Dosyalar

SEÇİM YETKİ BELGESİ İLE İLGİLİ DUYURU

737

5174 Sayılı “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu” nun 84 ncü maddesi gereğince; 5 KASIM 2022 CUMARTESİ GÜNÜ Alanya Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek olan odamız organ seçimleri ile ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğünce SEÇİM YETKİ BELGESİ düzenlenmeye başlanmıştır.

5 Kasım 2020 tarihi ve öncesinde odamıza kayıt olan tüzel kişi temsilcisi gerçek kişiler, temsil ettikleri tüzel kişinin tescilli ana sözleşmeleri gereğince temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair ticaret sicil müdürlüğünden doksan gün içerisinde alınmış “Seçim Yetki Belgesi” veya elektronik ortamda düzenlenmiş “Seçime Özgü e-Sicil Tasdiknamesi” ile gerçek kişilere ait ticari işletmelerin sahibi olan tacirler ise başka bir belgeye ihtiyaç duymaksızın T.C. numaralı kimlik kartı ile oy kullanabilecektir.

Seçim Yetki Belgesi; Odamız Ticaret Sicili Müdürlüğünce fiziki ortamda ıslak imzalı olarak düzenlenmekte olup, söz konusu belge ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar ise;

 1. Belge fiziki ortamda ıslak imzalı dilekçe ile talep edilir.
 2. Yalnızca bir temsilci için yetki belgesi düzenlenir.
 3. Müşterek yetkiye sahip temsilciler bulunması halinde hangi temsilci için yetki belgesi düzenleneceği dilekçede belirtilir ve müşterek yetkililerce imzalanır.
 4. Münferit yetkiye sahip birden fazla temsilci bulunması halinde dilekçe müştereken imzalanabileceği gibi münferit yetkiye sahip temsilcilerden biri tarafından da imzalanabilir, münferit yetkililerden ilk başvurana yetki belgesi verilir.
 5. Sınırsız (münferit ve müşterek) yetkililer için düzenlenmekte olup, sınırlı yetkililer için seçim yetki belgesi düzenlenmez.
 6. Şubeler için şubenin sınırsız yetkilileri ile birlikte merkezin sınırsız yetkilileri için de seçim yetki belgesi düzenlenir.
 7. Düzenlenen yetki belgesi iade edilmedikçe yeni yetki belgesi düzenlenmez, yetki belgesinin zayi olması halinde, aynı kişi/kişiler tarafından talep edilmesi şartıyla aynı kişi adına yeni bir yetki belgesi düzenlenir, zayi olan yetki belgesinin başka bir temsilci adına düzenlenmesinin talep edilmesi halinde, başvuru dilekçesinin temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip tüm temsilciler tarafından imzalanması zorunludur.
 8. Münfesih, tasfiye haline girmiş, iflasına karar verilmiş şirketlerin temsilcileri adına seçim yetki belgesi düzenlenmez.

Seçime Özgü e-Sicil Tasdiknamesi, münferit temsil yetkisine sahip tek temsilcisi olan tüzel kişiler için elektronik ortamda düzenlenmekte olup, belge başvuru MERSİS üzerinden elektronik ortamda yapılmaktadır.

Şubeler için Seçim Yetki Belgesi düzenlenmekte olup, şubeler için Seçime Özgü e-Sicil Tasdiknamesi başvurusunda bulunulamayacaktır

Seçim Yetki Belgesi ve Seçime Özgü e-Sicil Tasdiknamesinden harç ve hizmet bedeli tahsil edilmez.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Yetki belgesi talep dilekçesi için tıklayınız.

SEÇİM GENELGELERİ

8170 Nolu Genelge için tıklayınız

8582 Nolu Genelge için tıklayınızEKLER

 • Ek1: Seçim Yetki Belgesi Talep Dilekçesi (28,00 KB)
 • Ek2: 8170 Nolu Seçim Genelgesi (350,65 KB)
 • Ek3: 8582 Nolu Seçim Genelgesi (238,17 KB)