Anonim Şirketlerde Görev Dağılımı

ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULUNUN GÖREV DAĞILIMI 15805

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ’nun 365 inci maddesine göre, anonim şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilmekte ve temsil edilmekte olup, 366′ ncı maddeye göre yönetim kurulu tarafından, her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere en az bir başkan vekilinin seçilmesi gerekmektedir.

Yukarıda bahsedilen Kanun maddeleri uyarınca, yönetim kurulu görev dağılımı ile ilgili olarak uygulamada değişikliğe gidilmiş olup,şirket esas sözleşmesi veya genel kurul kararı ile yönetim kurulu üyeleri iki veya üç yıllık bir süre için seçilmiş olsalar dahi, yönetim kurulu başkanı ve en az bir başkan vekilinin bir yıl süre ile seçilmesi ve anılan görev dağılımının her yıl için yapılması gerekmektedir.

Yönetim kurulu seçimi sonrasında alınacak yönetim kurulu kararında, öncelikle şirketin temsil şeklinin belirlenmesi, sonrasında ise bir yıl süre ile yönetim kurulu başkanı ve en az bir başkan vekilinin seçilmesi, yine Mersis üzerinden yapılacak şirket kuruluşu sırasında ve daha sonrasında yapılacak yönetim kurulu seçimi ve şirketin temsili ile ilgili tescil başvurularında da aynı şekilde işlem yapılması gerekmektedir.