Dosyalar

Şube Kaydı

5993

1- Dilekçe (vekaleten yapılan tescil başvurusunda, söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti)
2- Gerçek Kişiler İçin Oda Kayıt Beyannamesi
3- Merkezi Alanya dışında olanlar için merkez ticaret sicili müdürlüğü tarafından onaylanmış varsa değişiklikleri ile beraber sicil dosyasından onaylı evrak örnekleri (1 asıl olmak üzere 2 adet)

Not:  Şube açılışı başvurusu öncesinde, firmanın Mersis de bulunan kayıtlarının güncel olduğu kontrol edilmelidir.

4- Nüfus cüzdanı fotokopisi(2 adet)
5- Sicil müdürlüğü tarafından düzenlenmiş imza beyannamesi

       Not: İmza Beyannameleri “mersis talep no” belirtilmek suretiyle herhangi bir sicil müdürlüğünde de düzenlenebilmektedir.

6- Fotoğraf (2 adet)
7- Yabancı uyruklu kişiler için noter tasdikli pasaport ve tercümesi (1 asıl olmak üzere 2 adet)
8- Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24 üncü maddesine göre düzenlenen taahhütname
9- Vergi dairesince şube açılışı ile ilgili tutulan yoklama tutanağı veya mükellef görüntüleme ile vergi levhasının fotokopisi

Not: Şube kaydı yapılabilmesi için şube kaydının faaliyet konusunun merkez kaydının faaliyet konusu ile aynı olması gerekmekte olup, farklı bir faaliyet konusu olması halinde ise başvurunun yeni kayıt olarak yapılması gerekmektedir.DİLEKÇE, FORM ve BEYANNAMELER

  • Gerçek Kişi Oda Kayıt Beyannamesi (52,50 KB)
  • Yeni Kayıt Dilekçesi (Anonim ve Limited Şirket Haricindekiler için) (45,00 KB)
  • Taahhütname (31,50 KB)