KOSGEB Hizmet Birimi

Kosgeb Alanya Temsilciliği 30379
KOSGEB ALANYA TEMSİLCİLİĞİ
Sorumlu: Ali ŞAHİN
Tel: 0.90.242.512 16 97 Dahili:108

altsosahin@gmail.com

  1. KOBİ Finansman Destekleri
  2. Laboratuvar Hizmetleri
  3. İŞGEM/TEKMER Programıİlçemizde faaliyet gösteren Küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelere KOSGEB tarafından verilecek hizmetlerin ve desteklerin kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve güç birliği yaparak yaygın ve etkin bir şekilde sunulmasını sağlamak amacı ile Odamız ve KOSGEB arasında 09.05.2007 tarihinde yapılmış olan protokol anlaşması ile odamız bünyesinde KOSGEB SİNERJİ ODAĞI kurulmuş olup yine 31.10.2018 tarihinde yapılan protokol anlaşması ile KOSGEB TEMSİLCİLİK OFİSİ olarak yola devam kararı alınmıştır.Kosgeb Temsilcilikleri KOSGEB hizmet ve desteklerinin küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerine sunulmasında aktif olarak görev alacak olup, ayrıca KOBİ’ lere yönelik gelişme projelerinin hazırlanarak hayata geçirilmesini sağlayacak ve koordine edecektir. Temsilcilikler KOSGEB tarafından sağlanan hizmet ve desteklerin yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla, KOSGEB hizmet birimlerinin faaliyetlerine destek sağlamak üzere, KOSGEB –Oda/Borsa ve/veya kuruluş işbirliği ile oluşturulacak bir birimdir.

   KOSGEB Destekleri hakkında ayrıntılı bilgilere İnternet üzerinden www.kosgeb.gov.tr  adresinden ulaşılabilir.

   KOSGEB – KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

   20 Nisan 1990 tarihinde 3624 sayılı kanun ile kurulmuş olan KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) , 250’ye kadar işçi çalıştıran, yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 125.000.000 TL’yi aşmayan ve AB NACE sektör kodlaması kapsamında Bakanlar Kurulu’nca desteklenmesi uygun bulunan sektörlerde faaliyet gösteren Küçük ve Orta Boy İşletmelere ve yeni girişimcilere çeşitli destekler sağlamakta ve bu işletmelerimizin önlerindeki engelleri aşmasına katkı sağlamak için faaliyetini sürdürmektedir.
   Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili kuruluşu olan KOSGEB, 81 ilde 92 adet Hizmet Merkez Müdürlüğü 93 Adet  Kosgeb Temsilcilik Ofisi, 26 Adet teknoloji merkezi (Tekmer) 16 Adet İş Geliştirme Merkezi(İşgem) 5 iİlde 8 Adet Laboratuvar ile yurt çapında güçlü bir organizasyon ağına sahiptir. KOSGEB destek modülleri, ağırlıklı olarak KOBİ’lerin üretiminin artması, yatırımlarının artması, istihdamlarının artması ve katma değeri yüksek ürün ihracatlarının artırılması temellidir.

   DESTEK VERME YÖNTEMİ
   KOSGEB’den destek talebinde bulunan işletmeler destek.kosgeb.gov.tr  internet adresinden online başvuru yapabilmektedir. Başvuruda bulunan işletmelerin ilgili kanun gereği KOBİ Beyannamesi sunmalarını müteakip, işletmeler yararlanmak istedikleri Destek Programlarına başvuru yaparlar. Destek Programı başvurusu uygun bulunan işletmeler Taahhütname imzalayıp ilgili KOSGEB Birimine sunmasına müteakip destekleme süreci başlamakta ve buna uygun olarak destek başvuruları alınarak destekler sağlanmaktadır.

   DESTEKLERİMİZ:

   • GÜNCELLENEN KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA SAĞLANAN DESTEKLER
    KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında 7 adet destek programı mevcut olup bunlar:

    1. GİRİŞİMCİLİK DESTEKLERİ
    2. AR-GE, TEKNOLOJİK ÜRETİM VE YERLİLEŞTİRME DESTEKLERİ
   • AR-GE ve İnovasyon Destek Programı
   • Endüstiriyel Uygulama Destek Programı
   • Kobi Tekno Yatırım ve Kobi Teknolojik Ürün Destek Yatırımı
   • Stratejik Ürün Destek Programı

   3.İŞLETME GELİŞTİRME, BÜYÜME VE ULUSLALAŞTIRMA DESTEK PROGRAMI

   • İşletme Geliştirme Destek Programı
   • İş Birliği Destek Programı
   • Kobi Gel, Kobi Gelişim Destek Programı
   • Uluslar Arası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı
   • TEKNOPAZAR – Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı

  1.GİRİŞİMCİLİK DESTEKLERİ

  1. Yeni Girişimci Programı
  • Geleneksel Girişimci Desteği

  Kuruluş desteği kapsamında geri ödemesiz olarak gerçek kişi statüsünde ve başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde kurulmuş olan işletmelere destek sağlanmaktadır.

    Gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeler   Sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeler
    Kuruluş Desteği 5.000 TL 10.000 TL

   

  1.Performans Dönemi*

  Toplam prim gün sayısı

  2. Performans Dönemi*

  Toplam prim gün sayısı

  Performans Desteği** – 180-539 olan işletmeye 5.000 TL,

  – 540-1079 olan işletmeye 10.000 TL,

  – 1080 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL

  – 360-1079 olan işletmeye 5.000 TL,

  – 1080-1439 olan işletmeye 15.000 TL,

  – 1440 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL

   

  *1. Performans Dönemi: Program başlangıç tarihinden itibaren birinci yılın sonuna kadar olan dönemi, 2. Performans Dönemi ise 1. Performans Dönemi son gününden ikinci yılın sonuna kadar geçen süredir.

  ** Asgari prim gün sayısına ulaşan işletme için girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.

  • İleri Girişimci Desteği

  Kuruluş desteği kapsamında geri ödemesiz olarak gerçek kişi statüsünde ve başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde kurulmuş olan ‘’İleri Girişimci Programı Kapsamındaki Faaliyet Konuları Tablosu’’nda yer alan konularda faaliyet gösteren işletmelere destek sağlanmaktadır.

     Gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeler    Sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeler
     Kuruluş Desteği 5.000 TL 10.000 TL

   

  1.Performans Dönemi*

  Toplam prim gün sayısı

  2. Performans Dönemi*

  Toplam prim gün sayısı

  Performans Desteği** – 180-539 olan işletmeye 5.000 TL,

  – 540-1079 olan işletmeye 10.000 TL,

  – 1080 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL

  – 360-1079 olan işletmeye 5.000 TL,

  – 1080-1439 olan işletmeye 15.000 TL,

  – 1440 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL

   

  *1. Performans Dönemi: Program başlangıç tarihinden itibaren birinci yılın sonuna kadar olan dönemi, 2. Performans Dönemi ise 1. Performans Dönemi son gününden ikinci yılın sonuna kadar geçen süredir.

  ** Asgari prim gün sayısına ulaşan işletme için girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.

  İleri Girişimci Makine Teçhizat ve Yazılım Desteği

    Destek Tutarı Destek Oranı*
  Düşük Orta-Düşük Teknoloji Düzeyi 100.000TL  

  % 75

   

  Orta Yüksek Teknoloji Düzeyi 200.000TL
  Yüksek Teknoloji Düzeyi 300.000TL

  * Destekleme kararı verilen makine, teçhizat ve yazılımın; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış ve fatura tarihi itibariyle güncel yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranına %15 ilave edilir.

  İleri Girişimci Mentörlük, Danışmanlık ve İşletme Koçluğu Desteği

      Destek Tutarı   Destek Oranı
    Danışmanlık ve İşletme Koçluğu Desteği 10.000TL % 75

   

  2.İŞLETME GELİŞTİRME, BÜYÜME VE ULUSLALAŞTIRMA DESTEK PROGRAMI

  İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ DESTEK ÜST LİMİTİ (TL)


  DESTEK ÜST LİMİTİ (TL)
  DESTEK

  ORANI

  1 Yurt İçi Fuar Desteği 50.000  

   

   

   

  %60

   

  2 Yurt Dışı İş Gezisi Desteği 20.000*
  3 Nitelikli Eleman İstihdam Desteği 50.000**
  4 Eğitim Desteği 20.000
  5 Enerji Verimliliği Desteği 35.000
  6 Tasarım Desteği 25.000
  7 Sınai Mülkiyet Hakları Desteği 30.000***
  8 Belgelendirme Desteği 30.000***
  9 Test ve Analiz Desteği 30.000
  DESTEK

  ORANI