Dosyalar

ODAMIZ VE AKBANK ARASINDA KONUT KREDİSİ KAMPANYASI

3974

ODAMIZ ÜYESİ EMLAKÇILAR ARACILIĞI İLE UYGUN KONUT KEREDİSİ İMKANI AKBANK  ile Odamız arasında imzalanan Protokol ile Konutunu odamız üyesi emlak ofislerinden alanlara, Akbank Mortgage kullanırken özel faiz oranından faydalanma imkanı sağlandı. Bu protokol kapsamında, Akbank, Oda Üyeleri’nin yönlendirdiği Müşterilerin, konut kredisi kullanımlarında, özel faiz oranı uygulayacak.

 

AKBANK ile Odamız arasında bu gün (22.08.2008) tarihinde imzalanan aşağıda yazılı prtokol kapsamında, Akbank, Oda Üyeleri’nin yönlendirdiği Müşterilerin, konut kredisi kullanımlarında, özel faiz oranı uygulayacaktır. İşbirliği kapsamında, Akbank genel müşterilerine uyguladığı cari faiz oranlarının altında fiyatlama yapacaktır.  Hâlihazırda 07 Mart 2008 tarihi itibari ile Oda Üyeleri tarafından yönlendirilecek Müşterilere uygulanacak YTL Konut Kredisi faiz oranları her zaman cari faiz oranlarının altında fiyatlanacaktır. Akbank, faiz oranlarından değişiklik yaptığında, işbirliği kapsamındaki özel faiz oranı indirim marjını koruyarak revize edecektir. Akbank, faiz oranları değişikliklerini Odaya bir gün öncesinden bildirecektir.
Oda başkanımız Kerim TAÇ ve AKBANK Alanya Şube Müdürü Atilla ÇAPITLI tarafından imzalanan protokol metni aşağıya çıkarılmıştır.  Söz konusu protokol kapsamında  Oda Üyeleri, Müşterilerin kredi kullanımında Akbank Şubelerine yönlendirilmesinde ‘‘Bilgi Formu” nu kullanacaklardır. Kullanılacak ‘‘Bilgi Formu” örneği odamızdan temin edilebilir.  
   

P R O T O K O L

Bir taraftan Şekerhane Mah Atatürk Cad No: 19 Alanya-Antalya – Türkiye adresindeki Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (Protokolde kısaca ‘’ODA” olarak anılacaktır.) ile Sabancı Center 34330 4. Levent / İstanbul adresindeki AKBANK T.A.Ş. ( Protokolde kısaca ‘’AKBANK” olarak anılacaktır)Aralarında aşağıdaki konu ve şartlarda bir protokol düzenlenmiştir.
T A N I M L A R

Oda Temsilciliği: Oda markası altında, konut alımlarında emlak komisyonculuğu yapan bağımsız emlak ofislerini ifade etmekte olup bu protokolde ‘’Oda Üyeleri” olarak adlandırılacaktır. Oda Üyeleri listesi EK 1’de yer almaktadır.

Müşteri       : Oda Üyeleri aracılığıyla satışı yapılan konut/ konutlardan satın almak isteyen gerçek ya da tüzel kişileri ifade etmekte olup bu protokolde ‘’Müşteri” olarak adlandırılacaktır.

MADDE 1. PROTOKOLUN AMACI
Bu protokolün amacı, Akbank ve Oda arasında yapılacak işbirliği koşullarını ve Oda Üyelerini kapsayacak AKBANK özel uygulamalarını belirtmektir. Ek 1’de listesi verilen ve daha sonra üyelik kaydı gerçekleşen tüm Oda Üyeleri işbirliğine dahildir. Oda ya yeni üye olan emlak ofisleri, AKBANK’a bildirilerek, işbirliği kapsamına dahil edilecektir.

MADDE 2. İŞBİRLİĞİ KAPSAMI

2.1 AKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ İNDİRİMİ:

2.1.1 FAİZ İNDİRİMİ:
Bu protokol kapsamında, Akbank, Oda Üyeleri’nin yönlendirdiği Müşterilerin, konut kredisi kullanımlarında, özel faiz oranı uygulayacaktır.

İşbirliği kapsamında, Akbank genel müşterilerine uyguladığı cari faiz oranlarının altında fiyatlama yapacaktır.

Hâlihazırda 07 Mart 2008 tarihi itibari ile Oda Üyeleri tarafından yönlendirilecek Müşterilere uygulanacak YTL Konut Kredisi faiz oranları her zaman cari faiz oranlarının altında fiyatlanacaktır.

Akbank, faiz oranlarından değişiklik yaptığında, işbirliği kapsamındaki özel faiz oranı indirim marjını koruyarak revize edecektir. Akbank, faiz oranları değişikliklerini Odaya bir gün öncesinden bildirecektir.

2.1.2. MÜŞTERİ YÖNLENDİRME:
Oda Üyeleri, Müşterilerin kredi kullanımında Akbank Şubelerine yönlendirilmesinde ‘’Bilgi Formu”nu kullanacaklardır. Kullanılacak ‘’Bilgi Formu” örneği Ek 2’de yer almaktadır.

2.2. AKBANK PRİM SİSTEMİ
Akbank Prim Sistemi, Oda Üyeleri’nin konut kredisi için Müşterilerini AKBANK’a yönlendirmesi sonucunda kullandırılan konut kredileri üzerinden Oda Üyelerine prim ödenmesini içermektedir.

2.2.1 PRİM TUTARI: Oda Üyeleri’ne, Müşteriye kullandırılacak konut kredisi tutarının % 0,3’ü ( binde üçü) ve maksimum 300 YTL tutarında prim ödenecektir. Maksimum ödenecek tutara KDV dahildir. Primin ödenebilmesi için kredinin kullandırılmış olması gerekmektedir. Prim ödemesi Oda Temsilciliği’nin bildirdiği Akbank banka hesabına AKBANK tarafından yapılacaktır.
2.2.2. PRİM ÖDEME ZAMANLAMASI:
Oda Üyeleri’ne prim ödemesi ayda iki kez olacaktır. Ayın 15’ine kadar Akbank şubesine iletilen faturaların ödemesi ayın 16’sında, ayın 15’inden sonra iletilen faturaların ödemesi ise ayın son gününde yapılacaktır.

2.2.3    PRİM ÖDEMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER:
Prim ödemesi için, Oda Üyeleri’nin KDV dahil olmak üzere alınacak prim tutarı kadar hizmet bedeli faturası kesmesi gereklidir.
Prim tutarı hesaplaması ile ilgili bir örnek aşağıda yer almaktadır.

ÖRNEK: Konut kredisi tutarı 30 bin YTL olan bir kredi kullandırımı için, alınacak prim şu şekilde hesaplanacaktır.

Ödenecek prim = Kredi tutarı * 0,003
Ödenecek prim = 90 YTL
Emlakçının kesmesi gereken fatura tutarı = Hizmet bedeli + KDV ( %18)
Emlakçının kesmesi gereken fatura tutarı = 73.8 YTL + 16.2 YTL
Ödenecek prim tutarı 300 YTL’nin üzerinde ise, maksimum 300 YTL ödenecektir.

Oda Üyeleri’nin düzenleyecekleri fatura, Akbank T.A.Ş. adına düzenlenmiş olmalıdır.
Fatura için kullanılacak Akbank fatura bilgileri:
Akbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü
Sabancı Center 34330 4. Levent – İSTANBUL
Vergi Dairesi ve No: Büyük mükellefler / 0150015264

MADDE 3. İŞBİRLİĞİ TANITIMI:

Oda ve AKBANK işbirliği neticesinde, işbirliğini duyurabilmek amacı ile çeşitli mecralarda (gazete, dergi, web sitesi… vb) ile beraber tanıtım faaliyetleri yapabileceklerdir.

İşbu Protokol ile ilgili olarak Odanın vereceği ilan ve reklâmlarda AKBANK’ın unvanı ve logosuna da yer verilmek istenilmesi halinde, bu konuda hazırlanan her türlü reklâm ve ilan, yayınlanmadan önce AKBANK’ın yazılı onayından geçirilecektir. AKBANK’ın vereceği ilan ve reklâmlarda Odanın unvanı ve logosunda da yer verilmek istenmesi halinde, bu konuda hazırlanan her türlü reklâm ve ilan yayınlanmadan önce Odanın yazılı onayından geçirilecektir.

MADDE 4. AKBANK, Oda Üyeleri ve Müşterilerine yönelik en yüksek müşteri hizmetini vermekle mükelleftir.

MADDE 5. İşbu Protokol kapsamında Oda, benzer nitelikte bir anlaşmayı farklı bir banka ile uygulamayacaktır.

MADDE 6. İşbu Protokol çerçevesinde yapılacak her türlü ihbar, talep ve diğer bildirimler Tarafların yukarıda belirtilen adreslerine yapılacaktır. Taraflar, belirtilen adreslerin kanuni tebligat adresleri olduğunu, bunlarda meydana gelebilecek değişiklikleri karşı tarafa derhal yazılı olarak bildirmeyi, aksi halde bu adreslere yapılacak tebligatların geçerli tebligat tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul ederler.

MADDE 7. Bu Protokol’de açıkça ifade edilenler ışında, Taraflardan biri diğerine bu Protokol’ü akdetmek üzere herhangi bir vaat, taahhüt ya da beyanda bulunmamıştır. Bu Protokol, bu hüküm de dahil olmak üzere Taraflarca imzalanmadığı sürece geçerli sayılamaz.

MADDE 8. Bu Protokol’ün bir kısmının kanuna aykırı veya geçersiz sayılması halinde, Protokol’ün diğer hükümleri geçerli kalacak ve Taraflar üzerinde aynı şekilde bağlayıcı olacaktır.

MADDE 9. İşbu protokol imza tarihinden itibaren 1 yıl süre ile geçerlidir. Sözleşme, bitiş tarihinden 1 ay önce feshedilmediği takdirde 1 yıl daha kendiliğinden uzar.

Taraflar, işbu Protokol çerçevesinde üstlenmiş olan taahhütlerinin herhangi bir veya birkaçının ihlali veya gereği gibi ifa edilmemesi halinde, 15(onbeş) günlük yazılı ihtarla bu ihlale son verilmesini talep eder. Bu 15 (onbeş) günlük süre sonunda ihlale son verilmemesi halinde, başkaca bir ihtara gerek kalmaksızın, Protokol tazminatsız derhal feshedilebilecektir. Tarafların bu nedenle uğradığı zararları tazmin ettirme hakkı saklıdır.

Taraflar herhangi bir sebep göstermek zorunda olmaksızın dilediği takdirde 5 iş günü önceden feshi ihbar bildirimlerini iadeli taahhütlü veya noter marifetiyle yazılı olarak tebliğ etmek kayıt ve şartıyla protokolü sona erdirmek hak ve yetkisine haiz olduğunu kabul beyan ederler. Tarafların bu sözleşmede yer alan yükümlülüklerine uymadıklarının belirlenmesi halinde yazılı olarak yukarıda tarafların bildirmiş oldukları adreslerine yapılacak bir ihbar ile sözleşme hükümleri geçersiz kalır.

MADDE 10. Bu Protokol Türk Hukuku’na tabi olup, Taraflar işbu Protokol’ün yorum ve icrasından kaynaklanabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Kırıkkale Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri’nin yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

Madde 11. İşbu Protokol tam bir mutabakatla 11  (onbir) madde ve 2 (iki) ek ile birlikte 2 (iki) orijinal nüsha halinde hazırlanmış taraflarca 22/08/2008 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir.Dosyalar

  • 'Bilgi Formu'' (24,50 KB)
  • 'Bilgi Formu'' (24,50 KB)