Genel Sekreterlik

Genel Sekreter

Genel sekreter, odaya yükümlülük getirmeyen, resmi makamlarla veya gerçek ve tüzel kişilerle yapılan yazışmalarda, oda organları tarafından alınan kararların yürütülmesine ilişkin hususlarda imzaya yetkilidir.

Ticaret / Oda Sicil Müdürlüğü

5174 Sayılı Kanun ve Ticaret Sicil Tüzüğü uyarınca odaya ve ticaret siciline kaydı zorunlu gerçek ve tüzel kişilerin ticaret siciline ve odaya kayıt,işlemleri ile bu kayıtlarında meydana gelecek değişikliklerin tescil ilanı ve ilgili kayıtlara geçirilmesi işlemini yapar.

Mali ve İdari İşler Şube Müdürlüğü

Görevleri Oda Hizmet Binasının ve Müştemilatının Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım – onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak, Oda bütçesinin plan ve program esaslarına göre hazırlanması için gerekli bilgi ve belgeleri derlemek, Odanın bütçe ve mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek, Aylık ve yıllık mizan ile bütçe raporlarını hazırlamak, Hesapları İnceleme Komisyonu toplantılarını organize etmek Odanın gelen-giden evrakının […]

Ticaret Servisi

Ticaret Servisi Görevleri İç piyasa fiyatları hakkında olabilecek sorulara, yapılacak araştırma ve incelemeler sonucunda verilecek cevap yazılırını hazırlamak, Onayı istenen faturalarda (Tıbbı Malzeme Faturaları, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Satın Aldıkları Mal ve Hizmetle ilgili Faturalar) yer alan maddelerin fiyatlarının rayice uygun olup olmadığını araştırmak ve uygun olanların onayı için gerekli işlemleri yürütmek, Tek imalatçı Belgesi […]

Projeler ve Kalite Müdürlüğü

Görev, Yetki ve Sorumlulukları Web sitesi üzerinden gelen üye taleplerini ilgili servislerle birlikte değerlendirmek, Odanın kullandığı teknolojilerin geliştirilmesi, üyelerimizin ulusal ve uluslar arası rekabet gücünü arttırtmak üzere faaliyetlerini geliştirmeleri ve Alanya Bölgesinde çeşitli sektörlerde yeni uygulamalar ve açılımlar sağlanması konusunda Ar-Ge çalışmaları yapmak, İlçenin ve bölgenin gelişimi ile ilgili çeşitli fonlardan faydalanmak üzere proje ve […]

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Bu servisimizde odamızın faaliyetlerinin basın ve yayın yolu ile duyurulması, oda yayınlarının takibi toplantı ve etkinliklerinin organizasyonu çalışmaları yürütülmekte serviste bir adet memur görev yapmaktadır.

Turizm Dış İlişkiler ve Fuarlar Şube Müdürlüğü

Görevleri Odamızı ziyaret eden yabancı işadamları ve heyetlerin üyelerimizle temaslarını teminen ikili görüşmeler ve genel toplantılar düzenlemek, Alanya’nın ihraç ürünleri açısından potansiyele sahip ülkelere, işadamlarından oluşan heyetlerle birlikte ziyaretler organize etmek, Oda’ca görevlendirileceklerin seyahatleri ile ilgili işlemleri yürütmek, Oda dışında servis faaliyet alanıyla ilgili konularda düzenlenen toplantılara Yönetim Kurulu kararlarıyla katılmak, sonuçlarını rapor haline getirmek, […]

Eğitim Şube Müdürlüğü

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası olarak, bölgemizin ve üyelerimizin sürekli eğitim ihtiyacını karşılamak, üyelerimizin ve bölgemizin güncel ekonomik faaliyetleri ve gelişimi açısından öncelik kazanan alanlarda meslek kazanmak, meslekle ilgili bilgi ve beceri düzeyini yükseltmek, yeni mesleki beceriler edinmek ve kişisel gelişim ihtiyacını karşılamak isteyenler için ihtiyaç duyulan alanlarda yasal şartların sağlanması sureti ile kurs, seminer […]

Voc-Test Merkezi

Meslek Standartları ve Yeterlilik Geliştirme, Sınav ve Belgelendirme Merkezi ALTSO Voc-Test Merkezi, turizm sektöründe çalışanların mesleki bilgi ve becerilerini ölçmek ve (TS EN ISO/IEC 17024) Personel Belgelendirme Standardı şartlarına uygun olarak Mesleki Yeterlilik Belgesi vermek üzere Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından Akredite edilen ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilen bir belgelendirme kuruluşudur. Merkezimizin amacı; […]

Başkanlık Özel Kalem

Görevleri Oda’nın protokol ve tören hizmetlerini düzenlemek yürütmek. Yönetim Kurulu Başkanı ve Meclis Başkanının her türlü ziyaret, davet, karşılama, uğurlama, ağırlama, bayramlarla ilgili hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek, diğer kuruluşlar ve birimler koordine etmek Oda Meclisi ve Yönetim Kurulu toplantıları ile ilgili, davet, çağırı, toplantı düzenini hazırlamak ve Genel Sekreterliği bilgilendirmek. Meclis ve Yönetim Kurulu Toplantı […]