PRİM BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI

8415

5763 SAYILI YASA ODAMIZDA KONUŞULDU Antalya Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Selim Erol, Odamızda gerçekleşen seminerde 5763 Sayılı Kanun ve Prim Borçlarının yeniden yapılandırılması konusunda işveren ve sigortalılar ile muhasebecilere bilgi verdi.

SGK İl Müdürü Selim Erol seminerde uzun zamandır, iş dünyasının beklediği prim borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemenin nihayet Resmi Gazete’de yayınlandığını söyledi. Erol,  başvuru tarihine kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan, 2008/Mart ve önceki dönemlere ilişkin aşağıda açıklanan borçların yeniden yapılandırılacağını söyledi.. 2008/Mart ve önceki dönemlere ilişkin prim borçlarının yeniden Yapılandırılması SSK borçları – SGK’ya borçlu olanların 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’na göre takip edilen başvuru tarihine kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan 2008/Mart ve önceki dönemlere ilişkin sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası, sosyal yardım zammı borçları; – Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar müracaat edilmiş olması kaydıyla 31/3/2008 tarihine kadar bitirilmiş olan özel bina inşaatı ile ihale konusu işlerden Sosyal Güvenlik Kurumu’nca yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda yeterli işçilik bildiriminde bulunulmadığı anlaşılanların fark işçiliğe ilişkin borçları, – İsteğe bağlı sigortalıların 2003/Mayıs ila 2008/Mart dönemleri arasında isteğe bağlı sigortalılıklarının devam ettiği süre içindeki prim borçları, – Avukat-noter ve yurtdışına işçi götüren müteahhit gibi topluluk sigortasına tabi olanların 2008/Mart ve önceki dönemlere ilişkin malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ait prim borçları, – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden iki ay içinde yazılı olarak başvurulması kaydıyla, bu maddede belirtilen şartlarla peşin veya 24 aya kadar eşit taksitler halinde ödenecek. Bağ-Kur borçları 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu ile, 2926 sayılı Tarım Bağ-Kur Kanunu gereğince, sigortalı olanların 31/3/2008 tarihine kadar olan prim ve sosyal güvenlik destek prim borçları kanunun yürürlüğünden itibaren 2 ay içinde müracaat edilmesi halinde peşin veya 24 aya kadar eşit taksitler halinde ödenebilecek. Bu borçları yapılandırılmış olup ödeme yükümlülüklerini de yerine getirenler toplam borçlarının ilk 4 taksitini ödemeleri kaydıyla sağlık sigortasından yararlanmaya başlatılacak. Peşin ödemeye yüzde 85 terkin Peşin ödeme yolunun tercih edilerek borç aslının tamamının ve başvurunun yapıldığı ayın sonuna kadar sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammının yüzde 15’nin başvuru tarihini takip eden bir ay içinde ödenmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammının kalan yüzde 85’i terkin edilecek. Taksitle ödeyenlerde ise, gecikme cezası ve gecikme zammının 12 aya kadar taksitlendirmelerde yüzde 55’i, 12 ayı aşan taksitlendirmelerde yüzde 30’u terkin edilecek. Davalardan feragat şart Bu haklardan yararlanabilmek için düzenleme ile davalardan feragat edilmesi gerekiyor. Bu haklardan yararlanmak üzere başvuran borçluların, kapsama giren borçları nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu’na yaptıkları itirazlardan ve yargı nezdinde sürdürdükleri davalardan feragat etmeleri ve ihtilaf oluşturmamaları şarttır. Tescilsiz Bağ-Kur’lularda borçlarını yapılandırabilecek Bağ-kur’da milad tarihlerden birisi olan 04.10.2000 tarihinden önce Bağ-Kur sigortalısı olması gerekmesine rağmen, bugüne kadar Bağ-Kur’a kayıt ve tescilini yaptırmamış olanların tescilleri 04.10.2000 tarihi itibarıyla başlatılmaktadır. Tescilsiz Bağ-Kur’luların sigortalılığı 04.10.2000 tarihi itibarıyla başlatılacak olup bu tarihten önceki süreleri borçlanabilmesi mümkün olmayacak. Bağ-Kur prim borçlarını ödemeyenler de af kapsamında olacağından, bugüne kadar Bağ-Kur’a kayıt olamamış sigortalılar da 04.10.2000 tarihi sonrasına ilişkin primlerini af kapsamında ödeyebilecek. Bağ-Kur’lular borcunu yapılandırarak sağlık yardımı alabilecek Bağ-Kur sigortalıları veya bunların hak sahipleri, bu madde kapsamı dışında borçlarının bulunmaması veya bu madde kapsamı dışında borçları bulunmakla birlikte bu borçların özel kanunlara göre yapılandırılmış olup ödeme yükümlülüklerinin de yerine getiriliyor olması ve hesaplanan toplam borçlarının ilk dört taksitini ödemeleri kaydıyla sağlık sigortasından yararlanmaya başlatılacak. 5458 sayılı kanundan yararlanıp yapılandırması bozulanlar 5458 sayılı kanunla borçları yapılandırıldığı halde, yapılandırma haklarını 2008 Haziran ayı sonuna kadar kaybedenlerin, 2008/Haziran ve Temmuz ayları içinde kuruma yazılı olarak başvurmaları halinde, bozulmuş olan yeniden yapılandırma anlaşmaları, 5458 sayılı kanuna göre yapılmış olan başvuru tarihi ve taksitlendirme süresi dikkate alınmak suretiyle ihya edilecek. Yeniden yapılandırma anlaşmaları ihya edilen borçluların, yeniden yapılandırma anlaşmalarının bozulduğu tarihten sonra 5458 sayılı kanun kapsamına giren borçları için yaptıkları ödemeler, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’na göre takip edilenler için aynı borç türündeki taksit tutarlarına; 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında olanlar için ise 5458 sayılı kanunun 10’uncu maddesi hükmüne göre mahsup edilecek.