Anonim Şirketlerde Toplantı ve Karar Nisapları

22169

ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI

1.TOPLANTI NİSABI 2.TOPLANTI NİSABI

KARAR NİSABI

Genel Kurul

TTK.418

Kanunda veya esas sözleşmede, aksine daha ağır nisap öngörülmüş bulunan hâller hariç, sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır Toplantı nisabı aranmaz Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile karar alınır
Esas Sözleşme Değişikliği İle İlgili Genel Kurul Kararı

TTK.421/1

Kanunda veya esas sözleşmede aksine hüküm bulunmadığı takdirde, sermayenin en az yarısı(1/2)ile toplanır İlk toplantıda öngörülen toplantı nisabı elde edilmediği takdirde en geç 1 ay içinde yapılabilir. Şirket sermayesinin en az 1/3’ü ile toplanır Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile karar alınır
Sermaye Azaltımı İle İlgili Genel Kurul Kararı

TTK. 473,421/3

Sermayenin en az %75 inin oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerin varlığı ile toplanır 1. Toplantıdakiaynı nisap aranır Sermayenin en az %75 inin oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla karar alınır
Şirketin İşletme Konusunun Tamamen Değiştirilmesi İle İlgili Genel Kurul Kararı

TTK421/3-a

Sermayenin en az %75 ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığı ile toplanır 1.Toplantıdaki aynı nisap aranır Sermayenin en az %75 inin oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla karar alınır
İmtiyazlı Pay Oluşturulması İle İlgili Genel Kurul Kararı

TTK.421/3-b

Sermayenin en az %75 ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığı ile toplanır. 1.Toplantıdaki aynı nisap aranır. Sermayenin en az %75 inin oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla karar alınır
Nama Yazılı Payların Devrinin Sınırlandırılması İle İlgili Genel Kurul Kararı

TTK.421/3-c

Sermayenin en az %75 ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığı ile toplanır. 1.Toplantıdaki aynı nisap aranır. Sermayenin en az %75 inin oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla karar alınır
Sona Erme Ve Tasfiyeye İlişkin Genel Kurul Kararı

TTK. 529, 421/3-4

Sermayenin en az %75 ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığı ile toplanır. 1.Toplantıdaki aynı nisap aranır. Sermayenin en az %75 inin oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla karar alınır
Bilanço Zararlarının Kapatılması İçin Yükümlülük Ve İkincil Yükümlülük Koyan Genel Kurul Kararı

TTK.421/2-a

Sermayenin tümünü oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin oybirliği  ile toplanır 1.Toplantıdaki aynı nisap aranır Sermayenin tümünü oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin oybirliği ile karar alınır
Şirket Merkezinin Yurt Dışına Taşınmasına İlişkin Genel Kurul Kararı

TTK.421/2-b

Sermayenin tümünü oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin oybirliği ile toplanır 1.Toplantıdaki aynı nisap aranır Sermayenin tümünü oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin oybirliği ile karar alınır
Pay Senetleri Menkul Kıymet Borsasında İşlem Gören Şirketlerde, Sermayenin Artırılması Ve Kayıtlı Sermaye Tavanının Yükseltilmesi İle İlgili Genel Kurul Kararı

TTK421/5-a, 418

Esas sözleşmelerinde aksine hüküm yok ise sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır Toplantı nisabı aranmaz Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile karar alınır
Pay Senetleri Menkul Kıymet Borsasında İşlem Gören Şirketlerde Birleşmeye, Bölünmeye Ve Tür Değiştirmeye İlişkin Genel Kurul Kararı

TTK.421/5-b,418

Esas sözleşmelerinde aksine hüküm yok ise sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır Toplantı nisabı aranmaz Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile karar alınır
Anonim Şirket Tasfiyeden Dönme İle İlgili Genel Kurul Kararı

TTK.548

Esas sözleşme ile bu nisap artırılmamış ise sermayenin en az yüzde altmışını karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır Sermayenin yüzde altmışının oyu ile karar alınır
Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Kararları

TTK.390

. Esas sözleşmede aksine ağırlaştırıcı bir hüküm bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alınır.

*Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.

*Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

Toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanır.