Dosyalar

Yönetim Kurulu Üyesi/Müdür/Denetçi Atama/Azil/İstifa İşlemleri

9914

YÖNETİM KURULU GÖREV BÖLÜMÜ İLE TEMSİL VE İLZAM DEĞİŞİKLİĞİ/MÜDÜR ATAMASI/AZLİ/ DENETÇİ DEĞİŞİKLİĞİ

1- Dilekçe (yetkililer tarafından müştereken imzalanmalıdır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)
2- Yönetim kurulu üyeliğinin boşalması ve yerine atama yapılması /müdür atanması/müdür azli/ görev bölümü değişikliği/ temsil ve ilzam değişikliği ile ilgili noter tasdikli yönetim kurulu kararı(1 asıl olmak üzere 2 adet)
3- Atanan yeni yönetim kurulu üyelerinin/müdürün;
• Sicil müdürlüğü veya noter tarafından düzenlenmiş imza beyannamesi

      Not: İmza Beyannameleri “mersis talep no” belirtilmek suretiyle herhangi bir sicil müdürlüğünde de düzenlenebilmektedir.

• Nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)
• Fotoğraf (2 adet)
• Müdürün görevi kabul ettiğine dair görev kabul beyanı
4- Denetçi değişikliği ve yeni denetçi tescili için;
• Yönetim kurulu kararı(1 asıl olmak üzere 2 adet)
• İstifa dilekçesi/yeni seçilen kişinin kabul beyanı
• Yeni denetçinin nüfus cüzdanı fotokopisiDİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi İşlem ve Belge Dilekçesi (42,50 KB)
  • Görev Kabul Beyanı (15,36 KB)
  • Yönetim Kurulu Üyesi/Müdür Ataması/Azli/İstifası Karar Örnekleri (18,36 KB)