K 2 BELGESİNDE YENİ DÜZENLEME

4414

K2 Yetki Belgesini İndirimli Alma Süresi 31/07/2009 Tarihine Ertelendi  

Bilidiğigibi ticari işletmelerin, kendi esas iştigal konusu ile ilgili olmak kaydıyla, sadece şehir içi eşya taşımalarında kullanılan ve toplam yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen taşıtları (binek otomobil dışındaki) için 25.02.2008 tarihine kadar alacakları K2 belgesinin alınması ile ilgili süre 31.07.2009 tarihine ertelendi. 21.02.2008 tarih ve 26794 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK hükümleri uyarınca  Kendi esas iştigal konusu ile ilgili olmak kaydıyla; il sınırları dahilinde yapılan eşya taşımaları ile belediye sınırları ile mücavir alanı içinde yapılan şehir içi eşya taşımalarında kullanılan ve toplam yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen taşıtlarla yapılan taşımalar için 31.07.2009 tarihine kadar yetki belgesi alma şartıda aranmayacak. Ayrıca söz konusu tarihe kadar tarifelerde belirlenen %87 indirim oranı da % 94 olarak yeniden belirlendi. Yönetmelik değişikliği ile K2 yetki belgesi alacak araçlarda yeniden düzenlenerek  özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar, Genel ve katma bütçeli dairelerle, il özel idareleri, belediyeler, üniversiteler ve kamu iktisadi teşebbüslerine ait taşıtlarla yapılan ticari olmayan taşımalar, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait motorlu taşıt ve bunların römorkları ile yapılan taşımalar,  Lastik tekerlekli traktörlerle çekilen römorklarla yapılan taşımalar, Gerçek kişiler adına hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş kamyonet cinsi taşıtlarla yapılan ve hem taşımanın hem de taşınan eşyanın ticari olmadığı taşımalar kapsam dışında sayılmıştır Böyle uygulamada tereddüte düşülen özel araçlar ile çifçilerin yaşadaığı sorunlar konusuna açıklık getirilmiş oldu. Yönetmelik değişikliği aşağıdadır.

  Resmî Gazete Tarih: 21 Şubat 2008 PERŞEMBE             Sayı : 26794
YÖNETMELİK
Ulaştırma Bakanlığından: KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA  DAİR YÖNETMELİK              MADDE 1 – 25/2/2004 tarihli ve 25384 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.              “Aşağıdaki taşıtlarla yapılan taşımalar bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.              a) Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.               b) Genel ve katma bütçeli dairelerle, il özel idareleri, belediyeler, üniversiteler ve kamu iktisadi teşebbüslerine ait taşıtlarla yapılan ticari olmayan taşımalar.              c) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait motorlu taşıt ve bunların römorkları ile yapılan taşımalar.              ç) Lastik tekerlekli traktörlerle çekilen römorklarla yapılan taşımalar.               d) Gerçek kişiler adına hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş kamyonet cinsi taşıtlarla yapılan ve hem taşımanın hem de taşınan eşyanın ticari olmadığı taşımalar.”              MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin (b) bendinde yer alan “doksan gün” ifadesi ” bir yıl” şeklinde değiştirilmiştir.              MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.              “c) Bu maddenin (a) ve (b) bentlerine aykırı davranan yetki belgesi sahibinin bu taşıtları, durumun tespitinden sonra re’sen taşıt belgesinden düşülür. Bu taşıtların, nitelikleri bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirildikten sonra yeniden taşıt belgesine kayıt ettirilir.”              MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.              “a) A3, F, G, H ve K türü dışındaki yetki belgesi sahipleri, Bakanlıkça belirlenen bilgileri içeren faaliyet raporlarını alınacak örneğe uygun olarak Bakanlığa göndermek zorundadırlar.”              MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin (b) bendinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.              “Bu şekilde herhangi bir yetki belgesi sahibinin taşıt belgesine kayıt edilmeden ve/veya taşıt kartı olmadan taşıma yapan taşıtlar, faaliyetten men edilir ve taşıt sahibine Kanunun 26 ncı maddesinin (a) bendinin birinci fıkrasında belirtilen idari para cezası uygulanır.”              MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 10 uncu maddesinde yer alan “1/1/2008” tarihi “1/1/2009” olarak, “beş” ibaresi “üç” olarak değiştirilmiştir.              MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 11 inci maddesinin (a) ve (m) bentleri aşağıdaki şekilde, (p) bendinde yer alan “25/2/2008” tarihi “31/7/2009” olarak, (s) bendinde yer alan “25/2/2008” tarihi “31/7/2009” olarak değiştirilmiştir.              “a) Ticari amaçla; il sınırları dahilinde yapılan eşya taşımaları ile belediye sınırları ile mücavir alanı içinde yapılan şehir içi eşya taşımalarında kullanılan ve toplam yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen taşıtlarla yapılan taşımalar için 31/7/2009 tarihine kadar yetki belgesi alma şartı aranmaz. Bu durumda olanlar için söz konusu tarihe kadar yetki belgesi ücretinde % 94 oranında indirim uygulanır.              Ticari amaçla olmamak ve sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili olmak kaydıyla; eşya taşımalarında kullanılan ve toplam yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen taşıtlarla yapılan eşya taşımaları için 31/7/2009 tarihine kadar yetki belgesi alma şartı aranmaz. Bu durumda olanlar için söz konusu tarihe kadar yetki belgesi ücretinde % 94 oranında indirim uygulanır.              Bu şekilde yetki belgesi alanların/alacak olanların, yetki belgesi eki taşıt belgesine toplam yüklü ağırlığı 3,5 tondan fazla olan taşıt/taşıtlar kaydedilmez. Ancak yetki belgesi alındıktan sonra yetki belgesi eki taşıt belgesine toplam yüklü ağırlığı 3,5 tondan fazla olan taşıtın/taşıtların kaydedilebilmesi için ödenen indirimli yetki belgesi ücreti ile yetki belgesinin indirimsiz ücreti arasındaki farkın ödenmesi ve bu Yönetmeliğin, 12 ile 13 üncü maddelerindeki şartların sağlanması şarttır.”              “m) Bu Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesine göre, ilk defa yetki belgesi alanlardan; K türü dışındaki yetki belgesi sahipleri 31/12/2008 tarihine kadar, K türü yetki belgesi sahipleri ise 31/7/2009 tarihine kadar durumlarını bu Yönetmeliğe uygun hale getirmek zorundadırlar.”              Yürürlük              MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.              Yürütme              MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma Bakanı yürütür.   Yönetmeliğin Tamamı için Tıklayınız…