Ticari İşletme Rehni Kanununun Yürürlükten Kaldırılması

TİCARİ İŞLETME REHNİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI, TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNUNUN KABULÜ 13252

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu 28.10.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 01/01/2017 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, Kanun çerçevesinde yapılacak rehin sözleşmeleri Rehinli Taşınır Sicili’ne tescil edilecektir. Sicilin kuruluş ve işleyişi, Türkiye Noterler Birliği tarafından gerçekleştirilecektir.

Kanun ile 21.07.1971 tarihli ve 1447 sayılı Ticari İşletme Rehni Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun taşınır rehnine ilişkin hükümleri uygulama alanı bulacaktır.

Söz konusu kanun ile finansmana erişimde güvence olarak kullanılabilecek, işletmelerin varlık yapısında önemli yer tutan stok ve alacakların yanı sıra ham madde, kazanç ve iratlar, kira gelirleri, lisans ve ruhsatlar, ticari plaka ve ticari hat ile ticari projelerin teminat olarak gösterilebileceği düzenlenmiş olup, taşınır varlıkların getirileri de rehin edilebilecek unsurlar arasına alınmıştır.