Mali ve İdari İşler Şube Müdürlüğü

muhasebe@altso.org.tr +90 242 512 16 97
Hüseyin YÖNET

Mali ve İdari İşler Şube Müdürü

+90 242 512 16 97Dahili: 110
Mehmet G. BABAOĞLU

Mali ve İdari İşler Memuru

+90 242 512 16 97Dahili: 113
Hilmi SERAL

Mali ve İdari İşler Memuru

+90 242 512 16 97Dahili: 111
Mert ARI

Tasilat Memuru

+90 242 512 16 97
Ayşe KIVRAK

Hizmetli

+90 242 512 16 97Dahili: 222
Mustafa F. ÇAPAK

Şoför

+90 242 512 16 97

GÖREV , YETKİ VE SORUMLULUKLAR :

 • Muhasebe kayıtlarını tutmak,
 • Aylık ve yıllık mizan ile bütçe raporlarını hazırlamak, Hesapları İnceleme Komisyonu toplantılarını organize etmek ve sekretaryasını yürütmek,
 • Oda Bütçesi ve Mali İşler Müdürlüğü ilgili mevzuat ve Genel Sekreterliğin bilgisi dâhilinde Oda bütçesini bütçe çağrısı ve bütçe hazırlama rehberinde belirtilen esaslar çerçevesinde hazırlayarak, hazırlanan bütçeyi Genel sekreterliğe sunmak
 • Yıllık aidat ve kayıt ücreti tarifesi ile Hizmetler karşılığı alınan ücretler tarifesi gereği tahsil olunan oda gelirleri ile munzam aidatın tahakkuk ve tahsilatını yapmak, söz konusu ödemeler ile ilgili üyelere duyuru ve tebliğ etmek.
 • Bütçe Ödeneklerinin aktarılması ile ilgili işlemleri yürütmek,
 • Odanın Mali Risk Analizini hazırlamak ve islemek,
 • Odanın tüm gelir, gider, istihkak ve ödeneklere ait muhasebe kayıtlarını tutmak,
 • Aylık olarak ödenen, sarfiyat ve bakiye ödeneklerinin durumlarını incelemek ve ödenekleri kontrol etmek,
 • Yıllık aidat ve Hizmetler tarifesini hazırlamak ve yayınlamak.
 • Geçmiş dönem alacaklara ilişkin olarak Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda gerekli icra takip işlemlerini yürütmek.
 • Personelin işe alınması, atanması, terfi etmesi, ilişiğinin kesilmesi ile ilgili işlemleri yapmak,  mevzuat ile ilgili süreçleri yürütmek.
 • Personelin maaş bordrolarını düzenlemek,
 • Personelin tedavi, izin, cenaze vb. gibi yasal hakları ile ilgili süreçleri yürütmek.
 • Odada kullanılmakta olan bilgisayar, yazılım ve donanım altyapısının bakım onarım ve yedekleme işlemlerinin yapılmasını sağlamak
 • Oda Hizmet Binasının temizlik, aydınlatma, iklimlendirme, bakım – onarım ve taşıma hizmetlerini organize etmek,
 • Odanın gelen-giden evrakının takip ve dağıtım işlerinin koordinasyonunu yapmak,
 • Hizmet Binasının yangın, hırsızlık ve sabotajlara karşı korunması hususunda Genel Sekreterlik ile gerekli koordine yapılarak tedbirlerin alınmasını sağlamak,
 • Oda hizmet binasının her türlü bakım, temizlik ve taşıma hizmetlerini koordine etmek;
 • Odanın Satın Alma Sürecini yönetmek,
 • Oda araçlarının sevk ve idaresini yapmak, araçların, bakım onarım ve  sigorta poliçe işlemlerini yaptırmak,
 • Personel yemek fişlerinin personel hesaplarına yüklenmesi ile ilgili işlemleri koordine etmek,
 • Maaşlı ve sözleşmeli personelin, yurt içi ve yurt dışı yolluklarının tahakkukunu yapmak ve bunlarla ilgili muameleleri yürütmek,
 • Bunların dışında kalan mali konularla ilgili her türlü işlemi yürütmek,
 • Oda binasında bulunan her türlü demirbaşların bakımlarının yapılmasını koordine etmek,
 • Oda hizmet binasının altyapı ihtiyaçların karşılanmasını ve arızaların giderilmesini koordine etmek,
 • Genel sekreterliğin bilgisi ve talimatları doğrultusunda, personelle ilgili görevlendirmeler ile sicil ve izin işlemlerini takip etmek, personel dosyalarını tutmak, Odanın aylık nöbet çizelgesini hazırlanmasını koordine etmek,
 • Odaya gelen her türlü evrakın Evrak Kayıt İşleminin yapılarak ilgili servislere zimmet karşılığı teslim edilmesi işlemini yönetmek,
 • Odadan Posta ile gönderilecek evrakın, gerekli işlemlerinin yapılarak PTT’ye zimmet karşılığı teslim edilmesini koordine etmek,
 • Odada görevli, kadrolu ve geçici personel ile bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin; sağlık kuruluşlarına sevk işlemlerini koordine etmek,
 • Oda personelleri ile ilgili eczaneler tarafından fatura edilen ilaç reçetelerin kontrollerini yaparak tahakkuklarını düzenlemek,
 • Yıllık olarak tüm demirbaş ve sarf malzemelerinin sayımının yapılmasını koordine etmek,
 • Oda bünyesinde kullanılmaya imkan olmayan atıl durumdaki demirbaş malzemeleri Genel Sekreterlik oluru ve Yönetim Kurulu Kararı alınarak ilgili mevzuat hükümleri uyarınca demirbaş kayıtlarından düşürmek,
 • Genel Sekreterlik Makamınca verilen diğer görevleri yürütmek,