Dosyalar

Şube Kaydı

16010

1. Dilekçe (müdürler tarafından imzalanmalıdır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)
2. Tüzel Kişiler İçin Oda Kayıt Beyannamesi
3. Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24 üncü maddesine göre düzenlenen taahhütname

       Not :  Şube açılış başvurusu öncesinde, şirketin Mersis de bulunan kayıtlarının güncel olduğu kontrol edilmelidir.

4. Şube açılışı ile ilgili noter tasdikli genel kurul kararı (1 asıl olmak üzere 2 adet)
5. Şube müdürlerinin;
• Ticaret Sicil Müdürlüğü veya noter tarafından düzenlenmiş imza beyannamesi

       Not: Şirketin merkezi ve şubeleri aynı sicilde olmak şartıyla; Aynı kişinin şirket merkezi ile şubesine veya şirketin birden fazla şubesine yetkili olarak atanması durumunda imza beyannamesi şartı aranmaz.

       Not: İmza Beyannameleri “mersis talep no” belirtilmek suretiyle herhangi bir sicil müdürlüğünde de düzenlenebilmektedir.

• T.C. uyruklu ise nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet), yabancı uyruklu ise noter tasdikli pasaport ve tercümesi / Mavi kart / Yabancı kimlik numarası var ise, yabancı kimlik numarasını gösteren belge (çalışma/ikamet/geçici koruma vb.)(1 asıl olmak üzere 2 adet)

• Görevi kabul ettiğine dair görev kabul beyanı
• Fotoğraf (2 adet)

Not : Şube açılışı sırasında şubenin faaliyet konusu “şirket sözleşmesindeki konular” olarak tescil edilmektedir. Talep edilmesi halinde şirket sözleşmesinde bulunmak kaydıyla istenilen faaliyet konusu (örneğin otel işletmeciliği, seyahat acentalığı, gıda alım satımı vb.) ile de tescil işlemi yapılabilmekte olup, ancak bu şubelerin faaliyet konusunda meydana gelecek değişiklikler de tescile tabi olmaktadır.DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi Oda Kayıt Beyannamesi (180,04 KB)
  • Yeni Kayıt Dilekçesi (Anonim ve Limited Şirket Haricindekiler için) (45,00 KB)
  • Taahhütname (31,50 KB)
  • Görev Kabul Beyanı (15,36 KB)
  • Şube Açılış Karar Örneği (12,21 KB)