İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITI TİCARETİ HAKKINDA DUYURU

676

Antalya Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’nden odamıza ulaşan yazıda, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 13/02/2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlandığına dikkat çekilmiştir.

Yazıda ayrıca, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarların 13 Ağustos 2019 tarihine kadar yetki belgesi almak üzere https://ietts.gtb.gov.tr/ adresi üzerinden başvuruda bulunmaları gerektiği vurgulanmıştır.

Yazıda şu görüşlere yer verilmiştir: “Bilindiği üzere, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik 13/02/2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Bahse konu Yönetmeliğin Geçici 1’inci maddesinin birinci fıkrasında “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların bu faaliyetlerine devam edebilmeleri için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren durumlarını bir yıl içinde, lise mezunu olma şartı hariç olmak üzere 6 ncı maddenin birinci fıkrasındaki şartlara uygun hale getirerek yetki belgesi alması gerektiği” hükmüne yer verilmiş ve 24’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde ise söz konusu Geçici 1 inci maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır.

Bu kapsamda, Yönetmeliğin Geçici 1’inci maddesinin birinci fıkrası ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden ve bu faaliyetine halen devam eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların 13 Ağustos 2019 tarihine kadar yetki belgesi almaları gerekmektedir.

Bu itibarla uygulamada herhangi bir aksamanın yaşanmaması ve olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla, ilimizde ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarlara 13 Ağustos 2019 tarihine kadar yetki belgesi almak üzere https://ietts.gtb.gov.tr/ adresi üzerinden başvuruda bulunmaları gerekmektedir.”

Tüm üyelerimize önemle duyurulur.