Dosyalar

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK BAKANLIK TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK İLE İLGİLİ DUYURU

1860

TESCİL EDİLEN İŞLEMLER AYNI GÜN İÇİNDE TİCARET SİCİLİ GAZETESİNDE İLAN EDİLMEKTEDİR; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğünün yapmış olduğu çalışmalar sonucunda ekim ayından itibaren birleşme, bölünme, tasfiyeye geçiş ve ek yapılması gereken bazı istisnai işlemler haricindeki tüm yeni kayıt, değişiklik ve terkin işlemlerine ilişkin ilan metinleri Müdürlüğümüzce elektronik ortamda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesine gönderilmekte ve aynı gün içinde gazetede yayımlanmakta olup, söz konusu ilanlara www.ticaretsicil.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

09.10.2020 Tarihli ve 31269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile anonim şirket genel kurul toplantıları ve bu toplantılarda Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesine ilişkin usul ve esaslarda bazı değişiklikler yapılmış olup, uygulamaya yönelik önemli değişiklikler aşağıya çıkartılarak, değişiklikler sonrası yönetmeliğin son hali ekte sunulmuştur.

  1. Tek pay sahipli şirketlerde toplantı başkanlığı oluşturulması ile genel kurul toplantısına katılabilecekler listesinin (hazır bulunanlar listesi) hazırlanması zorunluluğu kaldırılmıştır.
  2. Bakanlık iznine tabi olan şirketler dışında kalan tek pay sahipli anonim şirketlerin genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisi bulundurulması zorunluluğu kaldırılarak, Bakanlık temsilcisi bulundurulması ihtiyari olarak şirketin talebine bırakılmıştır. Buna göre, tek pay sahipli anonim şirketlerde gündeminde; sermayenin artırılması, sermayenin azaltılması, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi, bu sistemden çıkılması, kayıtlı sermaye tavanının artırılması, faaliyet konusunun değiştirilmesi ile birleşme, bölünme, tür değişikliğine ilişkin esas sözleşme değişikliği bulunan genel kurul toplantılarına Bakanlık temsilcilerinin görevlendirilmesi zorunlu olmaktan çıkarılmıştır.
  3. Gerek nama gerek hamiline yazılı pay senetleri sahiplerinin vekilleri vasıtasıyla genel kurulda temsil edilebilmeleri için düzenlenecek vekâletnamenin noter onaylı olması şart koşulmuş olup, değişikliğin yürürlüğe girdiği 09.10.2020 tarihinden itibaren imza sirküleri ek yapılarak vekâletname düzenlenmesi uygulamasına son verilmiştir. Bu nedenle 09.10.2020 tarihinden itibaren düzenlenecek vekâletnamelerin noter onaylı olması gerekmekte ve vekaletnamede şirket unvanı, ait olduğu genel kurul toplantısının tarihi, vekilin adı ve soyadı, pay sahibinin pay adedi, adı ve soyadı veya unvanını yer alması gerekmektedir.
  4. Toplantı başlamadan önce, Kanun ve esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlanamaması veya toplantı sırasında yapılan yoklama sonucunda toplantı açılmadan önceki hazır bulunan pay listesine göre hesaplanan karar nisabı kadar payın temsil edilmediğinin anlaşılması üzerine toplantının ertelenmesi durumu hariç olmak üzere, yönetmeliğin 28 inci maddesinde düzenlenen diğer nedenlerle toplantının ertelenmesi durumunda, erteleme üzerine yapılacak toplantıda 6102 sayılı Kanunda veya esas sözleşmede aksine daha ağır nisap öngörülmediği takdirde sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin katılımı ile toplantı nisabı sağlanacak, kararlar ise toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile alınabilecektir.
  5. Bakanlık temsilcisinin katılımıyla yapılan toplantı sonrasında genel kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi, gündem ve varsa toplantıya ilişkin rapor elektroknik ortamda saklanması amacıyla Bakanlık temsilcisi tarafından MERSİS’e yüklenir ve azami bir haftalık süre içinde söz konusu genel kurul evrakları Bakanlık merkez teşkilatında Genel Müdürlüğe, illerde il müdürlüğüne teslim edilir.
  6. Bakanlık temsilcisi talebi, yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri tarafından veya şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerce toplantı tarihinden en az on gün önceden dilekçe ve ekinde belgeler ile fiziki ortamda veya MERSİS üzerinden elektronik ortamda yapılır. Yönetim kurulu mevcut olmayan veya yönetim kurulunun toplantı nisabının oluşmasına imkân bulunmayan şirketler için münhasıran yönetim kurulunun oluşturulması amacıyla çağrısız toplantı yapılmak istenmesi halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tamamının imzaları noterce onaylanmış dilekçesiyle de bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi istenebilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Yönetmelik için tıklayınız..

 

 

 

 Dosyalar

  • SON GENEL KURUL YÖNETMELİĞİ (441,58 KB)