Dosyalar

Değişiklik İşlemleri

6356

1. Dilekçe (temsile yetkili kişiler tarafından imzalanmalıdır, vekaleten yapılan tescil başvurusunda, söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti)
2. Dernek/ vakıf yetkili organı tarafından alınmış değişikliğe ilişkin noter tasdikli karar(1 asıl olmak üzere 2 adet)
3. Değişiklik yetkili seçilmesi, temsil yetkisi ile ilgili ise yetkililerin ;
• Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (2 Adet)
• Sicil müdürlüğü veya noter tarafından düzenlenmiş imza beyannamesi

      Not: İmza Beyannameleri “mersis talep no” belirtilmek suretiyle herhangi bir sicil müdürlüğünde de düzenlenebilmektedir.

• Fotoğraf (2 adet)
• Görevi kabul ettiğine dair görev kabul beyanıDİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi Değişiklik,Terkin ve Belge Dilekçesi (42,50 KB)
  • Görev Kabul Beyanı (15,36 KB)
  • Değişiklik İşlemleri Karar Örnekleri (13,55 KB)