Dosyalar

Değişiklik İşlemleri

10432

UNVAN, SERMAYE, ADRES, İŞTİGAL, AD/SOYAD, UYRUK, PASAPORT/KİMLİK DEĞİŞİKLİĞİ, SİGORTA ACENTELİK İŞLEMLERİ, TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ VE DİĞER DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ

1- Dilekçe (vekaleten yapılan tescil başvurusunda, söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenir.)

2- Unvan değişikliği ve sermaye artırımı ile ilgili işlemler için dilekçe ile başvuru yeterlidir.

Not: Ticaret unvanı ile ilgili yapılacak değişiklik işleminden önce yeni unvanın müdürlüğümüzden kontrol ettirilmesi gereklidir.

3- Adres ve/veya iştigal değişikliğinde; vergi levhası fotokopisi ve mükellef görüntüleme(2 adet)

4- Belediye numarataj çalışması nedeniyle meydana gelen adres güncellemesinde, unvan ile tescilli adres ve numarataj sonucu oluşan yeni adresin belirtildiği belediye yazısı

5- Ad/soyad değişikliğinde mahkeme kararı aslı veya nüfus kayıt örneği ile yeni nüfus cüzdanı fotokopisi (1 asıl olmak üzere 2 adet)

6-Yabancı uyruklu şahıslarda pasaport tercümesi geçerlilik süresi bitenler için; noter onaylı yeni pasaport tercümesi (1 asıl olmak üzere 2 adet)

7- Yabancı uyruklu şahıslarda pasaport numarasından yabancı kimlik numarasına geçiş talebi olması halinde; yabancı kimlik numarasını gösteren belge (çalışma/ikamet/geçici koruma vb.) (2 adet)

8-Yabancı uyruklu şahıslarda uyruk değişikliği ile T.C. vatandaşı olması durumunda; nüfus cüzdanı fotokopisi          (2 adet)

9- Sigorta acentesi tescilinde; vekâletname (1asıl olmak üzere 3 adet)

10- Sigorta acenteliğinin iptali tescilinde; fesihname (1 asıl olmak üzere 3 adet)

Not: Vekaletname / fesihname’ nin başvuru esnasında pdf olarak mersis’ e yüklenmesi gerekir.

11- Ticari işletmenin devri (TSY 133)

1)Ticari işletme, Kanunun 11 inci maddesi uyarınca bir bütün halinde ve devamlılığı sağlamak sureti ile devredilebilir
2) Bir ticari işletmenin devrine ilişkin devir sözleşmesi yazılı şekilde yapılır ve aşağıdaki hususlar yer alır;
a) Tarafların adı ve soyadı veya unvanı ile tebligat adresi,
b) Ticari işletmenin sözleşme dışında bırakılan unsurları.
c) Ticari işletmenin bir bütün olarak ve devamlılığını sağlayacak şekilde devredildiğine ilişkin şartsız beyan,
ç) Ticari işletmenin satış fiyatı ve ödeme şartları,
3) Ticari işletmenin devri, devir sözleşmesinin tümünün tescili ile hüküm ifade eder.
4) Ticari işletme devir vaadi, belli bir süre sonra hüküm ifade edecek devirler ve şartlı devirler tescil edilemez.

Buna istinaden;

Devir eden gerçek kişi için:

1- Dilekçe (vekaleten yapılan tescil başvurusunda, söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti)

2-Bağlı bulunduğu vergi dairesinden işyerini başka bir kişiye bütün aktif ve pasifi ile devir ettiğine ilişkin tutulan yoklama tutanağı fotokopisi.

3-İşletme Hakkının Devri Sözleşmesi

Devir alan gerçek kişi için:

1- Dilekçe (vekaleten yapılan tescil başvurusunda, söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti)

2-Gerçek Kişiler İçin Oda Kayıt Beyannamesi

3-Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24 üncü maddesine göre düzenlenen Taahhütname

4- Bağlı bulunduğu vergi dairesinden işyerini başka bir kişiden bütün aktif ve pasifi ile devir aldığına ilişkin tutulan yoklama tutanağı ve vergi levhası fotokopisi,

5-Nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)

6- Yabancı uyruklu kişiler için noter tasdikli pasaport tercümesi / mavi kart / yabancı kimlik numarası (çalışma/ikamet/geçici koruma vb.) (1 asıl olmak üzere 2 adet)

Not: Yabancı uyruklu kişi pasaportlarının başvuru öncesi müdürlüğümüzce sisteme girişi yapılması gerekmekte olup,  pasaport tercüme fotokopisi ve potansiyel vergi numarası ile adres beyanı(yurtiçi veya yurtdışı) müdürlüğümüze iletilir.

7- Fotoğraf (2 adet)

8-İşletme Hakkının Devri Sözleşmesi

9-İmza Beyannamesi (1 asıl olmak üzere 2 adet)

Not: Yeni kimlik kartı olan yetkililerin imza örneklerine MERSİS üzerinden ulaşılabilmekte olup, imza kaydının bulunmaması  halinde, noter veya herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde düzenlenmiş imza beyannamesi müdürlüğümüze verilir.

Not: İşletme adına imzaya yetkili olan kişinin e-Devlet kullanıcı adı ve şifresi ile MERSİS e giriş yaparakYetki Kabul İşlemlerimodülünden yetki kabulü ile ilgili onay vermesi gerekir.DİLEKÇE, FORM ve BEYANNAMELER

  • Gerçek Kişi Değişiklik,Terkin ve Belge Dilekçesi (39,00 KB)