TEKEL RUHSATI YENİLEME UYARISI

22993

Tekel Ruhsatlarının süre uzıtımı işlemleri Ocak ayı sonuna kadar yapılması gerekiyor.

Tütün mamulü, alkol ve alkollü içki toptan ve perakende satıcıları ile açık içki satıcıları adına düzenlenmiş bulunan satış belgelerinin 2008 yılı süre uzatım işlemleri 04.01.2008 – 31.01.2008 tarihleri arasında önceki yıllarda olduğu gibi, satış belgesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmekle görevlendirilmiş bulunan Tekel Pazarlama ve Dağıtım Başmüdürlükleri vasıtasıyla kabul edilecektir. Bu konuda üyelerimizin mağdur duruma düşmemeleri için süre içinde vize işlemlerini yaptırmaları önemle rica olunur. TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİ TOPTAN VE PERAKENDE SATICILARIN BAŞVURU İLE SATIŞ BELGELERİNİN (RUHSAT) YENİLENMESİ VE SÜRE UZATIMI SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER
TAPDK’nca hazırlanan ve 31.12.2002 tarihli, 24980 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin Toptan ve Perakende Satışı İle Satış Belgelerine İlişkin Yönetmelik” gereği ve 12 Temmuz 2006 tarihli ve 26226 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5538 sayılı Kanunun 16.maddesinde yer alan “Bu kanun kapsamındaki satış belgeleri, Kurum tarafından çıkarılacak Yönetmelik çerçevesinde İl Özel İdarelerince verilir. Satış belge bedellerinden İl Özel İdarelerine ayrılacak hizmet payları ile bu idarelerce yapılacak denetim, belgelerin iptali ve iptale ilişkin itirazlar ile diğer idari yaptırımlara ilişkin usul ve esaslar bu Yönetmelik ile düzenlenir. Bu maddede öngörülen Yönetmelik yürürlüğe konuluncaya kadar, mevcut düzenlemelerin uygulanmasına ve satış belgelerinin Tekel Genel Müdürlüğünce verilmesine devam olunur.” hükmü gereği Şirketimize bağlı Pazarlama ve Dağıtım Başmüdürlüklerimizce satış belgesi süre uzatımı, yenilenmesi ve başvuru işlemleri yürütülmektedir. İlk defa Satış Belgesi alınmasında yapılacak işlemler: 1- Toptan veya perakende satış belgesi talebinde bulunacaklar örneği ekli “Başvuru Formu” ile bölgelerindeki TEKEL Başmüdürlüklerine müracaatta bulunurlar (Başvuru formu TEKEL Başmüdürlüklerinden veya Odamızdan temin edilebilir). Yeni satış belgesi alacakların bu başvuru formuna;
a) Onaylı nüfus cüzdanı örneği ile bir adet vesikalık fotoğrafı,
b) Son altı ay içerisinde alınmış adli sicil belgesini,
c) Esnaf ise Oda üyelik belgesini, tacir ise unvanının yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesini, (Köy bayileri için Oda kayıt belgesi aranmaz)
d) Vergi kaydına ilişkin onaylı belgeyi,
e) Satış belgesi bedelinin yatırıldığına ilişkin belgeyi, eklerler. 2- Satış belgelerinin sürelerinin uzatılması ve yenilenmesi işlemlerinde ise ilgililer;
a) Başvuru formlarına yenilenmiş oda kayıt belgeleri ve satış belgesi bedellerinin yatırıldığına dair belgeyi ekleyerek müracaatta bulunurlar.
b) Yenilenme işlemlerinde ise bu belgelere ilaveten 1 adet vesikalık fotoğraf ile eski satış belgeleri de eklenecektir. 3- Açık içki satıcılarının ise, mülki amirce verilen işletme izin belgesi örneğini 1 adet vesikalık fotoğraflarıyla birlikte başvuru formuna eklemek suretiyle  müracaatta bulunmaları halinde, açık içki satış belgeleri TEKEL Başmüdürlüklerince düzenlenecektir.  Diğer taraftan, ŞİRKETLER için:
a) Ticaret Sicil Gazetesi
b) İmza sirküsü Tüzel kişiler 1.maddenin (a) ve (b) fıkralarında belirtilen belgeleri Temsil Yetkisine Haiz bir üye adına veya yetkili organlarınca görevlendirilen bir Gerçek Kişi adına düzenleyecektir. Yetki belgesi noter onaylı olmalıdır.
TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİ TOPTAN VE PERAKENDE SATICILARININ 2008 YILI İÇİN BELİRLENEN BELGE (RUHSAT) BEDELLERİ İLE SÜRE UZATIM İŞLEMİ BEDELLERİ TAPDK’nca hazırlanan ve 31.12.2002 tarihli, 24980 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin Toptan ve Perakende Satışı İle Satış Belgelerine İlişkin Yönetmelik” gereği ve 12 Temmuz 2006 tarihli ve 26226 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5538 sayılı Kanunun 16.maddesi uyarınca; Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu adına tütün mamulü, alkol ve alkollü içki toptan ve perakende satıcıları ile açık içki satıcıları adına düzenlenmiş bulunan satış belgelerinin 2008 yılı süre uzatım işlemleri 04.01.2008 – 31.01.2008 tarihleri arasında önceki yıllarda olduğu gibi, satış belgesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmekle görevlendirilmiş bulunan Tekel Pazarlama ve Dağıtım Başmüdürlükleri vasıtasıyla kabul edilecektir. (12 Aralık 2007 Tarihli ve 26728 Sayılı Resmî Gazete)
2008 yılı için belirlenen belge bedelleri ile süre uzatım işlemi bedelleri: 1- Toptan Satıcılar
İl merkezlerinde (Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde)  1.330,-YTL.
Biden fazla yerde dağıtım yapanlar için  2.000,-YTL.
İlçe merkezlerinde     530,-YTL.
Birden fazla yerde dağıtım yapanlar için     800,-YTL. 2- Perakende Satıcılar
İl merkezlerinde (Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde) 130,-YTL.
İlçe merkezlerinde       80,-YTL.
Diğer mahallerde       25,-YTL. 3- Açık İçki Satıcıları
İl merkezlerinde (Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde)     530,-YTL.
İlçe merkezlerinde     195,-YTL.
 Yukarıda belirtilen Yönetmelik ve Kanun uyarınca TAPDK’nca, satıcıların mevcut belgeleri için 31.01.2008 tarihine kadar süre uzatım işlemi yaptırmamaları halinde belgeleri askıya alınacak ve askı süresi zarfında ürün almaları ve satmaları mevzuata aykırılık teşkil edecek olup, tespiti halinde sorumlular hakkında adli ve idari işlem başlatılacaktır. Söz konusu belgeler için 30.04.2008 tarihi mesai saati bitimine kadar süre uzatım işlemi yapılmaması halinde belgeler iptal edilecek ve belge sahiplerinin 2008 yılı içinde yapacakları yeni belge başvurularında belge bedelleri % 50 artırımlı olarak tahsil edilecektir.