Dosyalar

Yabancı Ticaret Şirketin Merkezinin Türkiye’ye Taşınması

17473

YENİ KAYIT

1. Dilekçe (yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanmalıdır, vekaleten imzalanmış ise sözkonusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
2. Tüzel Kişiler İçin Oda Kayıt Beyannamesi
3. Merkezi Türkiye’ye taşınan ticaret şirketinin yabancı memleket kanununa uygun olarak mevcut bulunduğunu gösteren ve o ülkenin ticaret sicili tarafından verilmiş olan veya sicil teşkilatı yok ise yetkili makamı tarafından verilmiş olan belge (1 asıl olmak üzere 2 adet)
4. Merkez değişikliğinin kendi hukukuna uygun olduğuna ilişkin yurtdışındaki yetkili makamdan alınan belge (1 asıl olmak üzere 2 adet)
5. Merkezi nakledilen ticaret şirketinin Türk Hukukuna uyarlanmış şirket sözleşmesi (1 asıl olmak üzere 2 adet)
6. Merkezin taşınmasına ilişkin alınan yetkili organ kararı (1 asıl olmak üzere 2 adet)

Not : Yabancı bir hukuka tabi olarak yabancı bir ülkede düzenlenmiş 3,4,5 ve 6 ncı maddelerde sayılan belgelerin

Türk Konsolosluğundan veya yabancı resmi belgelerin tasdiki mecburiyetinin kaldırılması sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi (apostil onaylı) ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüğümüze verilmesi zorunludur.

7. Merkezini taşıyacak şirketin tescili izne bağlı ise, ilgili kurumdan alınan izin yazısı(1 asıl olmak üzere 2 adet)
8. Şirket ortakları ile yetkililerin;
a. Yabancı uyruklu olması halinde noter tasdikli pasaport ve tercümesi / Mavi kart / Yabancı kimlik numarası var ise, yabancı kimlik numarasını gösteren belge (çalışma/ikamet/geçici koruma vb.) (1 asıl olmak üzere 2 adet)

b. T.C. uyruklu olması halinde nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)
c. Fotoğraf (2 adet)

Not : Yabancı uyruklu gerçek/tüzel kişilerin öncelikle müdürlüğümüz tarafından Mersis’e tanıtılması
gerekmekte olup,Mersis üzerinden başvuru yapmadan önce yabancı ortak tanımlama dilekçesi  ile müdürlüğümüze başvurulması gerekmektedir.

9. Şirket yetkilisinin sicil müdürlüğü veya noter tarafından düzenlenmiş imza beyannamesi

      Not: İmza Beyannameleri “mersis talep no” belirtilmek suretiyle herhangi bir sicil müdürlüğünde de düzenlenebilmektedir.

10. Anonim Şirket olması halinde; Şirket nakdi sermayesinin en az 1/4 ünün bloke edildiğine dair banka mektubu ve dekontu,
11. Sermayenin onbinde dördünün, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanuna göre ödenmesi(Ödeme Müdürlüğümüzün bağlı olduğu Oda veznesine yapılacaktır.)
12. Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24 üncü maddesine göre düzenlenen taahhütname

Not : Merkezini Türkiye’ye taşıyan ticaret şirketlerinin tescilinde kuruluşa ait hükümler uygulanır. Müdürlükler; bu tescil sırasında, merkezini taşıyan ticaret şirketinin şirket sözleşmesinin Türk Hukukuna uygun olup olmadığını veya uyarlanıp uyarlanmadığını araştırmakla yükümlüdür.

DİĞER TÜM TESCİLLER

Merkezini Türkiye’ye nakleden yabancı ticaret şirketinin diğer tüm tescil işlemleri, Türkiye’deki şirketlerin tabi olduğu hukuk hükümlerine göre yapılır.(anonim/limited şirket işlemleri)DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi Oda Kayıt Beyannamesi (42,00 KB)
  • Yeni Kayıt Dilekçesi (Anonim ve Limited Şirket Haricindekiler için) (45,00 KB)
  • Taahhütname (31,50 KB)
  • Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişi Tanımlama Dilekçesi (16,01 KB)
  • Şirket Kuruluş ve Sermaye Arttırımı Banka Bloke Yazısı (27,50 KB)