ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ORGAN SEÇİMLERİ HAKKINDA DUYURU

1557

5174 sayılı kanun ile bu kanunun 83. ve 84. maddelerine dayanılarak çıkarılan 19/01/2005 tarih ve 25705 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik’te yazılı esas ve usullere göre ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI’ nın Meslek Komitesi, Meclis Üyeleri ile Yönetim Kurulu Başkanı ve asıl ve yedek üyeleri ile Birlik Genel Kurulu asıl ve yedek delegeleri ve Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimleri T.C. Alanya 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nın talimatlarına uygun şekilde yapılacaktır.

Buna Göre;

1-ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI Meslek Komitesi asıl ve yedek üyeliği ile Meclis asıl ve yedek üyeliği seçimi; 04 Nisan 2018 Çarşamba günü Kızlarpınarı Mahallesi Spor Caddesi Alanya Atatürk Kapalı Spor Salonu adresinde 09.00-17.00 saatleri arasında gizli oy, açık tasnif esaslarına göre yapılacaktır.

2-ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI’ nın 24 meslek grubuna ait İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’ nca onaylanan listeler, 29 Mart 2018 Perşembe günü, 30 Mart 2018 Cuma, 02 Nisan 2018 Pazartesi günlerinde, 3 tam iş günü oda hizmet binasında askıya çıkartılacaktır. Askı süresince yapılacak itirazlar doğrudan Alanya 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’ na yapılacaktır.

3-Meslek Komitesi ile Meclis üyeliği seçimleri için 24 sandık kurulu bulunacaktır. Sandık alanları (Sandıkların konulacağı yerler) Alanya Atatürk Spor Salonu girişinde gösterilecektir.

4-Her grubun; meslek komitesine ve meclis üyeliğine seçilecek asıl ve yedek üye sayıları listeleri ile birlikte oda hizmet binasının 1. katında ilan olunacaktır.

 

Meslek Grubu Faal Üye sayısı Seçmen Üye Sayısı Meslek Komitesi Meclis Üyesi
Asil Yedek Asil Yedek
1.MESLEK  GRUBU 471 374 7 7 3 3
2.MESLEK  GRUBU 388 285 7 7 3 3
3.MESLEK  GRUBU 202 166 7 7 3 3
4.MESLEK  GRUBU 343 280 7 7 3 3
5.MESLEK  GRUBU 693 558 7 7 3 3
6.MESLEK  GRUBU 253 202 7 7 3 3
7.MESLEK  GRUBU 166 149 5 5 2 2
8.MESLEK  GRUBU 291 244 7 7 3 3
9.MESLEK  GRUBU 101 83 5 5 2 2
10.MESLEK  GRUBU 322 273 7 7 3 3
11.MESLEK  GRUBU 229 188 7 7 3 3
12.MESLEK  GRUBU 202 148 7 7 3 3
13.MESLEK  GRUBU 442 374 7 7 3 3
14.MESLEK  GRUBU 235 203 7 7 3 3
15.MESLEK  GRUBU 445 328 7 7 3 3
16.MESLEK  GRUBU 203 152 7 7 3 3
17.MESLEK  GRUBU 576 423 7 7 3 3
18.MESLEK  GRUBU 201 165 7 7 3 3
19.MESLEK  GRUBU 163 140 5 5 2 2
20.MESLEK  GRUBU 392 281 7 7 3 3
21.MESLEK  GRUBU 332 268 7 7 3 3
22.MESLEK  GRUBU 202 154 7 7 3 3
23.MESLEK  GRUBU 151 123 5 5 2 2
24.MESLEK  GRUBU 227 197 7 7 3 3

 

Komite ve Meclis üyeliklerine; asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilir.

 

5 )  6353 Sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ile değişik 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 81/5 maddesinde, “Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin, temsil ettikleri tüzel kişinin tescili ana sözleşmeleri gereğince temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti veya Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden 90 gün içerisinde alınmış yetki belgesinin oy kullanma sırasında ibrazı gerekir. İbraz edilen imza sirkülerinin bir fotokopisi oy kullanılan sandık kurulu başkanına teslim edilir. Ticaret Sicil Müdürlükleri’nce organ seçimlerinin başladığı tarihten önceki 90 gün de dahil olmak üzere oda ve borsa organ seçimlerinin yapıldığı aylarda seçim amacıyla tasdik edilen bu belgelerden harç ve hizmet bedeli tahsil edilemez.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda belirtilen mevzuat çerçevesinde, 04 Nisan 2018 tarihinde yapılacak Alanya Ticaret ve Sanayi Odası organ seçimleri nedeniyle, temsil ve ilzama (bağlayıcı işlemler yapmaya) yetkili birden fazla temsilcinin bulunması halinde Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne verilecek dilekçede belirtilen kişi adına yetki belgesi düzenlenmesi, yetki belgesinde belirtilen kişinin T.C. Kimlik numarasının bulunması gerektiği hususu, Ticaret Sicili Müdürlükleri’nce mevzuat kapsamında tetkik edilerek; tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcilerine, oda organ seçimlerinde oy kullanmaya yetkili olduklarına dair yetki belgesi düzenlenecektir.

Yetki belgesi için dikkat edilecek hususlar;

 • Yetki belgesi talep dilekçesindeki imzaların, şirketin ana sözleşmesi uyarınca temsil ve ilzama yetkili kişilerden olması, yetki şeklinin münferit olması halinde tek başına imza edilmesi yeterlidir. Yetki şeklinin müşterek olması halinde ise yetkililerin tümü tarafından imza edilmesi gerekmektedir.
 • Düzenlenen yetki belgesi iade edilmedikçe yeni yetki belgesi düzenlenmez. Yetki belgesinin zayi olması halinde, aynı kişi/kişiler tarafından talep edilmesi şartıyla aynı kişi adına yeni bir yetki belgesi düzenlenir. Zayi olan yetki belgesinin başka bir temsilci adına düzenlenmesinin talep edilmesi halinde başvuru dilekçesinin, temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip tüm temsilciler tarafından imzalanması zorunludur.

ORGAN SEÇİMLERİNE KATILMA VE SEÇİLME NİTELİKLERİ:

A- Seçme yeterlilikleri;

Oda ve borsa organ seçimlerine seçmen sıfatıyla iştirak edebilmek için;

 1. a) Seçim tarihi itibarıyla en az iki yıldır oda veya borsaya kayıtlı olmak,
 2. b) Gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için seçim günü itibarıyla on sekiz yaşını doldurmuş olmak,
 3. c) Tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için, ana sözleşmeye uygun şekilde temsil ve bağlayıcı işlem yapmaya yetkilendirilmiş ve ticaret siciline tescil edilmiş olmak,
 4. d) Oda ve borsaya kaydını gerektiren ticari ve sınaî kazanç dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak,
 5. e) 5174 sayılı Kanunun 10 uncu ve 32 nci maddeleri uyarınca meslek grubu ve seçmen listelerinden silinmemiş olmak veya Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak suretiyle yeniden meslek grubu ve seçmen listelerine dâhil edilmiş olmak gerekir.

Seçme hakkının kullanılabilmesi için bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra;

 1. a) Ticaret şirketlerinde, şirketin ortağı ve/veya yöneticisi olması ve şirketi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması,
 2. b) Ticaret şirketleri dışındaki tüzel kişilere ait ticari işletmelerde, gerçek kişi temsilcinin işletmenin yöneticisi olması ve ticari işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması,
 3. c) Gerçek kişilere ait ticari işletmelerde ticaret siciline tescil edilmiş temsilcinin bulunması halinde bunların işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması şarttır. Bu fıkra kapsamında belirtilen şartlar şubeleri temsile yetkili kılınanlar için de aranır.

Üye şirketin münfesih olması halinde, üyeliği kendiliğinden sona erdiğinden oda ve borsa organ seçimlerinde oy kullanamaz.

Seçim tarihi itibarıyla en az iki yıldır oda veya borsaya kayıtlı, onsekiz yaşını bitirmiş gerçek kişilerle, tüzel kişilerin tescilli ana sözleşmelerinde temsil ve bağlayıcı işlemler yapma yetkisi verilen gerçek kişi temsilcileri, bu Kanun hükümlerine göre oda, borsa ve Birlik organlarının seçimlerinde oy kullanabilirler.

B- Seçilme yeterlilikleri;

Oda ve borsa organlarına seçilebilmek için;

 1. a) Seçim tarihi itibarıyla, tacir ve sanayiciler için ticaret siciline, borsa üyelerinden esnaf niteliğinde olanlar için ise esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı bulunmak şartıyla, yeni kurulan oda ve borsalar hariç en az iki yıldan beri oda veya borsaya kayıtlı olmak,
 2. b) Gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için seçim günü itibarıyla 25 yaşını doldurmuş ve okur-yazar olmak,
 3. c) İflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile itibarını hükmen yeniden kazanmış olmak,
 4. d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm olmamak,
 5. e) Kanunun 10 uncu ve 32 nci maddeleri uyarınca meslek grubu ve seçmen listelerinden silinmemiş olmak veya Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak suretiyle yeniden meslek grubu ve seçmen listelerine dâhil edilmiş olmak,
 6. f) Oda ve borsaya kaydını gerektiren ticari ve sınaî faaliyetten elde edilen kazanç dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak gerekir.

Seçilme hakkının kullanılabilmesi için bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra;

 1. a) Ticaret şirketlerinde, şirketin ortağı ve/veya yöneticisi olması ve şirketi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması,
 2. b) Ticaret şirketleri dışındaki tüzel kişilere ait ticari işletmelerde, gerçek kişi temsilcinin işletmenin sahibi veya temsilcisi olması ve ticari işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması,
 3. c) Gerçek kişilere ait ticari işletmelerde ticaret siciline tescil edilmiş temsilcinin bulunması halinde bunların işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması,

ç) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen durumların seçimden en az altı ay öncesini kapsaması şarttır. Bu fıkra kapsamında belirtilen şartlar şubeleri temsile yetkili kılınanlar için de aranır.

Temsil ile bağlayıcı işlemler yapmaya yetkili temsilcinin, yetki süresinin sona ermesi halinde, aynı temsilcinin seçim tarihinden önceki altı aylık süre içinde kesinti olsa dahi kendisinden önce başka bir temsilci yetkilendirilmeden yeniden yetkili kılınması durumunda, bu yetkinin seçim tarihinden en az altı ay öncesini kapsadığı kabul edilir.

Üye şirketin münfesih olması halinde, üyeliği kendiliğinden sona erdiğinden oda ve borsa organlarına seçilemez.

Üye şirketin münfesih olması, şirketin veya işletmenin iş yerini veya merkez kaydını başka bir oda ya da borsanın çalışma alanına taşıması halinde, üyelik ile birlikte seçilmiş olduğu oda, borsa ve birlik organlarındaki görevi kendiliğinden sona erer.

OY VERME İŞLEMİ:

Meslek Komiteleri ve Meclis üyeleri seçiminde oy verme işlemi; 09.00-17.00 saatleri arasında gizli oy açık tasnif esaslarına göre yapılır. Belirlenen seçim süresi sona erdiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenlerde oylarını kullanırlar. Seçmen listesinde adı yazılı olmayan üye oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğinin oda, borsa veya resmi kuruluşça verilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır.

Oylar; herhangi bir şekilde hazırlanmış (matbu, el yazısı, daktilo, bilgisayar vs.) oy pusulalarının, oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından her meslek grubu için ayrı ayrı verilecek zarflara konulması sureti ile kullanılır. Seçim mührü bulunmayan zarflara konulan oylar geçersizdir.

Her meslek grubu için ayrı zarflarda oy kullanılır. Bu zarflara konulacak her bir oy pusulasının üstüne meslek komitesi asıl üye adayları, altına ise meslek komitesi yedek üye adayları ayrı ayrı yazılır. Meclis asıl ve yedek üyesi adayları aynı liste üzerinde meslek komitesi asıl üyesi adaylarının yanlarına yazılarak belirtilir. Bu şekilde düzenlenen birleşik oy pusulası tek bir zarfa konulmak suretiyle sandığa atılır. Aday adlarının yanına sıra numarası konulmaz, konulmuş ise bunlar tercih sırasını göstermez.

Tüzel Kişiler, Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliğine tüzel kişi olarak seçilirler.

Bu nedenle, Meslek komiteleri ve meclis üyeliği seçiminde oy pusulalarında aday gösterilecek Tüzel kişinin ticaret sicilinde tescilli unvanının ve ticaret sicil numarasının yazılması zorunludur.  (Örnek oy pusulası ektedir.)

Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip, Seçim Sandık Kurulu Başkan ve Üyeleri tarafından imzalanıp, tutanakların birer örneği seçim yerinde asılmak sureti ile geçici seçim sonuçları bir tam iş günü ilan edilecektir.

Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliğine seçilen tüzel kişilerin yetkili temsilcilerinin isimleri bildirilecektir. İsmi bildirilen tüzel kişinin ticaret siciline tescilli temsilcisi gerçek kişinin, Ticaret Sicili Müdürlüğünden alacakları iki adet temsilci belgesinin biri Oda Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Disiplin Kurulu ve TOBB delegeleri seçiminde oy kullanma sırasında, seçim sandık kuruluna bizzat ibraz edilecektir.

Meclis seçimlerinin kesinleşmesini müteakip, belirlenen üyelerle:

ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI’ nın;

Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulunun 10 asıl ve 10 yedek üyesi,

Disiplin Kurulunun 6 asıl ve 6 yedek üyesi,

Birlik Genel Kurulunun 8 asıl ve 8 yedek delege

seçimi yine yargı gözetiminde yapılacaktır.

ODA YÖNETİM KURULU: Meclis kendi üyeleri arasından yönetim kurulunun başkanını, asıl ve yedek üyelerini tek liste halinde seçer.

ODA DİSİPLİN KURULU: Meclis tarafından odaya kayıtlı üyeler arasından yargı gözetiminde seçilen altı üyeden oluşur. Aynı sayıda yedek üye seçilir. Tüzel kişiler Disiplin Kurulu Üyeliğine tüzel kişi olarak seçilir. Meclis üyeliğine seçilenler, Disiplin Kurulu Üyeliğine seçilemezler. Disiplin Kurulu Üyeliğine seçilebilmek için, Organ seçimleri hakkında yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen seçilme yeterliliklerinin yanında, daha önce herhangi bir disiplin ve para cezası almamış olmak ve en az lise ve dengi okul mezunu olmak gerekmektedir. Disiplin Kurulu üyeliği seçiminde kullanılacak oy pusulalarına, tüzel kişinin unvanı ile tüzel kişinin temsilcisi gerçek kişinin isminin birlikte yazılması zorunludur.

BİRLİK GENEL KURUL DELEGELERİ: Meclisçe, kendi üyeleri arasından seçilir.

Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ile Birlik Genel Kurulu delegesi seçimlerinde de meslek komitelerinin seçimlerine ilişkin usul ve esaslar uygulanacaktır.

Seçimler sırasında seçim sandık kurulu başkan ve üyelerine karşı işlenen suçlar Devlet Memurlarına karşı işlenmiş gibi cezalandırılır.

MESLEK KOMİTESİ VE MECLİS ÜYELERİ SEÇİMİ BİRLEŞİK OY PUSULASI ÖRNEĞİ

5 Kişilik Meslek Komitesi oy pusulası örneği aşağıda gösterilmiştir.

 

(  ) NO’LU MESLEK KOMİTESİ ASIL ÜYE ADAYLARI

 

132456    ÖRNEK TURİZM TİCARET A.Ş..                    (Meclis Asıl Üye Adayı)

120346    BEYAZ OTELCİLİK TURİZM LTD ŞTİ          (Meclis Asıl Üye Adayı)

143579    MAYİ DENİZCİLİK İŞLETME A.Ş.                            (Meclis Yedek Üye Adayı)

265631    ALİ ÖRNEK                                                        (Meclis Yedek Üye Adayı)

132423    EFE CAN  AYDIN

 

(  ) NO’LU MESLEK KOMİTESİ YEDEK ÜYE ADAYLARI

 

123654     ÖRNEK3  EĞİTİM LTD ŞTİ

145823     ÖRNEK4  GİİYM  A.Ş.

239426     VELİ ÖRNEK

199887     HASAN UYAR

219478     ZEYNEP DEMİR

 

7 Kişilik Meslek Komitesi oy pusulası örneği aşağıda gösterilmiştir.

 

(  ) NO’LU MESLEK KOMİTESİ ASIL ÜYE ADAYLARI

 

132456    ÖRNEK TURİZM TİCARET A.Ş..                    (Meclis Asıl Üye Adayı)

120346    BEYAZ OTELCİLİK TURİZM LTD ŞTİ          (Meclis Asıl Üye Adayı)

143579    MAYİ DENİZCİLİK İŞLETME A.Ş.                            (Meclis Asil Üye Adayı)

265631    ALİ ÖRNEK                                                         (Meclis Yedek Üye Adayı)

132423    EFE CAN  AYDIN                                              (Meclis Yedek Üye Adayı)

123456    MUTLU SAĞLIK EĞİTİM LTD ŞTİ                 (Meclis Yedek Üye Adayı)

125676    SEVGİ YUVA EĞİTİM A.Ş.

 

(  ) NO’LU MESLEK KOMİTESİ YEDEK ÜYE ADAYLARI

 

123654     ÖRNEK3  EĞİTİM LTD ŞTİ

145823     ÖRNEK4  GİİYM  A.Ş.

239426     VELİ ÖRNEK

199887     HASAN UYAR

219478     ZEYNEP DEMİR

325679     ALANYA TEKSTİL OTOMOTİV A.Ş.

045865     DENEME TURİZM TİCARET LTD ŞTİ