Dosyalar

Yeni Kayıt

6358

1- Dilekçe (temsile yetkili kişiler tarafından imzalanmalıdır, vekaleten yapılan tescil başvurusunda, söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti)
2- Tüzel Kişiler İçin Oda Kayıt Beyannamesi
3- Dernek tüzüğünün / vakıf senedinin noter tasdikli sureti (1 asıl olmak üzere 2 adet)
4- Derneğin faaliyette olduğunu gösteren resmi belge / vakfın tüzel kişiliğinin devam ettiğini gösteren resmi belge (1 asıl olmak üzere 2 adet)
5- Dernek / vakfın bir ticari işletme kurabilmesinin resmi bir makamın iznine veya onayına bağlı olduğu hallerde bu izin veya onaya ilişkin belge(1 asıl olmak üzere 2 adet)
6- Ticari işletmenin açılışına dair kararı alan dernek/vakıf yöneticilerinin bu göreve seçilmelerine ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği (1 adet asıl olmak üzere 2 adet)
7- Ticari işletme açılışına ilişkin dernek/vakıf yetkili organı tarafından alınmış noter tasdikli karar (derneğin/vakfın unvanı, merkezi, vergi kimlik numarası; işletmenin unvanı, sermayesi, ticari ikametgahı, işletmenin açılış tarihi, bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu, işletmeyi temsile yetkili kılınan kişilerin adı ve soyadı, yerleşim yeri, kimlik numarasının) (1 asıl olmak üzere 2 adet)
8- Dernek/vakıf ticari işletmesinin potansiyel vergi numarasını gösteren vergi dairesi mükellef görüntüleme belgesi (2 adet)
9- İşletme temsilcilerinin;
• Nüfus Cüzdanı Fotokopisi(2 Adet)
• Sicil müdürlüğü veya noter tarafından düzenlenmiş imza beyannamesi

      Not: İmza Beyannameleri “mersis talep no” belirtilmek suretiyle herhangi bir sicil müdürlüğünde de düzenlenebilmektedir.

• Fotoğraf (2 adet)
• Görevi kabul ettiğine dair görev kabul beyanı
10- Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24 üncü maddesine göre düzenlenen taahhütname

Not: Dernek/Vakıflara ait ticari işletme kayıt başvurusu yapılmadan önce, müdürlüğümüze vergi levhasının ibraz edilerek dernek/vakfın sisteme tanıtılması gerekmektedir.DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi Oda Kayıt Beyannamesi (180,04 KB)
  • Yeni Kayıt Dilekçesi (Anonim ve Limited Şirket Haricindekiler için) (45,00 KB)
  • Taahhütname (31,50 KB)
  • İktisadi İşletme Açılış Karar Örneği (12,88 KB)
  • Görev Kabul Beyanı (15,36 KB)