Dosyalar

Yeni Kayıt

7318

1- Dilekçe (temsile yetkili kişiler tarafından imzalanır, vekaleten yapılan tescil başvurusunda, söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenir.)

2- Oda Kayıt Beyannamesi

3- Dernek tüzüğünün / vakıf senedinin noter tasdikli sureti (1 asıl olmak üzere 2 adet)

4- Derneğin faaliyette olduğunu gösteren resmi belge / vakfın tüzel kişiliğinin devam ettiğini gösteren resmi belge (1 asıl olmak üzere 2 adet)

5- Dernek / vakfın bir ticari işletme kurabilmesinin resmi bir makamın iznine veya onayına bağlı olduğu hallerde bu izin veya onaya ilişkin belge (1 asıl olmak üzere 2 adet)

6- Ticari işletmenin açılışına dair kararı alan dernek/vakıf yöneticilerinin bu göreve seçilmelerine ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği (1 adet asıl olmak üzere 2 adet)

7- Ticari işletme açılışına ilişkin dernek/vakıf yetkili organı tarafından alınmış noter tasdikli karar (karar içeriğinde, derneğin/vakfın unvanı, merkezi, vergi kimlik numarası; işletmenin unvanı, sermayesi, ticari ikametgahı, işletmenin açılış tarihi, bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu, işletmeyi temsile yetkili kılınan kişilerin adı ve soyadı, yerleşim yeri, kimlik numarası yer alır.) (1 asıl olmak üzere 2 adet)

8- Dernek/vakıf ticari işletmesinin potansiyel vergi numarasını gösteren vergi dairesi mükellef görüntüleme belgesi (2 adet)

9- İşletme temsilcilerinin;
• Nüfus Cüzdanı Fotokopisi(2 Adet)

• İmza beyannamesi (1 asıl olmak üzere 2 adet)

Not: Yeni kimlik kartı olan yetkililerin imza örneklerine MERSİS üzerinden ulaşılabilmekte olup, imza kaydının bulunmaması  halinde, noter veya herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde düzenlenmiş imza beyannamesi müdürlüğümüze verilir.

• Fotoğraf (2 adet)

• Görevi kabul ettiğine dair görev kabul beyanı

Not: Şirket adına imzaya yetkili olan kişinin e-Devlet kullanıcı adı ve şifresi ile MERSİS e giriş yaparak MERSİS’te “Yetki Kabul İşlemleri” modülü oluşturularak devreye alınmıştır. Mersis üzerinden elektronik ortamda yetki kabulü yapılmışsa fiziki kabul belgesi talep edilmeyecektir.

Not: Şirket adına imzaya yetkili olan kişinin e-Devlet kullanıcı adı ve şifresi ile MERSİS e giriş yaparak ‘Yetki Kabul İşlemleri’ modülünden yetki kabulü ile ilgili onay vermesi gerekir.

10- Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24 üncü maddesine göre düzenlenen taahhütname

Not: Dernek/Vakıflara ait ticari işletme kayıt başvurusu yapılmadan önce, müdürlüğümüze vergi levhasının ibraz edilerek dernek/vakfın sisteme tanıtılması gerekmektedir.DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Oda Kayıt Beyannamesi (15,02 KB)
  • Yeni Kayıt Dilekçesi (Anonim ve Limited Şirket Haricindekiler için) (45,00 KB)
  • Taahhütname (31,50 KB)
  • İktisadi İşletme Açılış Karar Örneği (12,88 KB)
  • Görev Kabul Beyanı (15,36 KB)