YABANCILARA MÜLK SATIŞI KONUSU

11342

TAÇ:’’YENİ BİR KESİNTİ SÜRECİ SEKTÖRE BÜYÜK ZARAR VERECEKTİR’’ TAÇ:’Yabancılara mülk satışının geçici de olsa durdurulması sektörde telafisi mümkün olmayan yeni bir tıkanmaya yol açabilecektir.”

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı’nın 14.04.2008 tarih ve 2008/7 nolu genelgesi ile 16.04.2008 tarihinden itibaren yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde bu ülkelerin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliği haiz ticaret şirketlerinin Türkiye’de taşınmaz edinme ve intikal taleplerinin ikinci bir talimata kadar bekletilmesi gerektiği bildirilmiştir. Anılan genelge uyarınca 16.04.2008 tarihinden itibaren yabancı uyruklulara yapılan satışlar tamamen duracak ve 2005 yılında yaşanan süreçten sonra ikinci bir kesinti sürecine girecektir. Gelişmeler üzerine konu 15.04.2008 tarihinde toplanan Oda Yönetim Kurulu’nun gündeminde görüşülerek gerekli girişimlerin yapılmasına karar verildi. Konu ile ilgili açıklama yapan Odamız Yönetim Kurulu Başkanı kerim TAÇ ’’Geçtiğimiz dönemlerde yaşanan kesinti, ilçemiz ekonomisine büyük zararlar vermiş, kesinti ile ilgili oluşan güvensizlik ortamı üç yılda ancak hafifletilebilmişken, yeniden bir kesinti sürecinin başlaması bu sektörde telafisi mümkün olmayan yeni bir tıkanmaya yol açacaktır.’’ dedi. Konunun Alanya ve Alanya gibi bölgelerin ekonomisini yakından ilgilendirdiğini belirten TAÇ,  Bu konuda uzun vadede yasal altyapısının acil olarak oluşturulması yanında, kısa vadede de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı nın 14.04.2008 tarih ve 1657-2008/7 nolu genelgesinin yabancılara yönelik satışların tamamen durdurulması ifadesinin, Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçelerine aykırı olmayan satışların (daire, bağımsız bölüm vb) yapılmasına ya da en azından satış sürecinin başlatılmasına imkân veren tarzda yeniden düzenlenmesine acil ihtiyaç olduğunu vurguladı. Oda Başkanımız TAÇ, konu ile ilgili tüm ilgililerden destek beklediklerini dile getirerek Alanya Ticaret ve Sanayi Odası olarak sorunun kısa sürede çözümlenmesini ümit ettiklerini söyledi. Bu konuda Alanya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ilgillere gönderilen yazılarda konunun önemi ve yasal sürecin hızlandırılması konusu dile getirildi.  Alanya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ilgililere gönderilen yazılarda şu ifadelere yer verildi. Malumlarınız olduğu üzere, bölgemizi yakından ilgilendiren Anayasa Mahkemesi tarafından 07.01.2005 tarihinde iptal edilen tapu kanununun yabancılara mülk satışını düzenleyen ilgili maddesi ile ilgili yasama süreci, ancak 2006 yılında sonuçlanmış ve TBMM’ nin 29.12.2005 tarihli oturumunda kabul edilen 5444 sayılı ‘’Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’’ 7 Ocak 2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.  Anayasa Mahkemesinin, 26 Nisan 2005 tarih ve  25797 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2003/70 esas; 2005/14 Karar sayılı kararı uyarınca  dava konusu 35. maddenin iptaline karar verilmesi ile meydana gelen hukuksal boşluk, kamu yararını ihlâl edici nitelikte görüldüğünden, yeni düzenleme yapılabilmesi için yasama organına süre tanımak amacıyla iptal kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasından başlayarak üç ay sonra yürürlüğe girmesi uygun bulunmuştu.  Ancak bu süre 26 Temmuz 2005 tarihinde sona ermesine rağmen, konu ile ilgili yasal düzenlemeler ancak 7 Ocak 2006 tarihinde tamamlanabilmiştir. Yasanın geçerliliğini kaybettiği tarih olan 26 Temmuz 2005 tarihinden 7 Ocak 2006 tarihine kadar neredeyse bir yıl süre ile yabancılara mülk satışı yapılamamıştır. Daha sonra 5444 sayılı Tapu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un; 1. maddesiyle yeniden düzenlenen 22.12.1934 günlü ve 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 35. maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci ve onuncu fıkralarının, 2. maddesiyle 2644 sayılı Yasa’ya eklenen Geçici Madde 2’nin ikinci fıkrasının, 3- 3. maddesinin, anayasa aykırılığı nedeni ile Anayasa mahkemesine iptal davası açılmıştır. Bunun üzerine, Anayasa Mahkemesinin 16.01.2008 tarih ve 26758 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 11.4.2007 tarihli ve 2006/35 E., 2007/48 K. sayılı kararıyla; yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde bu ülkelerin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliği haiz ticaret şirketlerinin ülkemizde taşınmaz ediniminin düzenlendiği 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 35 inci maddesinin; * Birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan “Bu fıkrada belirtilen koşullarla, yüzölçümü miktarını otuz hektara kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.” hükmü ile * Yedinci fıkrasında yer alan “…ve yabancı uyruklu gerçek kişilerin il bazında edinebilecekleri taşınmazların, illere ve il yüzölçümüne göre binde beşi geçmemek üzere oranını tespite” ibaresini iptal etmiş ve iptal kararının Resmi Gazete’de yayımlandığı 16.01.2008 tarihinden itibaren 3 ay sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştır.      Ancak 15.04.2008 tarihi itibarı ile halen bu konuda bir düzenleme yapılmamış olup; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı’nın 14.04.2008 tarih ve B.09.1.TKG.0.16.00.0.1/350–353.01/717 sayılı 1657- 2008/7 nolu genelgesi ile iptal kararının yürürlüğe gireceği 16.04.2008 tarihinden itibaren yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde bu ülkelerin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliği haiz ticaret şirketlerinin Türkiye’de taşınmaz edinme ve intikal taleplerinin ikinci bir talimata kadar bekletilmesi gerektiği bildirilmiştir. Anılan genelge uyarınca 16.04.2008 tarihinden itibaren yabancı uyruklulara yapılan satışlar tamamen duracak ve 2005 yılında yaşanan süreçten sonra ikinci bir kesinti sürecine girecektir. Son yıllarda yaşanan gelişmeler ve oluşan yapı nedeni ile yabancılara mülk satışı konusu, ilçemiz ekonomik ve sosyal yaşantısı için hayati bir önem kazanmış olup, konu ile ilgili yaşanan son gelişmeler toplumumuzun her kesimi tarafından yakından izlenmektedir. Geçtiğimiz dönemlerde yaşanan kesinti, ilçemiz ekonomisine büyük zararlar vermiş, kesinti ile ilgili oluşan güvensizlik ortamı üç yılda ancak hafifletilebilmişken, yeniden bir kesinti sürecinin başlaması bu sektörde telafisi mümkün olmayan yeni bir tıkanmaya yol açacaktır. Yabancılara mülk satışı ile ilgili ülkemizde farklı görüşlerin ve endişelerin olduğunu bilmekteyiz. Ancak ilçemizdeki satışların tamamı konut satışı olup toprak ve arazi satışı değildir. Bu açıdan ilçemizin şu anda en sıcak ve önemli konusu olan, ekonomik ve sosyal açıdan çok büyük bir kesimi ilgilendiren bu tedirginliğin ve alıcılarda oluşan güvensizliğin acil olarak giderilmesi gerekmektedir. Bu konuda uzun vadede yasal altyapısının acil olarak oluşturulması yanında, kısa vadede de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı nın 14.04.2008 tarih ve 1657-2008/7 nolu genelgesinin yabancılara yönelik satışların tamamen durdurulması ifadesinin, Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçelerine aykırı olmayan satışların (daire, bağımsız bölüm vb) yapılmasına ya da en azından satış sürecinin başlatılmasına imkân veren tarzda yeniden düzenlenmesine acil ihtiyaç vardır.