Dosyalar

Tasfiye Sonu Terkin İşlemleri

9147

1- Dilekçe (tasfiye kurulu tarafından müştereken imzalanmalıdır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)
2- Genel kurul toplantısı ile ilgili ;
yönetim kurulu gündem kararı (fotokopi)
• Noter tasdikli genel kurul toplantı tutanağı (toplantı tutanağı “genel kurul toplantı ve müzakere defteri” ne yapıştırıldıktan sonra noter tasdiki yaptırılmalıdır.)(1 asıl olmak üzere 2 adet)
Hazirun cetveli (1 asıl olmak üzere 2 adet)
3- Genel kurul toplantısı ile ilgili bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı

4-Tasfiyeye giriş ve alacaklılara çağrı yapıldığına dair 1,2 ve 3 üncü ilan gazeteleri (2 adet)
5- Tasfiye sonu bilançosu (2 asıl olmak üzere 3 adet)

Not: (1) Türkiye ticaret sicili gazetesinde birer hafta ara ile yayımlanan alacaklılara yapılan 3. çağrı ilanı üzerinden 09/08/2016 tarihinden önce tasfiyeye giren kooperatifler için 1 yılı, 09/08/2016 tarihinden sonra tasfiyeye giren kooperatifler için 6 ayı tamamladıktan sonra fesih kararı alınabilir.
(2) Kooperatifin ticaret sicil kaydının kapatılabilmesi için sicil dosyasında bulunan haciz,tedbir vb. diğer şerhlerin kaldırılması gerekmektedir.DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi İşlem ve Belge Dilekçesi (42,50 KB)
  • Tasfiye Sonu Yönetim Kurulu Gündem Karar Örnekleri (45,50 KB)
  • Tasfiye Sonu Genel Kurul Toplantı Tutanağı Örnekleri (22,01 KB)
  • Hazirun Cetveli Örneği (17,30 KB)