Dosyalar

Yeni Kayıt

5456

1- Dilekçe (vekaleten yapılan tescil başvurusunda, söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti)
2- Gerçek Kişiler İçin Oda Kayıt Beyannamesi
3- Vergi levhasının fotokopisi ile vergi dairesince tutulan yoklama tutanağı veya mükellef görüntüleme (2 adet)
4- Nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)
5- Sicil müdürlüğü tarafından düzenlenmiş imza beyannamesi

       Not: İmza Beyannameleri “mersis talep no” belirtilmek suretiyle herhangi bir sicil müdürlüğünde de düzenlenebilmektedir.

6- Yabancı uyruklu kişiler için noter tasdikli pasaport ve tercümesi (1 asıl olmak üzere 2 adet)

Not : Yabancı uyruklu kişilerin kaydı sırasında öncelikle bu kişilerin müdürlüğümüz tarafından sisteme tanıtılması gerekmekte olup, mersis üzerinden başvuru yapmadan önce yabancı ortak tanımlama dilekçesi ile müdürlüğümüze başvurulması gerekmektedir.

7- Fotoğraf (2 adet)
8- Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24 üncü maddesine göre düzenlenen Taahhütname

Not : (1) İşletme sahibinin velayet veya vesayet altında bulunması veyahut kendisine bir yasal temsilci atanmış olması gibi ehliyeti ilgilendiren hallerde ise veli/vasi/yasal temsilci olan bu kişilere ait tescil talepnamesi aslı, nüfus cüzdanı fotokopisi(2 adet)
(2) Sadece ticaret siciline kayıt olacak gerçek kişi yeni kayıt işlemlerinde gerçek kişiler için oda kayıt beyannamesi dışındaki evraklar hazırlanır.DİLEKÇE, FORM ve BEYANNAMELER

  • Gerçek Kişi Oda Kayıt Beyannamesi (52,50 KB)
  • Yeni Kayıt Dilekçesi (Anonim ve Limited Şirket Haricindekiler için) (45,00 KB)
  • Taahhütname (31,50 KB)
  • Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişi Tanımlama Dilekçesi (16,01 KB)
  • Şirket Sözleşme, İmza Beyannamesi, Düzeltme Beyanı ve İrade Beyanı Onay Dilekçesi (50,00 KB)