Dosyalar

Tasfiye Sonu Terkin İşlemleri

10435

1- Dilekçe (tasfiye kurulu tarafından müştereken imzalanır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenir.)

2- Genel kurul toplantısı ile ilgili ;
yönetim kurulu gündem kararı (fotokopi)
• Noter tasdikli genel kurul toplantı tutanağı (toplantı tutanağı “genel kurul toplantı ve müzakere defteri” ne yapıştırıldıktan sonra noter tasdiki yaptırılmalıdır.)(1 asıl olmak üzere 2 adet)
Hazirun cetveli (1 asıl olmak üzere 2 adet)

3- Genel kurul toplantısı ile ilgili bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı

4-Tasfiyeye giriş ve alacaklılara çağrı yapıldığına dair 1,2 ve 3 üncü ilan gazeteleri (2 adet)

5- Genel kurul tarafından onaylanmış son ve kesin bilanço (2 asıl olmak üzere 3 adet)

Not: Tasfiye sonu bilançosu, genel kurul tarafından tasdik edilemiyor ise (genel kurul toplanamaz ise) asliye ticaret mahkemesince, tasfiye sonu bilançosunun tasdikine ilişkin kesinleşmiş karar ile tasfiye memuru sicil kayıtlarının silinmesini talep edebilir.

Not: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde birer hafta ara ile yayımlanan ilanlardan, 3. ilanın üzerinden kooperatif sözleşmesinde yazan tasfiye süresi sonunda; sözleşmede tasfiye süresi öngörülmemişse 3 ay beklenerek  fesih kararı alınabilir.
(2) Kooperatifin ticaret sicil kaydının kapatılabilmesi için sicil dosyasında bulunan haciz,tedbir vb. diğer şerhlerin kaldırılması gerekmektedir.DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi İşlem ve Belge Dilekçesi (42,50 KB)
  • Tasfiye Sonu Yönetim Kurulu Gündem Karar Örnekleri (45,50 KB)
  • Tasfiye Sonu Genel Kurul Toplantı Tutanağı Örnekleri (22,51 KB)
  • Hazirun Cetveli Örneği (17,30 KB)