KTY ve TİO Yönetmeliklerinde Belirlenen Sermaye Şartı

3443

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 08.12.2020 tarih ve 34221550-250-10642 sayılı yazısı ile; KTY ve TİO Yönetmelikleri çerçevesinde ilk defa yetki belgesi talep eden veya R türü yetki belgesi TİO yetki belgesi ile değiştirilen kooperatiflerin, anılan Yönetmeliklerle öngörülen 300.000- TL sermaye şartını yerine getirmek amacıyla genel kurullarını toplamak istedikleri, ancak COVID-19 tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca kooperatiflere toplanma yasağının getirilmesi nedeniyle bahse konu sermaye artışlarının yapılamadığı belirtilerek, talep ettikleri işlemler (ilk defa yetki belgesi verilmesi veya yenilenmesi) için KTY ve TİO Yönetmeliklerinde öngörülen sermaye artışlarını sağlayamamaları nedeniyle işlemlerinin sonuçlanamadığı bildirilmiştir.

Söz konusu mağduriyetin önüne geçilmesini teminen; COVID-19 bulaşması riski nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından kooperatifler için uygulamaya konulan toplanma yasağı kaldırılıncaya kadar, KTY ve TİO Yönetmelikleri çerçevesinde ilk defa yetki belgesi alacak veya yetki belgelerini yenileyecek kooperatiflerden, anılan Yönetmeliklerde öngörülen sermaye şartının geçici olarak aranmaması ile bu kapsamda ilk defa düzenlenen veya yenilenen yetki belgeleri için, bahse konu toplanma yasağının kaldırılmasından itibaren, bahsi geçen şartın sağlanması için ilgili kooperatiflere 90 günlük süre verilmesinin, 03.12.2020 tarihli ve 68001 sayılı Bakanlık Oluru ile uygun görüldüğü bildirilmiştir.

İlgili üyelerimize önemle duyurulur.