SERMAYE ARTIŞI YAPMAK İSTEYEN ŞİRKETLER İÇİN SON TARİH 11/12/2014

4549

11 Eylül 2014 Tarih 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 10/09/2014 Tarih 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun 134 üncü maddesi ile sermayesini asgari miktara çıkartmak isteyen şirketlere 11/12/2014 tarihine kadar yeniden bir süre verilmiş olup, sermayesini belirtilen süreler içinde artırmadığı için kaydı 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 7 inci maddesi kapsamında silinen şirketlerinde 11/12/2014 tarihine kadar sermaye artırımı yapabilmelerine olanak sağlanmıştır. Söz konusu maddenin tamamı aşağıda belirtilen şekildedir.

MADDE 134  : 6102 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 10 – 14/2/2014 tarihine kadar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yapılması gereken sermaye artırımlarını herhangi bir nedenle yapmamış olan şirketler hakkında asgari sermaye şartını bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde yapmaları hâlinde fesih işlemi uygulanmaz. Sermaye artırımında bulunmaması nedeniyle ticaret sicili kaydı silinenlerin de bu süre içinde sermaye artırımı için başvurmaları hâlinde kayıtları resen yeniden oluşturulur.