Dosyalar

Terkin

6332

1. Dilekçe (temsile yetkili kişiler tarafından imzalanmalıdır, vekaleten yapılan tescil başvurusunda, söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti)
2. Dernek/ vakıf yetkili organı tarafından alınmış ticari işletmenin kaydının kapatılmasına ilişkin noter tasdikli karar (1 asıl olmak üzere 2 adet)
3. İşletmenin aktif ve pasiflerin sıfırlandığını gösterir yetkililerce imzalanmış beyan(1 asıl olmak üzere 2 adet)DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi Değişiklik,Terkin ve Belge Dilekçesi (42,50 KB)
  • İktisadi İşletme Kapanış Karar Örneği (12,13 KB)