Dosyalar

Merkez Nakli

13149

1. Dilekçe (yönetim kurulu veya temsil ve ilzama yetkilendirilen üye ya da üyeler tarafından imzalanır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenir.)

2. Oda Kayıt Beyannamesi

3. Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24 üncü maddesine göre düzenlenen taahhütname

4. Eski merkez ticaret sicili müdürlüğünden veya Mersis sistemi üzerinden online başvuru yapılarak alınacak Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111 inci maddesine göre düzenlenmiş belge

Not : (1) Belgenin geçerlilik süresi düzenleme tarihten itibaren bir aydır.

(2) Merkez nakli başvurusu öncesinde, şirketin Mersis de bulunan kayıtlarının güncel olduğu kontrol edilmelidir.

(3) Mersis üzerinden nakil başvurusunu  adresin nakledileceği ticaret sicil müdürlüğüne göndermeden önce  kayıtlı olunan sicil müdürlüğünden veya  MERSİS sistemi üzerinden online başvuru yapılarak madde 111 belgesini alınır.

6. Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için izin veya uygun görüş yazısı

7. Merkez nakli ile ilgili tadil tasarısı (ıslak imzalı)(2 adet)

8. Genel kurul toplantısı ile ilgili;
yönetim kurulu gündem kararı(fotokopi)
• Noter tasdikli genel kurul toplantı tutanağı (toplantı tutanağı “genel kurul toplantı ve müzakere defteri” ne yapıştırıldıktan sonra noter tasdiki yaptırılmalıdır.)(1 asıl olmak üzere 2 adet)
Hazirun cetveli(1 asıl olmak üzere 2 adet)

Not: Genel kurula vekaleten katılım olması durumunda vekaletnamesinin noterde düzenlenmesi gerekmektedir.

Not: Tek pay sahipli şirketlerde toplantı başkanlığı oluşturulması ile genel kurula katılabilecekler listesinin hazırlanması zorunlu değildir.

9. Genel kurul toplantısında bakanlık temsilcisi bulunması halinde, bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı

Not: Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri bakanlık iznine tabi olan şirketler hariç olmak üzere, tek pay sahipli şirketlerin genel kurul toplantılarında ve imtiyazlı pay sahipleri özel kurullarında bakanlık temsilcisi bulunması zorunlu değildir.

10. Ortakların T.C. uyruklu olması halinde; nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet),yabancı uyruklu olması halinde; noter tasdikli pasaport tercümesi / mavi kart / yabancı kimlik numarası (çalışma/ikamet/geçici koruma vb.) (1 asıl olmak üzere 2 adet)

11. Yönetim kurulu üyelerinin ;

  •  T.C. uyruklu ise; nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet), yabancı uyruklu ise; noter tasdikli pasaport tercümesi / mavi kart / yabancı kimlik numarası (çalışma/ikamet/geçici koruma vb.) (1 asıl olmak üzere 2 adet)
  •  Fotoğraf (2 adet)

Not : Merkez nakli sırasında başka değişiklik işlemleri var ise ilgili hususlar yerine getirilir.DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Oda Kayıt Beyannamesi (15,02 KB)
  • Yeni Kayıt Dilekçesi (Anonim ve Limited Şirket Haricindekiler için) (55,00 KB)
  • Taahhütname (31,50 KB)
  • Merkez Nakli Yönetim Kurulu Gündem Karar Örnekleri (37,50 KB)
  • Merkez Nakli Genel Kurul Toplantı Tutanağı Örnekleri (22,02 KB)
  • Merkez Nakli Tadil Tasarısı Örneği (12,33 KB)
  • Hazirun Cetveli Örneği (14,99 KB)