KKDİK YÖNETMELİĞİ’NE İLİŞKİN UYGULAMALAR HK.

1424

KKDİK Yönetmeliği’ne İlişkin Uygulamalar

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünden iletilen, 05.05.2023 tarih, E-21408564-135.99-5831675 sayı ve “KKDİK (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) Yönetmeliği’ne İlişkin Uygulamalar” konulu yazı aşağıda paylaşılmış olup, söz konusu yönetmelik kapsamına giren üyelerimizin  bilgilerine  sunulmaktadır.

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (KKDİK Yönetmeliği) uygulamaları hakkında sektör tarafından Bakanlığımıza iletilen sorunlar ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesi neticesinde ve uygulamada Avrupa Birliği’ndeki 1907/2006 sayılı REACH Tüzüğü’ne uyumun arttırılmasını sağlamak amacıyla kimyasalların kaydı süreçlerine ilişkin olarak Bakanlığımızca aşağıdaki hususların uygulanması;

  • Bilindiği üzere, Tek temsilcilerin, kayıt dosyalarının “1.7 Tedarikçiler” bölümüne, temsil ettikleri yurtdışı firmanın Türkiye’deki ithalatçı bilgilerini ekleyebilecekler gibi, ithalatçı bilgilerini eklemeden de kayıt dosyalarını oluşturabilirler.
  • Tek temsilcinin kayıt dosyası, kayıt kapsamındaki ithalatçıların (artık alt kullanıcılar) tüm kullanımlarını içermelidir. Tek temsilci, ‘Türkiye dışı imalatçının’ aynı tedarik zinciri içindeki            müşterilerinin (ithalatçıların) güncel bir listesini ve bu müşterilerin her biri için kapsanan tonajın yanı sıra güvenlik bilgi formunun en son güncellemesinin temini hakkındaki bilgileri muhafaza etmeli ve Bakanlığımızca gerçekleştirilecek denetimler sırasında söz konusu bilgileri ibraz etmelidir.
  • İthalatçılar, ‘Türkiye dışı imalatçıdan’ tek temsilcinin atanıp atanmadığı konusunda teyit almalıdır. Buna ilaveten, tek temsilciden, ithal edilen tonajın ve kullanımın gerçekten de tek temsilci tarafından sunulan kayıt kapsamında olduğuna dair yazılı bir teyit almaları önemle tavsiye edilmektedir. Bu durum, ithalatçıya, alt kullanıcı olarak kabul edildiklerinde kullanımlarını bildirebilecekleri bir irtibat noktası sağlayacak ve aynı zamanda ithalatçıya ithalatlarının gerçekten de tek temsilcinin kaydı kapsamında olduğuna dair açık bir belge verecektir.
  • İthalatçının, ilgili olduğu durumlarda, güvenlik bilgi formunu derleme yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için ‘Türkiye dışı imalatçıdan’ ve/veya tek temsilciden yeterli bilgi edinmesi gerekmektedir. Türkiye’deki ithalatçı, Bakanlığımızca talep edilmesi halinde, hangi ithalatlarının  tek temsilci tarafından yapılacak kayıt kapsama dâhil olduğunu belgeleyebilecek durumda olmalıdır.
  • Tek temsilcinin kayıt dosyası, kayıt kapsamındaki ithalatçıların (artık alt kullanıcılar) tüm kullanımlarını içermelidir. Tek temsilci, ‘Türkiye dışı imalatçının’ aynı tedarik zinciri içindeki müşterilerinin (ithalatçıların) güncel bir listesini ve bu müşterilerin her biri için kapsanan tonajın yanı sıra güvenlik bilgi formunun en son güncellemesinin temini hakkındaki bilgileri muhafaza etmeli ve Bakanlığımızca gerçekleştirilecek herhangi bir denetim sırasında söz konusu bilgileri ibraz etmelidir.
  • Yılda 10 ton ve üzerindeki kimyasalların kayıt dosyalarında sunulması gereken Kimyasal Güvenlik Raporlarının çevirilerinin sektörün talebi üzerine Kimyasal Güvenlik Raporu’nu İngilizce dilinde de yükleyebileceklerdir.
  • Bununla birlikte, Kimyasal Güvenlik Raporunu İngilizce dilinde yüklemeyi tercih eden kayıt ettirenlerin, ilerleyen süreçte Türkiye’deki kullanımları, maruz kalma senaryolarını ve risk yönetimi önlemlerini içerecek şekilde Türkçe çevirisi yapılmış versiyonunu kayıt dosyasına eklemesi gerekmektedir. Diğer taraftan, kayıt dosyasında sunulacak “Kapsamlı Çalışma Özetleri” ve “Çalışma Özetleri”ne dair sistemdeki tüm alanların Türkçe olarak doldurulacaktır.
  • KKDİK Yönetmeliği kapsamında veri paylaşımının etkin bir şekilde işlemesi için, iyi yönetim uygulamalarının teşvik edilmesi ve bu tür verilerin paylaşımına ilişkin anlaşmaların etkin işleyişinin sağlanması gerekmektedir. Bu nedenle, KKDİK Yönetmeliğinde yer alan kimyasal kayıtlarına ilişkin hükümlerle paralellik arz eden Avrupa Birliği’ndeki veri paylaşımına ilişkin 2016/9 sayılı Uygulama Tüzüğü tercüme edilerek, kayıt yaptıranların uygulamada bundan faydalanmaları amacıyla “Veri Paylaşımı Kuralları Belgesi” hazırlanmış, ayrıca hâlihazırda mevcut olan “Veri Paylaşımı Rehberi” güncellenmiş olup, Kimyasallar Yardım Masası’nın web sitesinden yayımlanacaktır.
  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, KKDİK kapsamında firmaların gerçekleştireceği veri paylaşımında söz konusu “Veri Paylaşımı Kuralları Belgesi” hazırlanmış ayrıca güncellenmiş olan “Veri Paylaşımı Rehberi’nde yer alan kurallara uyulması suretiyle kayıtların bir an önce tamamlanarak olası tabi afetler ve diğer tehlikeli hallerde acil alınacak tedbirlerin geliştirilmesi için kaydı yapılan Kimyasalların zararlılıklarının bir an önce KİMVES yolu ile halkımızın ve Tüm tarafların bilgisine açılması öngörülmektedir. Yukarıda bahsi geçen hususlara ilişkin ayrıntılı bilgiler ve duyurulara Kimyasallar Yardım Masası’nın web sitesinden (https://kimyasallar.csb.gov.tr/) erişilebilmektedir.