Dosyalar

Şube Kaydı

7856

1- Dilekçe (vekaleten yapılan tescil başvurusunda, söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti)
2- Gerçek Kişiler İçin Oda Kayıt Beyannamesi

Not:  Şube açılışı başvurusu öncesinde, firmanın Mersis de bulunan kayıtlarının güncel olduğu kontrol edilmelidir.

4- Nüfus cüzdanı fotokopisi(2 adet)
5- Sicil müdürlüğü veya noter tarafından düzenlenmiş imza beyannamesi

       Not: İmza Beyannameleri “mersis talep no” belirtilmek suretiyle herhangi bir sicil müdürlüğünde de düzenlenebilmektedir.

6- Fotoğraf (2 adet)
7- Yabancı uyruklu kişiler için noter tasdikli pasaport ve tercümesi / Mavi kart / Yabancı kimlik numarası var ise, yabancı kimlik numarasını gösteren belge (çalışma/ikamet/geçici koruma vb.) (1 asıl olmak üzere 2 adet)
8- Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24 üncü maddesine göre düzenlenen taahhütname
9- Vergi dairesince şube açılışı ile ilgili tutulan yoklama tutanağı veya mükellef görüntüleme ile vergi levhasının fotokopisi

Not: Şube kaydı yapılabilmesi için şube kaydının faaliyet konusunun merkez kaydının faaliyet konusu ile aynı olması gerekmekte olup, farklı bir faaliyet konusu olması halinde ise başvurunun yeni kayıt olarak yapılması gerekmektedir.DİLEKÇE, FORM ve BEYANNAMELER

  • Gerçek Kişi Oda Kayıt Beyannamesi (272,29 KB)
  • Yeni Kayıt Dilekçesi (Anonim ve Limited Şirket Haricindekiler için) (45,00 KB)
  • Taahhütname (31,50 KB)