Dosyalar

Adres Değişikliği İşlemleri

9021

1- Dilekçe (yetkililer tarafından müştereken imzalanır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenir.)

2- Adres değişikliği ile ilgili noter tasdikli yönetim kurulu kararı(1 asıl olmak üzere 2 adet)

Not: Yeni adresin doğruluğunun ulusal adres veri tabanından kontrol edilmesi gerekmektedir. Mersis başvurunuzda oluşacak olan adrese göre kararınızı düzenleyiniz.

3. Belediye numarataj çalışması nedeniyle meydana gelen adres değişikliğinde, unvan ile tescilli adres ve yeni adresin belirtildiği belediye yazı aslıDİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi İşlem ve Belge Dilekçesi (42,50 KB)
  • Adres Değişikliği Karar Örneği (12,45 KB)