Dosyalar

Yabancı Ticaret Şirketin Merkezinin Türkiye’ye Taşınması

21525

YENİ KAYIT

1. Dilekçe (yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenir.)

2. Oda Kayıt Beyannamesi

3. Merkezi Türkiye’ye taşınan ticaret şirketinin yabancı memleket kanununa uygun olarak mevcut bulunduğunu gösteren ve o ülkenin ticaret sicili tarafından verilmiş olan veya sicil teşkilatı yok ise yetkili makamı tarafından verilmiş olan belge (1 asıl olmak üzere 2 adet)

4. Merkez değişikliğinin kendi hukukuna uygun olduğuna ilişkin yurtdışındaki yetkili makamdan alınan belge (1 asıl olmak üzere 2 adet)

5. Merkezi nakledilen ticaret şirketinin Türk Hukukuna uyarlanmış şirket sözleşmesi (1 asıl olmak üzere 2 adet)

6. Merkezin taşınmasına ilişkin alınan yetkili organ kararı (1 asıl olmak üzere 2 adet)

Not :Yabancı bir hukuka tabi olarak yabancı bir ülkede düzenlenmiş belgelerin, Türk Konsolosluğundan veya yabancı resmi belgelerin tasdiki mecburiyetinin kaldırılması sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi (apostil onaylı) ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüğümüze verilmesi gerekir.

7. Merkezini taşıyacak şirketin tescili izne bağlı ise, ilgili kurumdan alınan izin yazısı(1 asıl olmak üzere 2 adet)

8. Şirket ortakları ile yetkililerin;
a. Yabancı uyruklu olması halinde noter tasdikli pasaport tercümesi / mavi kart / yabancı kimlik numarası (çalışma/ikamet/geçici koruma vb.) (1 asıl olmak üzere 2 adet)

b. T.C. uyruklu olması halinde nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)

c. Fotoğraf (2 adet)

9. İmza beyannamesi (1 asıl olmak üzere 2 adet)

Not: Yeni kimlik kartı olan yetkililerin imza örneklerine MERSİS üzerinden ulaşılabilmekte olup, imza kaydının bulunmaması  halinde, noter veya herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde düzenlenmiş imza beyannamesi müdürlüğümüze verilir.

Not: Şirket adına imzaya yetkili olan kişinin e-Devlet kullanıcı adı ve şifresi ile MERSİS e giriş yaparak MERSİS’te “Yetki Kabul İşlemleri” modülü oluşturularak devreye alınmıştır. Mersis üzerinden elektronik ortamda yetki kabulü yapılmışsa fiziki kabul belgesi talep edilmeyecektir.

Not: Şirket adına imzaya yetkili olan kişinin e-Devlet kullanıcı adı ve şifresi ile MERSİS e giriş yaparak ‘Yetki Kabul İşlemleri’ modülünden yetki kabulü ile ilgili onay vermesi gerekir.

10. Anonim Şirket olması halinde; Şirket nakdi sermayesinin en az 1/4 ünün bloke edildiğine dair banka mektubu ve dekontu

11. Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24 üncü maddesine göre düzenlenen taahhütname

Not : Merkezini Türkiye’ye taşıyan ticaret şirketlerinin tescilinde kuruluşa ait hükümler uygulanır. Müdürlükler; bu tescil sırasında, merkezini taşıyan ticaret şirketinin şirket sözleşmesinin Türk Hukukuna uygun olup olmadığını veya uyarlanıp uyarlanmadığını araştırmakla yükümlüdür.

DİĞER TÜM TESCİLLER

Merkezini Türkiye’ye nakleden yabancı ticaret şirketinin diğer tüm tescil işlemleri, Türkiye’deki şirketlerin tabi olduğu hukuk hükümlerine göre yapılır.(anonim/limited şirket işlemleri)DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Oda Kayıt Beyannamesi (15,02 KB)
  • Yeni Kayıt Dilekçesi (Anonim ve Limited Şirket Haricindekiler için) (45,00 KB)
  • Taahhütname (31,50 KB)
  • Şirket Kuruluş ve Sermaye Arttırımı Banka Bloke Yazısı (27,50 KB)