Avukat Bulundurma Zorunluluğu

ANONİM ŞİRKETLER İLE YAPI KOOPERATİFLERİNDE AVUKAT BULUNDURMA ZORUNLULUĞU HAKKINDA DUYURU 13463

1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesinin üçüncü fıkrası “ Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir. Ancak, Türk Ticaret Kanunu’nun 272 nci maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır. Bu fıkra hükmüne aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idari para cezası verilir.” hükmüne yer vermiştir.

Bilindiği gibi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 13/01/2011 tarihinde kabul edilmiş ve 14/02/2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Buna göre yürürlükten kaldırılan 29/06/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 272 nci maddesinin yerini 6102 sayılıTürk Ticaret Kanunu’nun “En az sermaye tutarı” başlıklı 332 nci maddesi almıştır.

Bu yasal düzenlemelere göre; esas sermayesi 250.000,00 TL ve üzeri olan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatiflerinin sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorunda oldukları önemle duyurulur.

 

1136 Sayılı Avukatlık Kanunu (YÜR. TAR.: 07.07.1969)
Kabul Tarihi: 19.03.1969R.G. Tarihi: 07.04.1969R.G. No: 13168
Madde 35 – (DEĞİŞİK MADDE RGT: 07.03.1970 RG NO: 13439 KANUN NO: 1238/1) (KOD 1)
Kanun işlerinde ve hukuki meselelerde mütalaa vermek, mahkeme, hakem veya yargı yetkisini haiz bulunan diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava etmek ve savunmak, adli işlemleri takip etmek, bu işlere ait bütün evrakı düzenlemek, yalnız baroda yazılı avukatlara aittir.
Baroda yazılı avukatlar birinci fıkradakiler dışında kalan resmi dairelerdeki bütün işleri de takip edebilirler.
(DEĞİŞİK FIKRA RGT: 08.02.2008 RG NO: 26781 KANUN NO: 5728/329) (KOD 2)
Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir. Ancak, Türk Ticaret Kanunu’nun 272 nci maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır. Bu fıkra hükmüne aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilir.
Hukuk ve Ceza Muhakemeleri Usulleri kanunları ile diğer kanun hükümleri saklıdır.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) (YÜR. TAR.: 01.07.2012)
Kabul Tarihi: 13.01.2011R.G. Tarihi: 14.02.2011R.G. No: 27846
MADDE 332 – (1) Tamamı esas sözleşmede taahhüt edilmiş bulunan sermayeyi ifade eden esas sermaye ellibin Türk Lirasından ve sermayenin artırılmasında yönetim kuruluna tanınmış yetki tavanını gösteren kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde başlangıç sermayesi yüz bin Türk Lirasından aşağı olamaz. Bu en az sermaye tutarı Bakanlar Kurulunca artırılabilir.
(2) Bu Kanun anlamında kayıtlı sermayeli anonim şirketlerde başlangıç sermayesi, kuruluşta ve sisteme ilk geçildiğinde haiz olunması zorunlu sermayedir; çıkarılmış sermaye ise, çıkarılmış payların tümünün itibari değerlerinin toplamını temsil eder.
(3) Halka açık olmayan anonim şirketler gerekli şartları artık haiz olmadıkları takdirde, (DEĞİŞİK İBARE RGT: 30.06.2012 RG NO: 28339 KANUN NO: 6335/42) (YÜR. TAR.: 01.07.2012) (KOD 1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin alarak kayıtlı sermaye sisteminden çıkabilecekleri gibi, bu sisteme alınırken aranan nitelikleri kaybettiklerinde, istemleri bulunmasa bile aynı Bakanlık tarafından sistemden çıkartılırlar.
(4) 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 12 nci maddesi hükmü saklıdır.