TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ OLMAYANLARA İDARİ PARA CEZASI

2634

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi olmadan, faaliyette bulunanlar ile anılan yönetmelik hükümlerine aykırı haraket edenlere idari para cezası uygulanacaktır.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan odamıza ulaşan yazıda şu görüşlere yer verilmiştir: “Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin imzalanan Avrupa Anlaşması (ADR) hükümleri doğrultusunda, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik 24.10.2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.
Yönetmelik;
a) Tehlikeli Madde taşımacılığında esas taraf olan Gönderen ve Alıcılar ile diğer taraf olan Dolduran, Yükleyen, Boşaltan, Paketleyen, Tank-Konteyner / Taşınabilir – Tank İşletmeciliği yapan ve maksada uygun teknik özelliklere sahip her türlü taşıtı kullanan sürücü ve operatörleri, işletmecileri ve bu faaliyetlerde kullanılan her türlü taşıt, araç, gereç, paket ve benzerlerini,

b) Türkiye sınırları içerisindeki karayolları üzerinde yabancı plakalı taşıtlara yapılan uluslararası taşımaları,

c) 11.06.2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki yetki belgesi alma zorunluluğundan muaf olan ve kendi iştigal konusu ile ilgili öz mal taşıtlarıyla tehlikeli madde taşımacılığı yapan veya yapacak kamu kurum ve kuruluşlarını,

d) Türk Silahlı Kuvvetler (Jandarma Genel Komutanlığı dâhil) adına yapılan, ancak silahlı kuvvetlerin doğrudan sorumluluğu veya danışmanlığı altında olmayan, ticari yükleniciler tarafından yapılan tehlikeli mal taşımacılığını kapsamaktadır.

ADR hükümlerinin genel ve özel kuralları gereği;

1. Tehlikeli maddelerin kamuya açık karayoluyla taşıması ekonomik, kontrollü, seri, güvenli, insan sağlığına zarar vermeden ve çevreye olumsuz etkisi en az olacak şekilde taşınır.

2. ADR Bölüm 3.2 Tablo A ve Bölüm 3.3’te belirtilen taşınması yasaklanan tehlikeli maddeler taşınmaz.

3. Tehlikeli maddelerin taşınmasında yer alan taraflar, hasar ve yaralanmaları önleyebilmek ve gerekirse bunların etkisi en aza indirebilmek için ön görülebilen risklerin yapısını ve boyutunu göz önünde bulundurarak bu Yönetmeliğe ve ADR hükümlerine uygun tedbirleri almak zorundadırlar.

4. Tehlikeli maddelerin karayolu ile taşınmasında; ADR Bölüm 6’da tanımlanan ve Bakanlıkça yetkilendirilmiş kuruluş tarafından test edilip UN Numarası verilerek sertifikalandırılmış olan ambalajların kullanılması zorunludur.

5. Tehlikeli madde taşımacılığında ADR’de tanımlanan etiket, işaret ve turuncu plakaların kullanılması zorunludur.

6. Taşımacılık faaliyetinde bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin, Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre C1, C2, K1, K2, L1, L2, R1, R2, yetki belgelerinden herhangi birine sahip olmak zorundadırlar.

7. Bu Yönetmelik ve (ADR) hükümlerine uygun olarak ulusal ve uluslararası karayollarında tehlikeli yük taşımacılığı yapacak şoförlerin, Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası (SRC5)/ADR Şoför Eğitim Sertifikasına sahip olmaları zorunludur.

8. Bu Yönetmelik ve ADR’ye göre tehlikeli maddelerin karayoluyla taşımacılığı alanında faaliyet gösteren; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecileri, bu faaliyet alanlarında biri veya birden fazlası için Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne başvurarak Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almaları zorunludur.

9. Bu yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri gerçekleştiren işletmelerin, ADR Bölüm 1.8.3’te yer alan hükümlere göre, 22.05.2015 tarih ve 29007 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Hakkındaki Tebliği kapsamında Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdam etmesi veya hizmet alması zorunludur.

10. ADR Bölüm 3,2 Tablo A’da yer alan bir kısım tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılacak taşıtlar ADR Bölüm 9 ‘da belirtilen Taşıt Uygunluk Belgesi (ADR Uygunluk Belgesi ) ile belgelendirilmesi zorunludur.
655 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameye dayanılarak Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Yol Kenarı Deneti İstasyonları ile işletmelerin mahallinde yapılan kontrol ve denetimleri sonucu Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi olmadan faaliyette bulunanlar ile anılan Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenlere İdari Para Cezası Uygulanmaktadır.” 

Tüm üyelerimize önemle duyurulur.