Dosyalar

Yeni Kayıt

9036

1- Dilekçe (yönetim kurulu üyeleri tarafından müştereken imzalanır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenir.)

2- Oda Kayıt Beyannamesi

3- Kurucuların imzaları Ticaret Sicili Müdürlüğünce onaylanmış ve İlgili Bakanlık / İl Müdürlüğü’nden onaylı kooperatif ana sözleşme(2 Asıl)

Not: Kooperatif sözleşmesinin ticaret sicil müdürlüğünde vekâleten imzalanması durumunda, kurucunun ıslak imzasını ihtiva eden vekâletname aslının ticaret sicili müdürlüğüne ibraz edilmesi gerekir. (Vekaletname içeriğinde, “KOOPERATİF KURULUŞ İŞLEMLERİNİ YAPMAYA, SERMAYE TAAHHÜDÜNDE BULUNMAYA, KOOPERATİF SÖZLEŞMESİNİN VE EKLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE VE İMZALANMASINA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ NEZDİNDE İŞLEM YAPMAYA …………………   ……………….. VEKİL TAYİN ETTİM” ifadelerinin yer alması gerekir.)

Not:“ TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ” uyarınca defter tasdikleri müdürlüğümüzce yapılacağı için defterlerin de numaralandırılarak tescil esnasında teslim edilmesi gerekir.

4- İlgili Bakanlık / İl Müdürlüğü’nün izin yazısı aslı

5- Temsile yetkili Yönetim kurulu üyelerinin ortak dışı olması halinde İmza beyannamesi (1 asıl olmak üzere 2 adet)

Not: Yeni kimlik kartı olan yetkililerin imza örneklerine MERSİS üzerinden ulaşılabilmekte olup, imza kaydının bulunmaması  halinde, noter veya herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde düzenlenmiş imza beyannamesi müdürlüğümüze verilir.

Not: Kooperatif adına imzaya yetkili olan kişinin e-Devlet kullanıcı adı ve şifresi ile MERSİS e giriş yaparak MERSİS’te “Yetki Kabul İşlemleri” modülü oluşturularak devreye alınmıştır. Mersis üzerinden elektronik ortamda yetki kabulü yapılmışsa fiziki kabul belgesi talep edilmeyecektir.

Not: Kooperatif adına imzaya yetkili olan kişinin e-Devlet kullanıcı adı ve şifresi ile MERSİS e giriş yaparak ‘Yetki Kabul İşlemleri’ modülünden yetki kabulü ile ilgili onay vermesi gerekir.

6- Yönetim kurulu üyelerinin fotoğrafı (2 adet)

7- Kooperatif kurucu üyeleri ile denetim kurulu üyelerinin nüfus cüzdanı fotokopisi(2 adet)

8- Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24 üncü maddesine göre düzenlenen taahhütname

Not : (1)Kuruluş işlemlerinde potansiyel vergi numarası mersis sistemi üzerinden otomatik olarak oluşturulmaktadır.
(2)Kooperatif kuruluş aşamasında, ana sözleşmede yönetim kurulu görev bölümü ile temsile ilişkin ek madde eklenerek kooperatifin temsilinin nasıl olması gerektiği de belirtilir.

Not: Kayıt işlemleri randevu sırasına göre yapılmakta olup, MERSİS  üzerinden başvuru ile birlikte ayrıca randevu talebi oluşturulması gerekir.DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Oda Kayıt Beyannamesi (15,02 KB)
  • Yeni Kayıt Dilekçesi (Anonim ve Limited Şirket Haricindekiler için) (45,00 KB)
  • Taahhütname (31,50 KB)
  • Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Temsil Karar Örneği (37,00 KB)