Mali İşler Şube Müdürlüğü

muhasebe@altso.org.tr +90 242 512 16 97
Hüseyin YÖNET

Mali İşler Şube Müdürü

+90 242 512 16 97Dahili: 110
Mehmet G. BABAOĞLU

Mali İşler Memuru

+90 242 512 16 97Dahili: 113
Hilmi SERAL

Mali İşler Memuru

+90 242 512 16 97Dahili: 111
Mert ARI

Tahsilat Memuru

+90 242 512 16 97Dahili: 112

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR:

 • Muhasebe kayıtlarını tutmak,
 • Aylık ve yıllık mizan ile bütçe raporlarını hazırlamak, Hesapları İnceleme Komisyonu toplantılarını organize etmek ve sekretaryasını yürütmek,
 • Oda Bütçesi ve Mali İşler Müdürlüğü ilgili mevzuat ve Genel Sekreterliğin bilgisi dâhilinde Oda bütçesini bütçe çağrısı ve bütçe hazırlama rehberinde belirtilen esaslar çerçevesinde hazırlayarak, hazırlanan bütçeyi Genel sekreterliğe sunmak
 • Yıllık Bütçe çalışmaları kapsamında Mali Risk Analizini hazırlamak,
 • Yıllık aidat ve kayıt ücreti tarifesi ile Hizmetler karşılığı alınan ücretler tarifesi gereği tahsil olunan oda gelirleri ile munzam aidatın tahakkuk ve tahsilatını yapmak, söz konusu ödemeler ile ilgili üyelere duyuru ve tebliğ etmek.
 • Bütçe Ödeneklerinin aktarılması ile ilgili işlemleri yürütmek,
 • Odanın tüm gelir, gider, istihkak ve ödeneklere ait muhasebe kayıtlarını tutmak,
 • Aylık olarak ödenen, sarfiyat ve bakiye ödeneklerinin durumlarını incelemek ve ödenekleri kontrol etmek,
 • Yıllık aidat ve Hizmetler tarifesini hazırlamak ve yayınlamak.
 • Geçmiş dönem alacaklara ilişkin olarak Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda gerekli icra takip işlemlerini yürütmek,
 • Aidat tahsilatı ile ilgili takip ve raporlama işlemlerini yapmak,
 • Personelin işe alınması, atanması, terfi etmesi, ilişiğinin kesilmesi ile ilgili işlemleri yapmak,  mevzuat ile ilgili süreçleri yürütmek.
 • Personelin maaş bordrolarını düzenlemek,
 • Genel sekreterliğin bilgisi ve talimatları doğrultusunda, personelle ilgili görevlendirmeler ile personelin sicil işlemleri, tedavi, izin, cenaze vb. gibi yasal hakları ile ilgili süreçleri yürütmek ve takip etmek,
 • Odada görevli, kadrolu ve geçici personel ile bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin; sağlık kuruluşlarına sevk işlemlerini koordine etmek,
 • Personel özlük dosyalarını düzenlemek ve muhafaza etmek,
 • Personel yemek fişlerinin personel hesaplarına yüklenmesi ile ilgili işlemleri koordine etmek,
 • Maaşlı ve sözleşmeli personelin, yurt içi ve yurt dışı yolluklarının tahakkukunu yapmak ve bunlarla ilgili muameleleri yürütmek,
 • Odanın Satın Alma Sürecini yönetmek,
 • Bunların dışında kalan mali konularla ilgili her türlü işlemi yürütmek,
 • İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürlüğü ile birlikte, yıllık olarak tüm demirbaş ve sarf malzemelerinin sayımını yapmak, Demirbaş Raporlarını hazırlamak, bakıma ihtiyacı olan demirbaşları raporlamak ve bakımının yapılmasını sağlamak, kullanılmaya imkan olmayan atıl durumdaki demirbaş malzemelerini Genel Sekreterlik oluru ve Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca demirbaş kayıtlarından düşürmek,
 • Oda araçlarının bakım, onarım işlerinin yürütülmesi ve takibi ve sigorta poliçe işlemlerini yürütmek,
 • Genel Sekreterlik Makamınca verilen diğer görevleri yürütmek,