Dosyalar

Yeni Kayıt

7912

1- Dilekçe (yönetim kurulu üyeleri tarafından müştereken imzalanmalıdır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)
2- Tüzel Kişiler İçin Oda Kayıt Beyannamesi
3- Kurucuların imzaları Sicil Müdürlüğü tarafından onaylanmış Kooperatif ana Sözleşmesi(2 Asıl)

      Not: Kooperatif sözleşmesinin ticaret sicil müdürlüğünde vekâleten imzalanması durumunda, kurucunun ıslak imzasını ihtiva eden vekâletname aslının ticaret sicili müdürlüğüne ibraz edilmesi gerekmektedir.

      Not: “Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerin Kuruluşunda, Defterlerin Ticaret Sicili Müdürlüklerince Tasdik Edilmesine İlişkin Tebliğ” uyarınca defter tasdikleri müdürlüğümüzce yapılacağı için defterlerin de numaralandırılarak tescil esnasında teslim edilmesi gerekmektedir.

4- Bakanlık izin yazısı aslı
5- Temsile yetkili Yönetim kurulu üyelerinin ortak dışı olması halinde sicil müdürlüğü veya noter tarafından  düzenlenmiş imza beyannamesi

     Not : İmza Beyannameleri “mersis talep no” belirtilmek suretiyle herhangi bir sicil müdürlüğünde de düzenlenebilmektedir.

6- Yönetim kurulu üyelerinin fotoğrafı (2 adet)
7- Kooperatif kurucu üyeleri ile denetim kurulu üyelerinin nüfus cüzdanı fotokopisi(2 adet)
8- Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24 üncü maddesine göre düzenlenen taahhütname

Not : (1)Kuruluş işlemlerinde potansiyel vergi numarası mersis sistemi üzerinden otomatik olarak oluşturulmaktadır.
(2)Kooperatif kuruluş aşamasında, ana sözleşmede yönetim kurulu görev bölümü ile temsil ve ilzama ilişkin ek madde eklenerek kooperatifin temsilinin nasıl olması gerektiği de belirtilmelidir.DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi Oda Kayıt Beyannamesi (180,04 KB)
  • Yeni Kayıt Dilekçesi (Anonim ve Limited Şirket Haricindekiler için) (45,00 KB)
  • Taahhütname (31,50 KB)
  • Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Temsil Karar Örneği (37,00 KB)