Dosyalar

Şube Kaydı

12848

1. Dilekçe (müdürler tarafından imzalanmalıdır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)
2. Tüzel Kişiler İçin Oda Kayıt Beyannamesi
3. Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24 üncü maddesine göre düzenlenen taahhütname
4. Merkezi Alanya dışında olanlar için; merkez ticaret sicili müdürlüğü tarafından onaylanmış varsa değişiklikleri ile beraber, şirket sözleşmesinin onaylı örneği(1 asıl olmak üzere 2 adet)

Not :  Şube açılış başvurusu öncesinde, şirketin Mersis de bulunan kayıtlarının güncel olduğu kontrol edilmelidir.

5. Şube açılışı ile ilgili noter tasdikli genel kurul kararı (1 asıl olmak üzere 2 adet)
6. Şube müdürlerinin;
• Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş imza beyannamesi

         Not: İmza Beyannameleri “mersis talep no” belirtilmek suretiyle herhangi bir sicil müdürlüğünde de düzenlenebilmektedir.

• T.C. uyruklu ise nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet),yabancı uyruklu ise noter tasdikli pasaport ve tercümesi (1 asıl olmak üzere 2 adet)
• Görevi kabul ettiğine dair görev kabul beyanı
• Fotoğraf (2 adet)

Not : Şube açılışı sırasında şubenin faaliyet konusu “şirket sözleşmesindeki konular” olarak tescil edilmektedir. Talep edilmesi halinde şirket sözleşmesinde bulunmak kaydıyla istenilen faaliyet konusu (örneğin otel işletmeciliği, seyahat acentalığı, gıda alım satımı vb.) ile de tescil işlemi yapılabilmekte olup, ancak bu şubelerin faaliyet konusunda meydana gelecek değişiklikler de tescile tabi olmaktadır.DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi Oda Kayıt Beyannamesi (42,00 KB)
  • Yeni Kayıt Dilekçesi (Anonim ve Limited Şirket Haricindekiler için) (45,00 KB)
  • Taahhütname (31,50 KB)
  • Görev Kabul Beyanı (15,36 KB)
  • Şube Açılış Karar Örneği (12,21 KB)