Dosyalar

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

2964

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN YENİ TTK GEÇİCİ 7 NCİ MADDE KAPSAMINDA MÜNFESİH SAYILAN ŞİRKET VE KOOPERATİFLERE İLİŞKİN DUYURU

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 7 nci Maddesi ile 30/12/2012 Tarih 28513 Sayılı Resmi Gazete’de Yayınlanan Münfesih Olmasına veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim Ve Limited Şirketler İle Kooperatiflerin Tasfiyelerine Ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesine İlişkin Tebliğ ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 18/07/2013 tarih 93082423/433.99-5782 sayılı yazıları uyarınca bilgileri aşağıda yer alan şirketler ve kooperatiflerin, ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde münfesih durumda oldukları anlaşılmıştır.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca, şirketlerin ve kooperatiflerin  infisah sebeplerinin iş bu ihtarın ilanından itibaren iki ay içinde münfesih olma sebeplerinin ortadan kaldırılarak buna ilişkin ispat edici belgelerin Ticaret Sicili  Müdürlüğüne ibraz edilmesi ya da şirketin faaliyetinin devamının mümkün olmaması halinde aynı süre içerisinde  tasfiye memurunun bildirilmesi, ayrıca şirketin davacı veya davalı sıfatıyla devam eden davasının bulunup bulunmadığına ilişkin yazılı beyanın Ticaret Sicili Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir.

Belirtilen süre içerisinde münfesih olma sebeplerini ortadan kaldıran işlemlerin yerine getirildiğinin ispatlayıcı belgelerle birlikte bildirilmemesi ya da tasfiye memurunun bildirilmemesi halinde şirketlerin ve kooperatiflerin unvanı ticaret sicilinden silinecek olup, şirkete ait malvarlığının kaydın silindiği tarihten itibaren on yıl sonra Hazineye intikal edeceği ve bunun kesin olduğu ihtaren ilan olunur. 30/06/2014

Münfesih duruma düşen şirket ve kooperatifler için tıklayınız..Dosyalar

  • tıklayınız.. (373,49 KB)