TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ HAKKINDA

2705

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan (UDHB) gelen bir yazıda; ‘Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Hakkında’ bilgilendirme yapılmıştır.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden odamıza ulaşan yazıda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan yapılan bilgilendirmeye dikkat çekilmiştir.

TOBB’ne Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan (UDHB) gelen bir yazıda;
-24/10/2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmenliğin, ‘’Yetki Belgesi Sahibi Olma Zorunluluğu ‘’ başlığı altındaki 6. Maddesinin üçüncü fıkrasına göre, tehlikeli maddelerin karayoluyla taşımacılığı alanında faaliyet gösteren ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan dolduran, paketleyen, yükleyen alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/taşınabilir-tank işletmecisi faaliyetlerinden biri veya birden fazlası faaliyet konuları ile iştigal eden işletmecileri kayıt altına almak ve işletmecilerin Yönetmeliğin 10,11,12,13,16,17 ve 18’nci maddesinde yer alan sorumluluk ve yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğinin tespit edilmesi amacıyla, işletmecileri ‘’Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB)’’ ile belgelendirmek için ‘’Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge ‘’ hazırlanarak 10/04/2014 tarihli ve 15341 sayılı Bakanlık Makamının Olur’u ile yayımlanarak yürürlüğe girdiği,

-Bahsi geçen Yönerge kapsamında ‘’Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB)’’ ile belgelendirme işleminin; işletmecilerin faaliyet konularına göre en az bir veya daha fazlası alanlar için, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Bölge Müdürlüklerince yürütüldüğü,

-Ancak yapılan incelemelerde bir kısım işletmelerin ‘’Alıcı’’ adı altında tek bir faaliyet için TMFB aldığı anlaşılmış olup bu işletmelerin ilgili Yönetmelik kapsamında kalan maddelerin doldurma, ambalajlama, yükleme be boşaltma gibi diğer faaliyetlerin en az birini veya daha fazlasını icra ettikleri tespit edildiği,

-Bu kapsamda, ilgili Yönetmeliğin Tanımlar başlığı altındaki 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendeki  ‘’Alıcı: Taşıma evrakı, sevk irsaliyesi veya taşıma senedinde belirtilen eşyanın teslim edileceği işletmeciyi, ’’tanımı ile aynı Yönetmeliğin 16. Maddesinde alıcı yükümlülüklerinin birlikte değerlendirildiğinde; alıcının taşıma evrakında göre taraflardan biri olarak, gönderilen bu tehlikeli maddenin kabulünden sorumlu taraf olması ve alıcının gönderilen  bu tehlikeli maddeyi taşıttan, konteynerden vb. araçlardan paketli veya dökme olarak boşaltarak kabul ederken, aynı zamanda Yönetmeliğin 17.maddesindeki boşaltan yükümlülüklerinin kapsamındaki boşaltma yükümlülüğünü de yerine getirmiş olduklarından dolayı, bu durumdaki işletmecilere  TMFB ’si düzenlenirken ‘’alıcı’’ faaliyeti ile birlikte ‘’boşaltan’’ faaliyetini de gösterir bir şekilde en az iki TMFB düzenlenmesi  gerekmekte olduğu aksi halde yapılacak denetimlerde idari yaptırımlar uygulanacağı belirtilmektedir. Söz konusu yaptırımlarla karşı karşıya kalmamak için söz konusu durumdaki firmaların UDHB Bölge Müdürlüklerine başvurmak sureti ile ilgili Yönetmelik ve Yönerge kapsamında gösterdikleri faaliyetleri gözden geçirerek ‘’alıcı’’ olarak aldıkları TMFB ‘ lerine  ‘’Boşaltan’’ ifadesinin işletmek suretiyle ücretsiz olarak yeniletmelerinin gerektiği,

-Ayrıca UDHB Bölge Müdürlüklerince alıcı+ tank- konteyner/ taşınabilir- tank işletmecisi adı altında TMFB’ si talebinde bulunan işletmecilere, bundan sonra alıcı + boşaltan + tank- konteyner/ taşınabilir- tank işletmecisi olarak TMFB düzenlenmesi gerektiği,

-Sadece tank- konteyner/taşınabilir- tank işletmecisi için TMFB talebinde bulunan işletmecilerin taleplerinin ise, talep sahiplerinin tank- konteyner/ taşınabilir tank işletmecisi olup olmadıklarının her üç başvurudan birinin yerinde incelenerek Yönetmeliğin 18. Maddesi kapsamında işletmecinin tank- konteyner/ taşınabilir- tank işletmecisi olduğunun tespit edilmesini müteakip, talep sahiplerine TMFB düzenlenebileceği, belirtilmektedir.

Tüm üyelerimize önemle duyurulur.