Dosyalar

Adres Değişikliği İşlemleri

8039

1- Dilekçe (yetkililer tarafından müştereken imzalanmalıdır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)
2- Adres değişikliği ile ilgili noter tasdikli yönetim kurulu kararı(1 asıl olmak üzere 2 adet)

Not : Yeni adresin doğruluğunun ulusal adres veri tabanından kontrol edilmesi gerekmektedir.

3- Belediye numarataj çalışması nedeniyle meydana gelen adres değişikliğinde, eski ve yeni adresin belirtildiği belediye yazı aslı

Not:Eski adresin ticaret sicilinde kayıtlı tescilli adres ile aynı olması gerekmektedir.DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi İşlem ve Belge Dilekçesi (42,50 KB)
  • Adres Değişikliği Karar Örneği (12,45 KB)