Dosyalar

Merkez Nakli

8337

1. Dilekçe (yönetim kurulu veya temsil ve ilzama yetkilendirilen üye ya da üyeler tarafından imzalanmalıdır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)
2. Tüzel Kişiler İçin Oda Kayıt Beyannamesi
3. Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24 üncü maddesine göre düzenlenen taahhütname
4. Eski merkez ticaret sicili müdürlüğü tarafından onaylanmış şirket esas sözleşmesi, kuruluş gazetesi ve daha sonra meydana gelen değişiklikler ile ilgili evraklar ve gazeteler (1 asıl olmak üzere 2 adet)
5. Eski merkez ticaret sicili müdürlüğünden alınacak Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111 inci maddesine göre düzenlenen belge

Not : (1) Belgenin geçerlilik süresi düzenleme tarihten itibaren bir aydır.
(2) Merkez nakli başvurusu öncesinde, şirketin Mersis de bulunan kayıtlarının güncel olduğu kontrol edilmelidir.

(3) Mersis üzerinden nakil başvurusunu  adresin nakledileceği ticaret sicil müdürlüğüne göndermeden önce kayıtlı olunan sicil müdürlüğünden madde 111 belgesini alınız.

6. Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için izin veya uygun görüş yazısı
7. Merkez nakli ile ilgili tadil tasarısı (ıslak imzalı)(2 adet)
8. Genel kurul toplantısı ile ilgili;
yönetim kurulu gündem kararı(fotokopi)
• Noter tasdikli genel kurul toplantı tutanağı (toplantı tutanağı “genel kurul toplantı ve müzakere defteri” ne yapıştırıldıktan sonra noter tasdiki yaptırılmalıdır.)(1 asıl olmak üzere 2 adet)
Hazirun cetveli(1 asıl olmak üzere 2 adet)
9. Genel kurul toplantısında bakanlık temsilcisi bulunması halinde, bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı (Bakanlık temsilcisinin bulunmadığı genel kurullarda, vekaleten katılım varsa vekaletname asılları ibraz edilmelidir)
10. Ortakların TC uyruklu olması halinde nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet),yabancı uyruklu olması halinde noter tasdikli pasaport ve tercümesi (1 asıl olmak üzere 2 adet)
11. Yönetim kurulu üyelerinin ;

  • Temsile yetkili Yönetim kurulu üyelerinin sicil müdürlüğünce düzenlenmiş imza beyannamesi

      Not: Temsile yetkili Yönetim Kurulu üyelerinin imza örnekleri nakil gelecek olan sicil müdürlüğü tarafından düzenlenen evraklar arasında onaylı olarak bulunmakta ise imza beyannamesi talep edilmeyecektir.

      Not:İmza Beyannameleri “mersis talep no” belirtilmek suretiyle herhangi bir sicil müdürlüğünde de düzenlenebilmektedir.

  •  TC uyruklu ise nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet),yabancı uyruklu ise noter tasdikli pasaport ve tercümesi (1 asıl olmak üzere 2 adet)
  •  Fotoğraf (2 adet)

Not : Merkez nakli sırasında başka değişiklik işlemleri var ise ilgili hususlar yerine getirilir.DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi Oda Kayıt Beyannamesi (42,00 KB)
  • Yeni Kayıt Dilekçesi (Anonim ve Limited Şirket Haricindekiler için) (55,00 KB)
  • Taahhütname (31,50 KB)
  • Merkez Nakli Yönetim Kurulu Gündem Karar Örnekleri (37,50 KB)
  • Merkez Nakli Genel Kurul Toplantı Tutanağı Örnekleri (22,02 KB)
  • Merkez Nakli Tadil Tasarısı Örneği (12,33 KB)
  • Hazirun Cetveli Örneği (14,99 KB)