Dosyalar

ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ORGAN SEÇİMLERİ HAKKINDA DUYURU

583

ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI
ORGAN SEÇİMLERİ HAKKINDA DUYURU

5174 sayılı kanun ile bu kanunun 83. ve 84. maddelerine dayanılarak çıkarılan 19/01/2005 tarih ve 25705 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik’te yazılı esas ve usullere göre ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI’ nın Meslek Komitesi, Meclis Üyeleri ile Yönetim Kurulu Başkanı ve asıl ve yedek üyeleri ile Birlik Genel Kurulu asıl ve yedek delegeleri ve Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimleri T.C. Alanya 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nın talimatlarına uygun şekilde yapılacaktır.

Buna Göre;

1-ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI Meslek Komitesi asıl ve yedek üyeliği ile Meclis asıl ve yedek üyeliği seçimi; 5 KASIM 2022 CUMARTESİ günü ALANYA ATATÜRK KAPALI SPOR SALONU’NDA 10.00-17.00 saatleri arasında gizli oy, açık tasnif esaslarına göre yapılacaktır.

2-ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI’ nın 24 meslek grubuna ait İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’ nca kesinleşen listeler, 24.10.2022 Pazartesi günü, 25.10.2022 Salı ve 26.10.2022 Çarşamba günlerinde 08:00-17:00 saatleri arasında 3 tam iş günü oda hizmet binasında askıya çıkartılacaktır.

3-Meslek Komitesi ile Meclis üyeliği seçimleri için 27 sandık kurulu bulunacaktır. Sandık alanları (Sandıkların konulacağı yerler) Alanya Atatürk Spor Salonu girişinde gösterilecektir.

4-Her grubun; meslek komitesine ve meclis üyeliğine seçilecek asıl ve yedek üye sayıları listeleri ile birlikte oda hizmet binasının 1. katında ilan olunacaktır.

Meslek Grubu Faal Üye sayısı Seçmen Üye Sayısı Meslek Komitesi Meclis Üyesi
Asil Yedek Asil Yedek
1.MESLEK  GRUBU 559 450 7 7 3 3
2.MESLEK  GRUBU 565 418 7 7 3 3
3.MESLEK  GRUBU 204 179 7 7 3 3
4.MESLEK  GRUBU 342 293 7 7 3 3
5.MESLEK  GRUBU 1153 734 7 7 3 3
6.MESLEK  GRUBU 353 254 7 7 3 3
7.MESLEK  GRUBU 168 156 5 5 2 2
8.MESLEK  GRUBU 476 395 7 7 3 3
9.MESLEK  GRUBU 130 96 5 5 2 2
10.MESLEK  GRUBU 378 314 7 7 3 3
11.MESLEK  GRUBU 282 236 7 7 3 3
12.MESLEK  GRUBU 289 211 7 7 3 3
13.MESLEK  GRUBU 557 413 7 7 3 3
14.MESLEK  GRUBU 323 252 7 7 3 3
15.MESLEK  GRUBU 497 363 7 7 3 3
16.MESLEK  GRUBU 258 201 7 7 3 3
17.MESLEK  GRUBU 973 535 7 7 3 3
18.MESLEK  GRUBU 218 179 7 7 3 3
19.MESLEK  GRUBU 151 128 5 5 2 2
20.MESLEK  GRUBU 562 383 7 7 3 3
21.MESLEK  GRUBU 498 356 7 7 3 3
22.MESLEK  GRUBU 228 177 7 7 3 3
23.MESLEK  GRUBU 221 166 7 7 3 3
24.MESLEK  GRUBU 222 203 7 7 3 3

 

ORGAN SEÇİMLERİNE KATILMA VE SEÇİLME NİTELİKLERİ:

Seçme Yeterlilikleri

Oda ve borsa organ seçimlerine seçmen sıfatıyla iştirak edebilmek için;

a)  Seçim tarihi itibarıyla en az iki yıldır oda ve borsaya kayıtlı olmak,

b) Gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için seçim günü itibarıyla on sekiz yaşını doldurmuş olmak,

c) Tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için, ana sözleşmeye uygun şekilde temsil ve bağlayıcı işlem yapmaya yetkilendirilmiş ve ticaret siciline tescil edilmiş olmak,

d) Oda ve borsaya kaydını gerektiren ticari ve sınaî kazanç dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak,

e) Kanunun 10 uncu ve 32 nci maddeleri uyarınca meslek grubu ve seçmen listelerinden silinmemiş olmak veya Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak suretiyle yeniden meslek grubu ve seçmen listelerine dâhil edilmiş olmak gerekir.

Seçme hakkının kullanılabilmesi için bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra;

a) Ticaret şirketlerinde, şirketin ortağı ve/veya yöneticisi olması ve şirketi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması,

b) Ticaret şirketleri dışındaki tüzel kişilere ait ticari işletmelerde, gerçek kişi temsilcinin işletmenin yöneticisi olması ve ticari işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması,

c) Gerçek kişilere ait ticari işletmelerde ticaret siciline tescil edilmiş temsilcinin bulunması halinde bunların işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması, şarttır. Bu fıkra kapsamında belirtilen şartlar şubeleri temsile yetkili kılınanlar için de aranır.

Üye şirketin münfesih olması halinde, üyeliği kendiliğinden sona erdiğinden oda ve borsa organ seçimlerinde oy kullanamaz. Bu maddede geçen süreler, gün hesabı yapılmak suretiyle hesaplanır.

Seçilme Yeterlilikleri

 Oda ve borsa organlarına seçilebilmek için;

a) Seçim tarihi itibarıyla, tacir ve sanayiciler için ticaret siciline, borsa üyelerinden esnaf niteliğinde olanlar için ise esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı bulunmak şartıyla, yeni kurulan oda ve borsalar hariç en az iki yıldan beri oda veya borsaya kayıtlı olmak,

b) Gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için seçim günü itibarıyla 25 yaşını doldurmuş ve okur-yazar olmak,

c) İflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile itibarını hükmen yeniden kazanmış olmak,

d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm olmamak,

e) Kanunun 10 uncu ve 32 nci maddeleri uyarınca meslek grubu ve seçmen listelerinden silinmemiş olmak veya Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak suretiyle yeniden meslek grubu ve seçmen listelerine dâhil edilmiş olmak,

f) (Mülga:RG-9/4/2011-27900)

g) Oda ve borsaya kaydını gerektiren ticari ve sınaî faaliyetten elde edilen kazanç dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak gerekir.

Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde öngörülen iki yıllık süre, Kanunun 10 uncu ve 32 nci maddeleri uyarınca meslek grupları ve seçmen listelerinden silinen üyelerden Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle yeniden meslek grubuna ve seçmen listelerine dâhil edilen üyeler için aranmaz.

Seçilme yeterliliği bulunmadığı sonradan anlaşılanlarla, seçilme yeterliliğini yitirenlerin oda, borsa ve Birlik organlarındaki üyeliği bu tespitin yapıldığı tarihten itibaren kendiliğinden sona erer.

Seçilme hakkının kullanılabilmesi için bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra;

a) Ticaret şirketlerinde, şirketin ortağı ve/veya yöneticisi olması ve şirketi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması,

b) Ticaret şirketleri dışındaki tüzel kişilere ait ticari işletmelerde, gerçek kişi temsilcinin işletmenin sahibi veya temsilcisi olması ve ticari işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması,

c) Gerçek kişilere ait ticari işletmelerde ticaret siciline tescil edilmiş temsilcinin bulunması halinde bunların işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması,

ç) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen durumların seçimden en az altı ay öncesini kapsaması,

şarttır. Bu fıkra kapsamında belirtilen şartlar şubeleri temsile yetkili kılınanlar için de aranır.

Temsil ile bağlayıcı işlemler yapmaya yetkili temsilcinin, yetki süresinin sona ermesi halinde, aynı temsilcinin seçim tarihinden önceki altı aylık süre içinde kesinti olsa dahi kendisinden önce başka bir temsilci yetkilendirilmeden yeniden yetkili kılınması durumunda, bu yetkinin seçim tarihinden en az altı ay öncesini kapsadığı kabul edilir.

Oda, borsa ve Birlik organlarında görevli iken milletvekili veya belediye başkanı olarak seçilen gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcilerinin oda, borsa ve Birlik organlarındaki görevleri, seçildikleri milletvekili veya mahalli idare seçimlerinin kesinleşmesinden itibaren kendiliğinden sona erer.

Milletvekili veya belediye başkanları oda, borsa ve Birlik organlarına seçildikleri seçimlerin kesinleşmesinden itibaren üç (3) gün içinde milletvekilliği veya belediye başkanlığı görevlerinden istifa etmedikleri takdirde oda, borsa ve Birlik organlarındaki görevleri kendiliğinden sona erer

Üye şirketin münfesih olması halinde, üyeliği kendiliğinden sona erdiğinden oda ve borsa organlarına seçilemez. Bu maddede geçen süreler, gün hesabı yapılmak suretiyle hesaplanır.

Oy Verme İşlemi

Oy verme işlemleri, toplantı yeter sayısı aranmaksızın gizli oy ve açık tasnif esaslarına göre yapılır. Belirlenen seçim süresi sona erdiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler de oylarını kullanırlar. Seçmen listelerinde adı yazılı olmayan üye veya delegeler oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğinin oda veya borsa veya resmi kuruluşça verilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır.

Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin, temsil ettikleri tüzel kişinin tescilli ana sözleşmeleri gereğince temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair  ticaret sicil müdürlüğünden doksan gün içerisinde alınmış seçim yetki belgesinin  veya seçime özgü sicil tasdiknamesinin oy kullanma sırasında ibrazı gerekir. İbraz edilen seçim sicil tasdiknamesinin bir fotokopisi oy kullanılan sandık kurulu başkanına teslim edilir. Ticaret sicil müdürlüklerince organ seçimlerinin başladığı tarihten önceki doksan gün de dâhil olmak üzere oda ve borsa organ seçimlerinin yapıldığı aylarda seçim amacıyla tasdik edilen bu belgelerden harç ve hizmet bedeli tahsil edilmez.

Tüzel kişilerin ve şubelerin gerçek kişi temsilcisi için aşağıdaki usullere uygun olarak yetki belgesi düzenlenir;

a) Yetki belgesi talepleri dilekçe ile yapılır.

b) Yalnızca bir temsilci için yetki belgesi düzenlenir.

c) Müşterek yetkiye sahip temsilciler bulunması halinde hangi temsilci için yetki belgesi düzenleneceği dilekçede belirtilir ve müşterek yetkililerce imzalanır.

ç) Münferit yetkiye sahip birden fazla temsilci bulunması halinde dilekçe müştereken imzalanabileceği gibi münferit yetkiye sahip temsilcilerden biri tarafından da imzalanabilir. Münferit yetkililerden ilk başvurana yetki belgesi verilir.

d) Düzenlenen yetki belgesi iade edilmedikçe yeni yetki belgesi düzenlenmez. Yetki belgesinin zayi olması halinde, aynı kişi/kişiler tarafından talep edilmesi şartıyla aynı kişi adına yeni bir yetki belgesi düzenlenir. Zayi olan yetki belgesinin başka bir temsilci adına düzenlenmesinin talep edilmesi halinde, başvuru dilekçesinin temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip tüm temsilciler tarafından imzalanması zorunludur.

e) Münfesih, tasfiye haline girmiş, iflasına karar verilmiş şirketlerin temsilcileri ile adi ortaklık adına organ seçimlerinde kullanılmak üzere yetki belgesi düzenlenmez.

Tüzel kişilerin ve şubelerin gerçek kişi temsilcilerinin seçim sicil tasdiknamesi ile oy kullanması aşağıdaki usullere uygun olarak yapılır:

a) Tüzel kişi ve bunların şubelerinin gerçek kişi temsilcisi tarafından oy kullanma işlemi sırasında, temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduğunu gösterir seçim sicil tasdiknamesinin aslı ibraz edilerek fotokopisi seçim sandık kurulu başkanına verilir.

b) Sicil tasdiknamesinde münferiden yetkili kılınanlardan ilk başvurana oy kullandırılır.

c) Sicil tasdiknamesinde müştereken temsil yetkisi verilmiş olması halinde, müştereken yetkilendirilen temsilciler tarafından imzalanmış ve aralarından oy kullanacak temsilciyi gösterir dilekçe sandık kurulu başkanına verilir.

ç) Münfesih, tasfiye haline girmiş, iflasına karar verilmiş şirketlerin temsilcileri oy kullanamazlar.

Oylar, herhangi bir şekilde hazırlanmış oy pusulalarının, üzerinde ilçe seçim kurulu mührü bulunan ve oy verme sırasında seçim sandık kurulu başkanı tarafından her meslek grubu için ayrı ayrı verilecek zarflara konulması suretiyle kullanılır. Oylar ilan edilen gün ve saatte belirlenen yerlerde, seçim sandık kurulunun huzurunda sandığa atılmak suretiyle kullanılır.

Seçmenlerin oy pusulalarını gizli olarak yazmaları veya hazır ve basılı oy pusulala­rını zarfa koymaları için, kendilerine kapalı oy verme yeri gösterilir. Oy pusulalarının bu kapalı yerde zarfa konulması mecburidir.

Oy pusulalarında asil ve yedek üyeliğe seçilecek olanlar ayrı ayrı gösterilir. Aday adlarının yanına sıra numarası konulmaz, konulmuş ise bunlar tercih sırasını göstermez. Seçmenin oy hakkını sınırlayıcı hiçbir tedbir alınamayacağı gibi, mükellefiyet de yüklenemez. Bir seçmen kapalı oy yerinden dışarı çıkmadıkça hiç kimse oraya giremez.

Zarfı alan seçmen doğrudan kapalı oy verme yerine gider ve oyunu bu yerde zarfa koyar. Kapalı oy verme yerine girmeyen veya zarfı alıp oy vermeyen, ya da açıkta oy kullanmak isteyen seçmenden zarf seçim sandık kurulunca geri alınır, bu kişiye oy kullandırılmaz, du­rum tutanakla tespit olunur.

Seçim sandık kurulunun seçme yeterliliği taşıyan üyeleri mensubu bulundukları meslek grupları sandıklarında oylarını kullanır.

5 Kasım 2022 Cumartesi Günü yapılacak 24 Meslek Grubuna ait Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği seçimlerine esas olmak üzere; 

5 Komite Üyesi Seçilecek Meslek Grubu İçin Birleşik Oy Pusulası Örneği İçin Tıklayınız

7 Komite Üyesi Seçilecek Meslek Grubu İçin Birleşik Oy Pusulası Örneği İçin Tıklayınız

 EK DOSYALAR

  • ORGAN SEÇİMLERİ YÖNETMELİĞİ (114,47 KB)
  • 5 Komite Üyesi Seçilecek Meslek Grubu İçin Birleşik Oy Pusulası Örneği İçin Tıklayınız (262,13 KB)
  • 7 Komite Üyesi Seçilecek Meslek Grubu İçin Birleşik Oy Pusulası Örneği İçin Tıklayınız (277,17 KB)