Ticaret / Oda Sicil Müdürlüğü

sicil@altso.org.tr 024251216197
Emine ORDUKAYA

Sicil Şube Müdürü

+90 242 512 16 97Dahili: 120
Gülşah BARCIN

Ticaret Sicil Müdür Yrd.

+90 242 512 16 97Dahili: 122
Ayşe USLU

Ticaret Sicil Müdür Yrd.

+90 242 512 16 97Dahili: 125
Dilek DUMLUPINAR

Ticaret Sicil Tescil Yetkilisi

+902425121697Dahili: 123
Suna ULUSOY

Ticaret Sicil Servis Memuru

+90 242 512 16 97Dahili: 128
Abdurrahman Görgülü

Ticaret Sicil Servis Memuru

+90 242 512 16 97
Filiz UYAR

Ticaret Sicil Servis Memuru

+90 242 512 16 97

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR :

 •  Ticaret Bakanlığının talimatlarının uygulanması,
 • Mevzuatın takibinin yapılarak, gerekli değişikliklerin yapılması, kurum içi ve kurum dışı ilgililere duyurusunun yapılması,
 • Sicil işlemleri hakkında mevzuat çerçevesi içerisinde üyelere ve diğer ilgililere bilgi verilmesi,
 • Yeni kayıt, değişiklik ve terkin işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sisteme işlenerek dosyalamalarının yapılması ve ilgili kurumlara bildirimlerinin gönderilmesi,
 • Genel Sekreterin vereceği görevlerin yerine getirilmesi,
 • Sicil Müdürlüğünün sevk ve idaresi;
 • Yeni kayıt, değişiklik ve  terkin işlemlerinin listelenmesinin ve oda yönetim kurulu toplantısına  sunulmasının,
 • Yeni kayıt ,değişiklik ve terkin işlemlerini bilgisayar kayıtlarına ve ilgili yasal defterlere işlenmesinin,
 • Ticaret Bakanlığı’nın ticaret sicil programı olan MERSİS ile ilgili uygulamaların yerine getirilmesinin, programda meydana yenilik ve değişikliklerin takip ve uygulanmasının,
 • Meslek grup ve nace kod değişikliği ile ilgili işlemlerin yapılmasının,
 • İstatistik, kontrol  ve güncelleme çalışmalarının yapılmasının,
 • Dosyalama ve arşiv kayıtlarının tutulmasının,
 • Aylık raporların hazırlanmasının ve resmi kurum ve kuruluşlara iletilmesinin,
 • Kamu kurum ve kuruluşları , resmi daireler ve mahkemelerden gelen yazılara cevap verilmesinin ve bu kurumlara yazılar yazılmasının,
 • Haciz, İhtiyati tedbir ve diğer kısıtlama ile ilgili kararlarının MERSİS’ne işlenmesinin ve kaldırılmasının,
 • Yapılan yeni kayıt, değişiklik ve terk işlemlerine ait ilanların elektronik ortam ve/veya kağıt ortamında ticaret sicil gazetesine gönderilerek  ilanının sağlanmasının,
 • Sicil tasdiknamesi, yetki belgesi vb ticaret sicili ile ilgili diğer belgelerin hazırlanmasının,
 • Oda sicili ile ilgili oda kayıt, faaliyet, ortaklık teyit, ihale durum vb belgelerin hazırlanmasının,
 • Oda sicili ile ilgili olarak talep edilen Bağ-Kur ve diğer mesleki ve ticari  vb belgelerin tasdikinin,
 • Ticaret sicili gazetesinin tasdikinin,
 • Dosyaların çıkartılması, kaldırılması ve arşivin takibinin yapılmasının,
 • Dosya fotokopilerinin çekilmesi ve tasdiklenmesinin,
 • Oda kimlik kartının hazırlanmasının,
 • Sicil servisinde kullanılan matbu evrakların hazırlanmasının,
 • Ana sözleşme ve tescil işlemlerine ilişkin kararların kontrolünün,
 • Üyelere ticaret sicili ile ilgili mevzuatsal konularda danışmanlık yapılmasının, takip ve kontrolünü yapar.
 • Genel Sekreterlik tarafından verilen görevleri yerine getirmek.