ya da tasfiye memurunun bildirilmemesi halinde kooperatifin/şirketin unvanı ticaret sicilinden silinecek olup, kooperatife/şirkete ait malvarlığının kaydın silindiği tarihten itibaren on yıl sonra Hazineye intikal edeceği ve bunun kesin olduğu ihtaren ilan olunur.09.04.2014

Şirket listesi için tıklayınız Dosyalar

  • tıklayınız (364,01 KB)