Dosyalar

Yeni Kayıt

7202

1. Dilekçe (yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanmalıdır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
2. Ticari işletme şahıs firması ise Gerçek Kişiler İçin Oda Kayıt Beyannamesi  ,şirket ise Tüzel Kişiler İçin Oda Kayıt Beyannamesi 
3. Ticari işletmenin merkezinin bulunduğu kaynak ülke hukukunun, şube açacak işletme için tescilde aradığı şartların yerine getirildiğini ve şubenin tescili için ibrazı gerekli olan belgeleri gösteren yetkili makamdan alınmış yazı (1 asıl olmak üzere 2 adet)
4. Kaynak Ülkede şubenin tescili için ibrazı gerekli tüm belgeler (1 asıl olmak üzere 2 adet)
5. Merkez işletmenin güncel sicil kayıtlarını içeren belgenin ve şirketlerde şirket sözleşmesinin onaylı örneği (1 asıl olmak üzere 2 adet)
6. Merkezin yetkili organının şube açma ve şubeye yerleşim yeri Türkiye’ de bulunan tam yetkili temsilci atanmasına ilişkin kararı(1 asıl olmak üzere 2 adet)
7. Şube açma kararında, Türkiye’deki şubeyi mahkemeler dahil, özel kuruluşlar ve kamu kurum ve kuruluşları nezdinde tam yetkili olarak temsil edecek kişi veya kişiler ile bunlara verilen yetki belirtilmemiş ise bu konulara ilişkin düzenlenen vekaletnamenin aslı ( 1asıl olmak üzere 2 adet)
8. Şube açacak merkezin unvanı, türü, işletme konusu, sermayesinin türü ve tutarı, kuruluş tarihi, sicil numarası, tabi olduğu hukuk, Avrupa Birliği üyesi olup olmadığı, internet sitesi, şubenin unvanı ve şubeye ayrılmış sermaye tutarı, şubeyi mahkemeler dahil, özel kuruluşlar ve kamu kurum ve kuruluşları nezdinde tam yetkili olarak temsil edecek kişi veya kişilerin adı ve soyadı, kimlik numarası ve yerleşim yeri ile şubenin adresini içeren merkezin yetkilileri tarafından imzalanmış beyanname (1 asıl olmak üzere 2 adet)

Not : Yabancı bir hukuka tabi olarak yabancı bir ülkede düzenlenmiş belgelerin Türk Konsolosluğundan veya yabancı resmi belgelerin tasdiki mecburiyetinin kaldırılması sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi (apostil onaylı) ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte Müdürlüğümüze verilmesi zorunludur.

9. Şubeyi temsil edecek kişi/kişilerin;
a. Sicil müdürlüğü veya noter tarafından düzenlenmiş imza beyannamesi

       Not: İmza Beyannameleri “mersis talep no” belirtilmek suretiyle herhangi bir sicil müdürlüğünde de düzenlenebilmektedir.

b. Şube temsilcisi yabancı uyruklu ise noter tasdikli pasaport ve tercümesi / Mavi kart / Yabancı kimlik numarası var ise, yabancı kimlik numarasını gösteren belge (çalışma/ikamet/geçici koruma vb.)(1 asıl olmak üzere 2 adet), T.C. uyruklu ise nüfus cüzdanı fotokopisi(2 adet)

c. Türkiye’deki adresini gösteren ikamet belgesi (1 asıl olmak üzere 2 adet)
d. Fotoğraf (2 adet)

Not :Yabancı uyruklu gerçek/tüzel kişilerin kaydı sırasında öncelikle bu kişilerin müdürlüğümüz tarafından Mersis’e tanıtılması gerekmekte olup, Mersis üzerinden başvuru yapmadan önce yabancı ortak tanımlama dilekçesi  ile müdürlüğümüze başvurulması gerekmektedir.

10. Açılması Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şubeler için bu izin veya uygun görüş yazısı( 1 asıl olmak üzere 2 adet)
11. Ticari işletme şubesinin potansiyel vergi numarasını gösteren vergi dairesi mükellef görüntüleme belgesi (1 asıl olmak üzere 2 adet)

Not : (1)Merkezi yabancı ülkede bulunan bir işletmenin Türkiye’deki şubesinin ticaret unvanında, merkezin ve şubenin bulunduğu yerlerin ve şube olduğunun gösterilmesi şarttır. merkez unvanı + merkezin bulunduğu ülke + şubenin bulunduğu yer+şube olduğu

örnek : ……………………..+merkezi…………+Türkiye Alanya Merkez Şubesi

(2) Merkezi Türkiye dışında bulunan ticari işletmenin Türkiye’de birden çok şubesi varsa, ilk şubenin tescilinden sonra açılacak şubeler yerli ticari işletmelerin şubeleri gibi tescil olunur.
(3) Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’deki şubeleri için yerleşim yeri Türkiye’de bulunan tam yetkili bir ticari mümessil atanır.DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Gerçek Kişi Oda Kayıt Beyannamesi (52,50 KB)
  • Tüzel Kişi Oda Kayıt Beyannamesi (42,00 KB)
  • Yeni Kayıt Dilekçesi (Anonim ve Limited Şirket Haricindekiler için) (45,00 KB)
  • Yeni Kayıt Dilekçesi (Anonim ve Limited Şirketler için) (55,00 KB)
  • Beyanname Örneği (16,73 KB)