Dosyalar

Şube Değişiklik İşlemleri

15158

1. Dilekçe (müdürler tarafından imzalanmalıdır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)
2. Değişikliğe ilişkin noter tasdikli genel kurul kararı (1 asıl olmak üzere 2 adet)
3. Değişiklik müdür seçimi ile ilgili ise yeni müdürün ;
• Sicil müdürlüğü tarafından düzenlenmiş imza beyannamesi

       Not: İmza Beyannameleri “mersis talep no” belirtilmek suretiyle herhangi bir sicil müdürlüğünde de düzenlenebilmektedir.

• T.C. uyruklu ise nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet),yabancı uyruklu ise noter tasdikli pasaport ve tercümesi (1 asıl olmak üzere 2 adet)
• Görevi kabul ettiğine dair görev kabul beyanı
• Fotoğraf (2 adet)

Not : Şubenin faaliyet konusu “şirket sözleşmesindeki konular” olarak tescil edilmektedir. Talep edilmesi halinde şirket sözleşmesinde bulunmak kaydıyla istenilen faaliyet konusu (örneğin otel işletmeciliği, seyahat acentalığı, gıda alım satımı vb.) ile de tescil işlemi yapılabilmekte olup, ancak bu şubelerin faaliyet konusunda meydana gelecek değişiklikler de tescile tabi olmaktadır.DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi Değişiklik,Terkin ve Belge Dilekçesi (42,50 KB)
  • Görev Kabul Beyanı (15,36 KB)
  • Şube Değişiklik Karar Örnekleri (13,67 KB)