Dosyalar

Merkez Nakli

6092

1- Dilekçe (vekaleten yapılan tescil başvurusunda, söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti)
2- Gerçek Kişiler İçin Oda Kayıt Beyannamesi
3- Eski merkez ticaret sicili müdürlüğünden alınacak Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111 inci maddesine göre düzenlenmiş belge

Not: (1) Belgenin geçerlilik süresi eski merkez ticaret sicil müdürlüğünün düzenleme tarihten itibaren bir aydır.
(2) Merkez nakli başvurusu öncesinde, firmanın Mersis de bulunan kayıtlarının güncel olduğu kontrol edilmelidir. (3) Mersis üzerinden nakil başvurusunu  adresin nakledileceği ticaret sicil müdürlüğüne göndermeden önce  kayıtlı olunan sicil müdürlüğünden madde 111 belgesini alınız.

4- Nüfus cüzdanı fotokopisi(2 adet)

5- Fotoğraf (2 adet)

6- Yabancı uyruklu kişiler için noter tasdikli pasaport ve tercümesi (1 asıl olmak üzere 2 adet)
7- Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24 üncü maddesine göre düzenlenen taahhütname
8- Vergi dairesince merkez nakli ile ilgili tutulan yoklama tutanağı veya mükellef görüntüleme ile vergi levhasının fotokopisiDİLEKÇE, FORM ve BEYANNAMELER

  • Gerçek Kişi Oda Kayıt Beyannamesi (52,50 KB)
  • Yeni Kayıt Dilekçesi (Anonim ve Limited Şirket Haricindekiler için) (45,00 KB)
  • Taahhütname (31,50 KB)